Valmis e-kogumik noorte kodu-uurimistöödest

2019. a ülevirumaalisele noorte kodu-uurimiskonkursile esitatud tööde kokkuvõtetest. Avaldatud on 34 õpilase töö kokkuvõtted. Kogumiku toimetas ja kujundas Eve Kangur.
Loodame, et kogumik aitab noori ja juhendajaid oma teemade valikul ja uurida edaspidi eelnevate tööde materjale.
Head uurimist.

Uurimistööde kogumik 2019 PDF- fail

III üle-eestiline õpilastööde võistlus

 “KOOLIAJALUGU UURIMA!”

Tallinna Ülikooli Eesti pedagoogika arhiivmuuseum (EPAM) korraldab 2018/19. õppeaastal õpilastele III kooliajalugu käsitlevate loov- ja uurimistööde võistluse. Ootame nii individuaalseid kui ühistöid. Esitada võib ka eelmisel kahel õppeaastal valminud loov- ja uurimistöid, kui need pole osalenud EPAM-i poolt korraldatud varasematel konkurssidel.

I EESMÄRK

Loov- ja uurimistööde võistluse eesmärgiks on jäädvustada nii varasemat hariduslugu kui ka viimaste aastate muutusi meie haridusmaastikul.

II TEMAATIKAST

Selle aasta soovitatavaks teemaks on „Meie kool ja Eesti Vabariik 100“:

 • Kuidas osales teie kool üleriigilises aktsioonis „Kingitused Eestile“?
 • Millistes ajalooteemalistes viktoriinides, ajarännakutes, ajalool põhinevates näitemängudes ja instseneeringutes osalesite?
 • Kuidas võtsite osa pildistamisaktsioonidest „Eesti minut“, „100 aastat tööd Eesti heaks“ jt?
 • Millest kõnelesid fotod teie kooli vana pildi päeval?
 • Milline oli juubeliaasta üritustering teie koolis?
 • Kuidas tähistati 10 aastat tagasi teie koolis Eesti Vabariigi 90. juubelit? Millised olid üritused, aktsioonid, väljaanded? Kas on traditsioone, mis siis alguse said?
 • Mis eristab teie tänast EV100 aegset kooli 10 aasta tagustest ajast? Mis on selle 10 aastaga teie koolis muutunud?

Käsitleda võib ka teisi teemasid, kasvõi viimaste aastate muutusi paik-kondlikus koolivõrgus, erinevaid õppetöö vorme, projekte ja õpilasvahetust, huvi-tegevust ja õpilasorganisatsioone, koolifolkloori, -olustikku ja -traditsioone, õpetajate eluteed ja -tööd jne.

Oodatud on ka temaatilised videoklipid (10–15 min).

 

III VORMISTAMISEST

Kirjalik võistlustöö on eestikeelne ja varustatud resümeega (1–1,5 lk pikkuse lühikokkuvõttega). Töö pikkusele piiranguid ei ole. Vormistuse osas järgib žürii õpilaste uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide eri-nõudeid.

Video pikkus on 10–15 min. Kui klipis kasutatakse mõnda heli/-muusikapala, siis ei või see olla autoriõigustega kaitstud heliteos, vaid omalooming. Videole lisatakse annotatsioon (andmed kooli, autori(te) ja juhendaja kohta, allikate ja intervjuee-ritavate loetelu vm, millest peetakse vajalikuks žüriid teavitada).

 

IV UURIMISTÖÖDE ESITAMISE KORRAST

Lähetaja (kool, töö autor(id) või juhendaja) edastab võistlustöö žüriile kas e-postiga  (epam@tlu.ee või eneluka@tlu.ee) või tavapostiga (TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiiv-muuseum, Rävala pst 10, 15042 Tallinn).

Võistlustöid saab esitada 10. märtsist 10. aprillini 2019. Erandjuhtumid  kooskõlas-tatakse EPAM-iga.

Võistlustöid säilitatakse tuleviku kooliajaloo uurijate tarbeks EPAM-i kogus.

V HINDAMISEST

Võistlustöid hinnatakse eraldi vanusegruppides (I (1.–3. kl), II (4.–6. kl) III (7.–9. kl) ning gümnaasiumiaste). Eraldi hinnatakse uurimistöid ja videoklippe.

Võistluse žürii vaatab eelnevalt läbi kõik õpilastööd ja annab neile kirjaliku hinnangu.

Kirjaliku uurimistöö juures hinnatakse nii sisu (teema eakohasust, aktuaalsust ja uudsust, allikate mitmekesisust, selget sõnastust, faktitäpsust ja süsteemsust) kui ka vormistamist.

Videoklipi juures hinnatakse visuaalse poole ja uurimuslikkuse sümbioosi.

VI  TÄNUÜRITUSE KORRALDAMISEST

EPAM korraldab võistlusel osalejatele ja nende juhendajatele tänuürituse – õpilas-konverentsi – teisel kevadisel koolivaheajal Tallinnas. Selle toimumise täpsest ajast ja kohast teavitatakse osavõtjaid täiendavalt.

VII  ESINEMISEST ÕPILASKONVERENTSIL

Kui õpilastöö tuleb esitamisele tänuüritusel, siis teavitatakse sellest eelnevalt autorit (autoreid).

Kirjaliku töö puhul tutvustab õpilane oma tööd 7–10 minutit, tehes seda kas peast, abimaterjali ja/või tehnilisi vahendeid kasutades. Esinemisel võib uurimistööst ette lugeda illustreeriva katkendi.

Sisu tutvustamisel õpilane:

 • avab töö eesmärgi,
 • iseloomustab mõne sõnaga põhilisi allikaid, video puhul informante ja intervjueeritavaid,
 • tutvustab töö ülesehitust (vajadusel ka lisasid), video puhul kontseptsiooni,
 • mainib, milliseid raskusi tal töö kirjutamisel/video filmimisel ette tuli,
 • tänab neid, kes teda antud teema uurimisel abistasid.

Žürii võib esitada esinejale täiendavaid küsimusi.

 

VIII  AUTASUSTAMISEST

Žürii autasustab õpilasi ja nende juhendajaid EPAM-i ja sponsorite auhindadega.

Täiendav info: Ene Luka (eneluka@tlu.ee, GSM 50 67861).