Veel on võimalus osaleda küsitluses „loomariik ja inimene“  

Vastuseid oodatakse kuni  31.12.2017

Kogutakse teavet inimese ja looduse suhte kajastamise kohta nii rahvasuust kuuldu kui ka enese kogetuna. Paljut, mida kunagi usuti, usutakse võib-olla praegugi. Muutunud on loomade tüüpkarakterid:hunt ei ole enam rumal ega kohtlane, vaid pigem taibukas, rebane polegi kaval, vaid lubab mägra oma koopasse elama jne.

Küsitluse leiate http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/15.

Küsitluse juurde märkida oma nimi, sünniaasta, elukoht ja koht, kus ja millal juttu/teadet kuulsite. Lisateavet käsitluskava kohta saab telefonil 7 377 730 (Eesti Rahvaluule Arhiiv).

Head vastamist!

Otsides oma juuri

Haljala Kool, Õpetaja Autähise Jaagu Fond ja Viru Instituut kutsuvad Virumaa koolide õpilasi osalema loov- ja uurimistööde konkursil „Otsides oma juuri“

Juhend

Õpetaja Autähisega seoses on toimunud kaks loomingulist konkurssi (2012, 2015), kus kirjutati ning koguti mälestusi koolist ja õpetajatest.

Kolmas konkurss kutsub mõtisklema oma juurte üle, uurima, kirjutama oma pere lugu.

Eesmärgid 

  • toetada ja kaasata Virumaa koolide õpilasi loov-, uurimistöö koostamisel, väljendus- ja esitlusoskuse arendamisel;
  • väärtustada oma päritolu, äratada huvi oma perekonna ajaloo, töö ja tegevuse ning kommete vastu;
  • tugevdada põlvkondadevahelist sidet.

Osalemine

Konkursil võivad osaleda kõik Virumaa koolide õpilased 1. – 12. klassini. Töö võib olla eesti, vene või inglise keeles. Töö vormi valib õpilane ise. Üks võimalus on viia läbi intervjuu oma vanemate, vanavanemate või vanavanavanematega, et uurida, kus on pere juured, kuidas on Virumaale elama satutud, kui kaua on siin elatud, kuidas on pere eri aegadel elanud, millega tegelenud ja palju muud. Õpilane võib ka üles kirjutada vanematelt või vanavanematelt kuuldud mälestusi, kirjutada essee/kirjandi vormis oma perest, koostada uurimuse oma pere/suguvõsa elust Virumaal.

Vormistamine ja esitamine

Töö vormistada A4 formaadis üldkehtivaid nõudeid arvestades, töö pikkusele piiranguid ei ole. Töö tiitellehel on pealkiri, töö koostaja nimi, kool ja klass ning juhendaja nimi, nende kontaktandmed. Töö lisades esitada skeemid, fotokoopiad, video- või helikassetid, CD-d jms.

Töö esitada elektrooniliselt Lääne-Virumaa Haljala Kooli 15. septembriks 2018 (kooli@haljala.edu.ee, märgusõnaga „Otsides ma juuri“)

Hindamine

Töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad Haljala kooli, Õpetaja autähise Jaagu Fondi ja Viru instituudi esindajad.

Töid hinnatakse vanuseastmete kaupa: 1.-3. klassi õpilased, 4.-6. klassi õpilased, 7.-9. klassi õpilased ning gümnaasiumiõpilased. Kõik osalejad saavad tänukirja, parimate tööde autoreid premeerib Õpetaja Autähise Jaagu Fond.

Tööde avaldamine ja säilitamine

Töödega saab tutvuda Õpetaja Autähise kodulehel

Info

Küsimustega pöörduda Külli Heinla, tel 56221585, e-post kylli.heinla@haljala.edu.ee

4

Moe üllatas

Sirje Võsa eestvedamisel korraldasid Moe külaselts ja Viru Instituut päeva „Virumoa murdekieled” endise Viru- ja Järvamaa piiril Moel selle kandi mitmete oluliste tähtpäevade puhul.

Peale Moe küla esmamainimisest 570 aasta, Moe piiritustehase rajaja Jakob Kurbergi sünnist 180  aasta ja piiritustehase rajamisest 130 aasta möödumist on ka kultuuriloos märkimisväärseid tähtpäevi: Vaiatu küla rahvalauliku Velli Ehli sünnist ( 1892–1977), esimesest kirjakeele konverentsist Tapal 110 aastat, Saksist pärit kunstniku Lui Lätti sünnist 115 aastat, neil mail lapsepõlve veetnud kirjaniku Veera Saare  sünnist 105 aastat ning Saksi raamatukogu avamisest 100 aastat.

Viru instituut tegi kokkuvõtteid laekunud kohaliku keele lugudest ja sõnadest. Tänati autoreid ja kutsuti üles oma kirjutisi saatma edaspidigi. Laekunud töödest väljavõtted avaldatakse instituudi kodulehel ning osa töödest antakse edasi arhiivi, et neid edapidigi kasutada.

Muljetavaldav ringkäik piiritusmuuseumis koos sisuka ülevaatega piirituse tootmise mõjust Eesti maarahvale andis osalejatele uusi teadmisi. Huvitav oli tutvuda ka kaasaegse õlle tootmisega Muddises.

Novembris kuulutab instituut uue keelekogumise. Instituut ei ole veel valinud selle aasta teema: kas laste-, noortekeel, naljandid või hoopis nõukogudeaegseid väljendeid kohalikus keeles.

Loe ka Virumaa Teatajast Inna Grünfeldti artiklit „Viru murre andis hea saagi“ https://virumaateataja.postimees.ee/4290231/viru-murre-andis-hea-saagi.

Omapärane kogemuskonverents Haljalas

Haljala Kool, Haljala vald, Eesti Haridustöötajate Liit, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja Viru Instituut korraldasid Eesti Õpetaja Autähise 5. aastapäeva puhul ülevirumaalise kogemuskonverentsi „Õppides õpime“  Haljala rahvamajas.

Osalejaid oli üle poolesaja üle Virumaa.

Konverents erines traditsioonilistest konverentsidest noorte õpetajate arutelu poolest päevakajalistel teemadel, alates noorte õpetajate puudusest kuni  haridusfilosoofiliste küsimusteni. Konverentsi juhtis Haljala Kooli noor õpetaja Martin Pent, väideldes kasvatusteadlase Rain Mikseriga.

Oma kogemustest õpetajana rahvusvahelises koolis rääkis õpetaja Terje Äkke. Noorte õpetajate kõrval said sõna sekka ka EHL esimees Reemo Voltri ja Forseliuse seltsi esindaja Toivo Ärtis.

Konverentsi teises pooles toimus mõttevahetus teemal “Otsides oma juuri“ õpetaja Külli Heinla eestvedamisel. Koduuurimisega kaua tegelenud õpetaja kutsus õpetajaid ja noori koguma ka edaspidi uurimistöid, et jätkuks Virumaal koduuurimise traditsioon.

Loodame, et sündis uus traditsioon õpetajate tegevuse väärtustamiseks.

Koguti uusi sõnu Virumaalt

25. oktoobril teeb Viru Instituut kokkuvõtteid Viru kohaliku keele sõnade ja lugude konkursi tulemustest Moel.

Kõik tööd olid eripärased: oli põhjalikke uurimistöid, mälestustest kantud lugusid vanavanematelt ja ka ainult üksikuid sõnu, kõnekäände. Tore oli kogeda, et mitmed inimesed on kogunud oma kodus, suguvõsas või külas kasutatud sõnu. Oli nii meeldivat äratundmist, kui üllatavaid tundmatuid sõnu.

Konkursile laekunud kaheteistkümnes töös  oli üpris palju uusi sõnu, mida ei ole varem Eesti Rahvaluule Arhiivis ega Eesti Keele Instituudis  või murdesõnastikes olnud.

Konkurss oli tööde hindajate hinnangul tervikuna hästi tore ettevõtmine, kuna Virumaa kihelkondade murdekeelt pole  viimastel aastakümnetel sugugi palju kogutud, eriti sel moel – kohalike endi abiga.

Aitäh, Evelin Rikma, Eha Vaga, Eve Kruusmaa, Sirje Võsa, Evi Rist, Anneli Lamp, Reet Markin, Heli Hallik, Marje Alasi, Sille Uustalu, Kaja Kasemaa, Kaja Toikka ja  Urmas Majajääs,

Autorite nõusolekul avaldatakse esitatud töödest väljavõtteid  instituudi kodulehel ning osa kogutud materjalidest antakse üle Eesti Rahvaluule Arhiivile. Mõnede tööde osas tuleb veel teha täpsustusi enne avaldamist ja arhiivi andmist.

Kuna konkurss oli edukas,  otsustas instituut Eesti Rahvaluule Arhiivi soovitusel kogumist jätkata ka edaspidi. Kaalumisel on nii noortekeel, lastekeel kui ka nõukogudeaegsed sõnad, väljendid, keelendid, keelenaljad jms.

Uus konkurss kuulutatakse välja novembris.

4

Tulekul esimene ülevirumaaline noorte koduuurimiskonverents

9. novembril algusega kell 11 toimub Sõmeru Põhikoolis Virumaa noorte kodu-uurimiskonverents, kus noored esitlevad oma uurimistöid. Esmakordselt on laekunud tööd kahest maakonnast. Koolidest esitati kokku 28 tööd. Õpilastööd on väga erinevatel teemadel, alates kokaraamatu ja kodukoha aabitsa koostamisest pagulaste teemani.

Gümnaasiumiõpilastelt laekus 12 tööd, 8.-9. klassi õpilastelt aga 13. Tore, et koolides tehakse ka nooremates klassides loov- või uurimistöid ja neid esitatakse ka konkurssidele.   Varasemalt ei ole maakondlikel konkurssidel olnud nooremate õpilaste töid, samuti on harva kollektiivseid töid, seekord kolm.

Peale tööde ärakuulamist konverentsil tehakse kokkuvõtteid esitletud töödest ja autasustatakse osalejaid.

Valitakse välja üleriigilisele konkursile esitatavad tööd, sh 2-3 põhikooli õpilastelt ja sama palju gümnaasiumi õpilastelt. Selle aasta üleriigiline konverents toimub Pärnus 29.novembril.

Noorte uurimistööde konkursi eestvedajateks olid instituudi kõrval Iisaku Kihelkonna Muuseum ja Juhan Kunderi Selts. Kaasa aitas maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnast Maaja Valter.

Noorte konkursi ja konverentsi korraldamist toetavad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Õppepäev Narvas

Viru Instituut koos  TÜ Narva Kolledžiga korraldab  27. oktoobril algusega kell 12.00 Narva kolledžis lasteaiaõpetajatele  õppepäeva Virumaa kultuurilooga seonduvate töölehtede koostamise teemadel. Lektoriks: Lehte Tuuling (Narva  Kolledž)

Õppepäeval tutvustatakse Virumaa kultuuriloo töölehtede kogumikke, tänatakse lasteaedade õpetajaid-töölehtede autoreid. Kogumik II lasteaedadele koostati 14 lasteaiaõpetaja koostatud töölehtedest.

Oma osavõtust palume teada anda  23. oktoobriks aadressil: marge@viruinstituut.ee

Päeva korraldamist toetab Virumaa pärimuskultuuri programm.

 

Viinakuul Moes

Ootame koos Moe külaseltsiga viinakuul, 25. oktoobril algusega kell 12 Moele Eesti Piiritustööstuse Muuseumi.

Virumaa kodu-uurijaid, muuseumide esindajaid, kohaliku keele konkursil osalejaid ja instituudi liikmeid.

Päevakavas:
Moe piiritusevabriku ja selle rajaja Jakob Kurbergi lugu tutvustab Sirje Võsa
Ringkäik muuseumis
Tutvumine õlletootmisega
Kokkuvõtted kohaliku keele lugude konkursist
Mõttevahetus koostöövõimalustest Virumaal
Lõpetamine orienteeruvalt kell 15. Päev on osalejatele tasuta.

Rakverest vajadusel ühistransport, soovijatel anda oma sõidusoovist teada registreerimisel.
Oma osavõtust palume teada anda 19. oktoobriks aadressil : marge@viruinstituut.ee.

Toetajad:

Iisaku Kihelkonna Muuseumi ja Viru Instituudi kutsel „ERA tuleb külla“

17. oktoobril algusega kell 13 Iisaku Kihelkonna Muuseumi .

Oodatud on Virumaa kodu-uurijad, muuseumide esindajad, õpetajad ja teised pärandkultuurihuvilised.

  • Ettekannetega esinevad ERA teadurid:  Anu Korb, Risto Järv  ja  Mall Hiiemäe
  • Toimub ka ajakirja“Mäetagused“ Virumaa erinumbrite 66 ja 67 esitlus.
  • Lõpetamine orienteeruvalt kell 15.30
  • Päev on osalejatele tasuta.
  • Päeva korraldamist toetavad Eesti Rahvaluule Arhiiv, EL Euroopa Regionaalarengu Fond, Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Vajadusel ühistransport Rakverest Iisakusse, soovijatel anda teada registreerimisel.

Oma osavõtust palume teada anda  11. oktoobriks aadressil: marge@viruinstituut.ee või info@iisakumuuseum.ee või  anne.nurgamaa@iisakumuuseum.ee.

Peeter Schneider – mees Mõndaverest

MTÜ Neeruti Seltsi sünnipäeva puhul  korraldasid selts ja instituut 16. septembril ühiskonverentsi „Peeter Schneider – mees Mõndaverest“ Kadrina rahvamajas.

Sisutiheda ettekandega esines ajaloolane Ago Pajur. Välisministeeriumi nõunik Jüri Trei esitles huvitavat fotonäitust „Sündmustest Peterburis 100 aastat tagasi“. Koduloolane Väike-Maarjast Hanno Tamm  andis tollastest sündmustest omapoolse ülevaate koos fotodega.

Pikemalt Tiiu Uusküla artiklis „Neeruti Selts pakkus koduloohuvilistele huvitava päeva“

(http://www.kadrina.ee/atp/index.php?id=42217)