Viru regi 2 konkursile laekunud laulud esitati kontserdil sügise kroonimise päeval Haljala rahvamajas. Konterdil tuli ettekandele viis laulu, mis olid  omanäolised ja huvitavad.

Kultuuriliselt mitmekihiline ja vaimselt sügava sõnumiga tekst oli  Kadrina kirikukoori poolt  Meelis-Lauri Eriksoni sõnadel ja eeslauldes „Palve Maa eest“ Kadrina kihelkonna viisil. hea tunnetusega lõimitud traditsioonilise rahvalauluviisiga ühtseks tervikuks. Esitus on tänu suuremale koosseisule suurejooneline ja kaasahaarav.

Haljala Gümnaasiumi 12.klassi õpilaste rühmatööna valminud regilaul “Haljala 775“ on hea näide tänapäevasest külakroonikast, kogukonnale kaasajal oluliste sündmuste kajastamisest traditsioonilises rahvaluulevormis. Hinnatav on, et autorite tekst (õpilaste Joanna Ramoti, Indra Viira ja Marietta Karpi sõnadel) annab olulist ja selget sõnumit oma kodukandi rahva ühtsusest ja kodupaiga väärtuslikkusest.

Kontserdil osalejaid ja laulude hindajaid üllatas Haljala Gümnaasiumi 12. klassi õpilase Lauri Metsa lesitus räpi vormis  Haljala kihelkonna rahvalaulu “Virus on ilus elada” alusel oma värske ja kaasaegse lähenemisega traditsioonilisele rahvaluulele, huvitavate tekstiliste ja helitehniliste lahendustega. Hindajate arvates tunnustamist väärib tänapäevase helilooja julgus traditsioonilise algmaterjali töötlemisel jäädes samas head maitset ja traditsioone austavatesse piiridesse.

Vahva esitlus oli 8. klassi õpilaste poolt uuemast rahvalaulust „Kui ma alles noor veel olin“ Jan-Erik Tamm, Rasmus Põld ja Rahel Raudsepa sõnadel.

Laulu tekst järgib suurepäraselt endisaegsete rahvalaulikute põhimõtet lauda sellest, mis on tähtis nüüd ja praegu, oma argielust ühes selle rõõmude muredega. Esile tõstmist väärib noorte lauljate loomulikus ja tubli koostöö laulu esitamisel. Noortepärane teemalahendus ja hoogne esitus annavad tunnistust tulemuslikust rühmatööst. Alustatud loominguline koostöö väärib kindlasti jätkamist.

Tammelaulul (sõnad Salme Heinla ja Viivi Voorand, viis rahvaluulest) on traditsioonilähedust väärtustav seade, mida tõestab teksti ja viisi hea ning loomulik kokku sobivus. Tekstiloomes on tajuda kohaliku rahvakultuuri ja laulupärimuse laiemat tundmist ja pikaajalist kasutamiskogemust. Ilus ja selge esitus noorte ja säravate häälte poolt andis laulule sära juurde.

Konkursil osalejaid autasustati Ain Aasa valmistatud rahvuskivist meenetega.

Kontsert oli Külli Heinla ja Viivi Voorandi poolt oskuslikult hästi seotud tervikuks ka kohalike tantsijate ja laulukooriga ja Haljala valla õpetajate tunnustamisega.

Kontsert salvestati ja avalikustatakse instituudi ja koostööpartnerite kodulehtedel. Instituut kogub ka 2017.aa regilaule, et Eesti Vabariigi 100.aastapäevaks avaldada.

Viru regi 2 õnnestumisele aitasid ka Haljala Gümnaasium, Haljala Vallavalitsus ja MTÜ Eesti Õpetaja Autähis.

Kontserdi korraldust toetati Kultuurkapitali vahendeist.

 

 

 

ÜLESKUTSE

Viru Instituut kutsub koostöös MTÜ Õpetaja autähis, MTÜ Kultuuriveski ja  Eesti Rahvaluule Arhiiviga osalema  laulukonkursil  Viru regi 2.

Konkursi eesmärgiks on propageerida ja hoogustada uudisloomingu kaudu looma traditsioonilise regilaulu kaasaegseid tõlgendusi, seostades endisaegset regivärsilist rahvalaulu ja tänapäevast helikeelt ning  tunnustada meie Virumaa eripära esile toovaid laule ja nende autoreid.

 

Eesti 90. sünnipäeval kutsuti ellu ajakirjanik Reinu Siku idee Viru regi, mis oli värvikas ettevõtmine üle Eesti, sest koos kirjutati sünnipäevalaul, mis kanti ette avalikul kontserdil Rakveres ja avaldati trükisena.  Viru Instituut jätkab traditsiooni uuel moel – laulukonkursina. Konkursil  võivad osaleda koolinoored ja täiskasvanud üksi või kollektiiviga (v.a konkursi komisjoni liikmed).

 

Märksõnad konkursi laulule:

1)traditsioonilisele regilaulule on tehtud uued sõnad või uus heliseade, kuid regilaulutunnused on säilinud (8-silbiline värsirida, algriim ja parallelism tekstis, väikese ulatusega ühe- või kaherealine viis).

2) uus kaasaegne regilaul, millel on regilaulu tunnused;

3) regilaul on Virumaast ja virulastest  (Virumaa, kodu ja kodukoht, vanade rahvalaulude-müütide seostamine tänapäevaste teemadega, kodukandi värvikast isikust, juhtumist vm kohapärimuslikust, rahvajuttude tegelastest, loodusobjektidest, ajaloolistest sündmustest või virulaste elukorraldusest tänapäevani).

 

Eesti Rahvaluule Arhiiv pakub ühe võimalusena regilaulu kaasaegseks tõlgendamiseks välja kuulsa Virumaa rahvalauliku Haljala kihelkonnast pärit Liina Kaskmanni (1874-1940/44?) traditsioonilise regilaulu helisalvestuse.

[thaudio href=’http://viruinstituut.ee/wp-content/uploads/2016/02/Liina_Kaskmann_Haljala_salvestus_ERA_PL-0043-A5-Kui_mina_hakkan_luulemaie__l.mp3′]Liina_Kaskmann_Haljala_salvestus_ERA_PL-0043–A5-Kui_mina_hakkan_luulemaie__l[/thaudio]

Laulukonkursil osalev laul peab vastama järgmistele nõuetele:

Esitus olgu elava akustilise muusika saatel, laulu kestus ei tohi ületada nelja minutit, laul peab olema eestikeelne (või viru murrakutes), laulu sõnad ega muusika ei tohi olla avalikustatud enne konkursile esitamist, laul ja selle esitus peab olema kooskõlas hea tavaga ning ei tohi kahjustada laulukonkursi mainet.

Laulude esitamise tähtaeg on 15. mai 2016 kell 23.59.

 

Laule hindab viieliikmeline žürii, kes otsustab laulu tingimustele vastavuse.  Iga vanuseastme (põhikooli ja gümnaasiumiõpilased ning täiskasvanud) laule hinnatakse eraldi. Samuti hinnatakse eraldi kaasaegsed ja traditsioonilisele regilaulule põhinevad laulud. Üks laul valitakse välja ka rahvahääletusel. Žürii hindab laulu sisulist väärtust, vastavust Viru regi 2 reeglitele, raskusastet, emotsionaalsust, laulu sobivust esineja(te)le, samuti esinemiskultuuri ja lavalist väljanägemist (liikumine, näitlemine jm).

 

Laul  (faili nimes laulja või laulu nimi) saata helikandjal aadressil ww.viruinstituut.ee  või  esituse kohta link e-postiaadressile marge@viruinstituut.ee märksõnaga Viru regi 2.  Eraldi kaaskirjana  tuleb lisada autori ja esitaja andmed (nimi, telefon, e-posti aadress), laulu andmed (pealkiri ja autor(id)), lisainformatsioon esitamise kohta (saade jmt).

 

Kõik laulud saavad avalikule kontserdile, kus tehakse kokkuvõte ja tunnustatakse parimaid autoreid ja esinejaid. Kontsert toimub  14. oktoobril 2016 Haljala rahvamajas Õpetaja autähise 5. aastapäeval.

Laulud avaldatakse  peale kontserti Viru Instituudi kodulehel www.viruinstituut.ee  ja riigi sünnipäeva  eel  antakse välja ka eraldi CD /DVD konkursi lauludega.

Konkursi  kõigi tingimuste, ajakava  ja muu  infoga  saab tutvuda aadressil www. viruinstituut.ee või facebookis https://www.facebook.com/EestiOpetajaAutahis/?fref=ts

Info Marge Lepikult (telefonil  5054319; e-posti aadressil marge@viruinstituut.ee)