Mitmete õpetajate ettepanekul hakkas MTÜ Viru Instituut 2013.aastal koostama õppekava “Virumaa kultuurilugu”, mis oleks abiks Virumaa, selle kihelkondade ning kodukandi kultuuriloo õpetamisel nii üldhariduskoolides kui teistes haridus- ja kultuuriasutustes oma ainekavade koostamisel ning teiste ainete õpetajaid läbivate teemade ettevalmistamisel.

Koostöös kahe Virumaakonna haridus- ja sotsiaalosakondadega koguti infot kultuuriloo õpetamise, samuti kirjanduse ning muude õppematerjalide kohta. Koostatud Virumaa kultuuriloo õppekava on laiem, kuid selle alusel saab siduda teemasid kihelkondade ja oma kodukoha kultuurilooga.

Õppekava on koostatud ajaloo-, eesti keele ning teiste kultuuriloost huvitatud õpetajate abil ning koostöös Folkloorinõukogu ja Eesti Kirjandusmuuseumi töötajatega.

Kirjanduse bibliograafia kokkupanekul olid Kirjandusmuuseumi töötajate kõrval suureks abiks Lääne-Virumaa ja Jõhvi Keskraamatukogu, Sihtasutuse Virumaa Muuseumid ning teiste haridus- ja kultuuriasutuste töötajad.

Esitatud bibliograafiad Virumaa, kihelkondade kohta ei ole täielikud. Neid saab jooksvalt täiendada, selleks palume saata oma info elektrooniliselt marge@viruinstituut.ee aadressile.

Loodame, et koostatud materjalid on abiks asjahuvilistele meie Virumaa rikka kultuuriloo tutvustamisel.

Head kasutamist!