Info loengusarja kohta

Sisukas muuseumipäev Tapal

Sissejuhatus muinasaega

14. ja 15. märtsil 2020. a Lüganuse Rahvamajas kell 11.00 – 17.00

Projekti “Piirkonnaspetsiifiliste ühismarsruutide ja eksperimentaalajaloo õppeprogrammide käivitamine Purtse jõe alamjooksul”
raames toimub koolitusprogramm.

Sihtrühm: VIKO piirkonna giidid, retkejuhid, õppe- ja külastusprogrammide läbiviijad. Samuti on oodatud kõik huvilised, keda teema kõnetab.

14. märtsil – sissejuhatus muinasaega.
Rituaalid: matmisrituaalid, kohtumõistmine ja jumalatelt nõu küsimine, viljakusrituaalid. Kalmed: Purtse-Matka, Hiiemägi, Alulinn.

15. märtsil – muinaskaubandus, viikingid, „merevaigutee“, „hõbevalge tee“ jm.

Koolitust viib läbi Vallo Reimaa
Osalustasu 10.- eurot (2 päeva eest), sisaldab lõunat ja kohvipause

Info ja registreerimine: laila@eb.ee, 5649 4115 Laila Meister
Korraldaja: Purtse Jõe Arenduskeskus MTÜ


NB! Eelinfo järgmiste koolituspäevade kohta:
· Koolituspäevad 18.-19.aprillil 2020.
Keskaja päev: vasalli elu keskajal, ordumõisa elu ja vaimuliku elu keskajal. Püssi mõis, Purtse mõis, Lüganuse kirik – kolm eri seisust:
ordumehed, vasallid ja vaimulikud. Kokkuvõte – marsruutide + programmide ülevaade + väljasõit objektidele.
· Käsitööpäev … mai – teemakohaste käsitööoskuste tutvustus ja praktiline töötuba.
· Lõpuseminar toimub 09. juunil 2020. a.

RAHVAKULTUURI KESKUSE TOETUSMEETMETE INFOPÄEV

Hea kultuurielu korraldaja!

Kui oled huvitatud Rahvakultuuri Keskuse poolt hallatavatest kultuuri toetusmeetmetest, mis jagavad pärimusega seotud projektidele riigieelarvelist toetust, siis on see infopäev just Sulle!
Toetusprogrammide ülesanne on eri kultuuritoetusmeetmete rakendamise kaudu kaasa aidata rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja hoidmisele.
Selleks, et Sul oleks ülevaade toetuste jagamise põhimõtetest, vajalikest dokumentidest ning nõuetest dokumentide täitmisel, korraldame infopäevi erinevates Eestimaa paikades.

Infopäev toimub:
5. märtsil 2020 kell 10.30 Rakveres Lääne-Virumaa Keskraamatukogu konverentsisaalis (Lai 7, Rakvere 4. korrus).


Päevakava:

 • Üldised põhimõtted riigieelarvelise projektitoetuse rahastamisel
  Margit Salmar, Rahvakultuuri Keskuse toetusprogrammide osakonna juhataja
 • Taotleja edulugu
  Marge Lepik, MTÜ Viru Instituut
 • Vaimne kultuuripärand ja toetuse eraldamine Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamiseks ja uuendamiseks
  Epp Tamm, Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonna spetsialist
 • Taotluse täitmisega ettetulevad küsimused
  Marika Kutser, Rahvakultuuri Keskuse toetusprogrammide osakonna spetsialist
 • Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused „Teater maal“ erisused
  Merike Soomets, Rahvakultuuri Keskuse toetusprogrammide osakonna spetsialist

Infopäeval osalemiseks vajalik eelnev registreerimine 2. märtsini annika.aasa@rahvakultuur.ee

Infopäev kestab orienteeruvalt 3 tundi ja on osalejatele TASUTA!  www.rahvakultuur.ee

Olete oodatud uurijatundi

 26. märtsil kell 14.00  Rahvusarhiivi Rakvere majja (Näituse tn 23)

Rahvusarhiivi arhiivipedagoog Tiina Männapsoo tutvustab suguvõsauurimise ja kodulooga seotud Rahvusarhiivi  andmebaase.


Kestvus 1,5 tundi.

Päev on osalejatele tasuta.

Huvilistel registreerida eelnevalt hiljemalt  23.märtsil  marge@viruinstituut.ee

Lähem teave: Tiina Aso,  tiina.aso@ra.ee, tel 323 2165 või Marge Lepik marge@viruinstituut.ee, tel 5054319.

 

 

Tapa muuseumipäev

Olete oodatud muuseumipäevale

12. märtsil   

kell 12.00 Tapa muuseumi (1. Mai pst 34)

Tutvumine muuseumiga.

 

Kell 13 Tapa Kultuurikojas (Kesk tn 4):

 • Digitaliseerimine ja museaalide säilitamine Tapa muusemis. Tiina Paas
 • Koduloouurimine, sh mälestiste kaardistamine Tapa vallas. Indrek Jurtšenko
 • Jäneda muuseumi tegevusest. Georgi Särekanno
 • Kodukoha lugude jäädvustamisest Saksi raamatukogus. Sirje Võsa
 • Pärandkultuuri toimetused Tapa gümnaasiumi algklassides ja kultuuripärand kooli  muuseuminurgakeses. Elle Kivisoo

Kestvus 4,5 tundi.

Päev on osalejatele tasuta.

Päeva korraldamist toetavad Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Vajadusel organiseeritakse osalejatele Rakverest Tapale ja tagasi ühistranspordi. Muuseumipäevale ja transpordile registreerida hiljemalt  6.märtsil  marge@viruinstituut.ee

 

Kodu-uurimise päev

Hea kodu-uurija, muuseumi esindaja ja huviline

Olete oodatud kodu-uurimise päevale

20. veebruaril kell 11.00 Lääne-Virumaa Keskraamatukogu saali
Päevakavas:

Kodulooinfo raamatukogudes. Leigi Kütt-Gistvall

Topoteek Uhtna ja lähikülade dokumentidest ja fotodest. Maaraamatukogu tegevused koduloo jäädvustamisel ja tutvustamisel. Inge Pikkoja.

Sündmused Rakveres  Vabadussõja päivil. Uno Trumm

Rakvere linnakodaniku maja külastus.

 

Päev on osalejatele tasuta.

Päeva korraldamist toetavad  Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, SA Virumaa Muuseumid, Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Täpsustused ja eelnev registreerimine hiljemalt 17.veebruaril  marge@viruinstituut.ee

LOENGUSARI RAKVERE JA VIRUMAA VANEMAST AJALOOST REHBINDERI MAJAS!

Loengutsükkel Rakvere linna ja Virumaa ajaloost Rehbinderi majas

SA Virumaa Muuseumid alustab kesknädalal 29. jaanuaril 2020 Rehbinderi majas, Tallinna tänav 5, loengusarja Rakvere ja Virumaa vanemast ajaloost, kus huvitavaid ajalooseiku tutvustab ja tõlgendab ajaloolane Uno Trumm.

Teemad:

29. jaanuar

Dietrich von Kyvel – Rakvere kivilinnuse rajaja ja Virumaa asevalitseja 13. sajandi keskel?

Dietrich von Kyvelil oli 13. sajandi keskel üks Virumaa suuremaid maavaldusi, mille tuumik ümbritses Rakveret. Samal ajal algas Rakvere kivilinnuse ehitamine. D. von Kyveli tegevus on oma jälje jätnud ka Novgorodi kroonikatesse.

 

26. veebruar

Rakvere linnuse tõus ja langus – linnuse ehitamisest ja hävingust

Loeng annab ülevaate Rakvere linnuse rajamisest taani ajal ning ümberehitamistest orduajal ja Liivi sõja päevil. Samuti linnuse hävingust Rootsi-Poola sõja ajal.

 

25. märts

Rakvere linnus ja Virumaa Liivi sõja algusaastail (1558–1570)

Liivi sõda algas 1558. aastal Virumaa kiire ja äkilise vallutamisega Moskoovia vägede poolt ning Moskva riigile omase haldus-, õigus- ja agraarkorralduse sisseseadmisega vallutatud alal. Venelased ehitasid senise ordulinnuse ümber võimsa eeslinnuse, mille jäljed on tänapäevalgi maastikul selgelt näha. Orduaegsest teisejärgulisest sisemaalinnusest muutus Rakvere linnus Vene võimu ajal oluliseks piirilinnusesks.

 

22. aprill

Rakvere linnus ja Virumaa Rootsi-Vene ja Rootsi-Poola sõja ajal (1570-1605)

1570. aastal algas Rootsi-Vene sõda, mis tõi kaasa Rakvere piiramise 1574. aastal ning alistumise rootslastele 1581. aastal. Poola-Rootsi sõda tõi kaasa Rakvere linnuse hävimise.

 

Rehbinderi maja direktori Andrus Eesmaa sõnul on eesmärgiks sihtasutuse teadurite viimastel aastatel kogutud teadmiste jagamine kohaliku kogukonnaga.

Loengud algavad kell 17.30, kestvus on kaks akadeemilist tundi (90 minutit).

Loenguõhtud on kuulajatele tasuta.

 

Lähem info

Uno Trumm        +3725341 4433

Andrus Eesmaa   +3725886 7057

Kutse koguma taas lühilugusid kohalikust keelest ja virulastest

Viru Instituut jätkab viru lugude kogumist. Lugusid võib esitada kirjalikult või helisalvestusena, kuid need peavad sisaldama näiteid kohaliku keele kohta, olgu need siis üksikud sõnad, fraasid, kõnekäänud, lühijutud, naljad või muu. Lisaks on oodatud ka lood keele, riietuse, koolielu, toidu, kodutööde, pidude, mängude, lemmikraamatute või muusika või muude tegevuste (samuti erinevuste) kohta vanavanemate, vanemate ja laste puhul läbi aegade. Need võivad olla ka naljad igapäevaelust. Võib lisada ka mälestusi vanavanematelt (sh salmikutest, päevikutest vm).

Kogutud materjalile palume lisada andmeid sõnade autori, koguja ja koha kohta koos selgitavate märkustega, mis tähenduses või olukorras seda kasutati, milline on selle päritolu, kuidas on autor selle saanud.

Abiks on loo kokkupanemisel eelnevatel aastatel kogutud tööd, millega saab tutvuda instituudi kodulehel https://viruinstituut.ee/viru-keel/.

Osalema kutsutakse nii koolinoori kui täiskasvanuid.

Tööd avaldatakse instituudi kodulehel autorite nõusoleku korral kogumikuna. Kogutud materjalid antakse üle Eesti Rahvaluule Arhiivile.

Täiskasvanuid ja koolinoori tunnustatakse eraldi auhindade ja meenetega.

Tööd palume saata elektrooniliselt aadressil marge@viruinstituut.ee hiljemalt 31. augustiks 2020.

Info kodulehel https://viruinstituut.ee, Marge Lepik,   tel 5054319