Kokkuvõtete kogumik

Pdf-fail kogumikust on siin.

Kokkuvõte II ülevirumaalisest koolinoorte kodu-uurimiskonkursist

Tänavu täitus 50 aastat õpilaste kodu-uurimiskonkurssidest Eestis. Nüüd  juba teist aastat korraldatakse Virumaa konkurss ja konverents koos Iisaku kihelkonna muuseumi ja Viru Instituudi eestvedamisel.

Gümnaasiumiõpilaste konverents Tapa linnaraamatukogus oli enam traditsiooniliste uurimistööde päralt, kuid teemade valik oli lai. Kunstnik Hando Mugasto perekonnapärandi , Kihlevere mõisa, Inju küla, Kadrina aleviku, Kadrina kihelkonna kõrtside, Rakvere valla  ajaloo uurimise kõrval oli tänapäevasemaid teemasid: koolikultuurist, ajakirjaniku R.Siku isikustiilist, 2017.a Kadrina vallavolikokku kandideerijate valimislubaduste keelelisest küljest, noorte teadlikkusest illegaalsete uimastitest, Rakvere gümnaasiumi piiriüleste projektidest, külade tühjenemisest.  Ka sel aastal oli mitmed tööd kooli ajalooga seotud (Kadrina keskkool vilistlaste pilgu läbi, Tamsalu gümnaasiumi 50.aastasest laulupidude traditsioonist, Tamsalu gümnaasiumi eelkäijatest).

Kuueteiskümnest gümnaasiumiõpilase tööst oli üheksa Kadrina keskkoolist, kus on pikaajalised kogemused erinevatel konkurssidel osalemiseks. Tublid on viimastel  aastatel  olnud veel Tamsalu ja Vinni-Pajusti, kuid harva tuleb töid Rakverest ja Väike-Maarjast. Mitmetel töödel on praktiline väärtus nii perekonna, kooli kui kogukonna loo jäädvustamisel. Koolid erinesid oma  heades töödes: näiteks kõige analüütilisemad uurimis-  ja  kõige teaduslikumad keeletööd olid Kadrina keskkooli õpilastelt ning kõige mahukamad ajaloolised kirjeldused õpetaja Maie Nõmmiku juhendatud Tamsalu ja Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpilastelt. Uudne oli Kohtla- Järve Järve Gümnaasiumi praktiline töö – viktoriin  „MINU IDA-VIRUMAA“  programmeerija töö ja  lõimumise seisukohalt.

Publiku lemmikud esinemisel olid Kadrina keskkoolist Birgie Bligzna (Kadrina koolikultuurist), Khristen Therese Murumägi ( Hando Mugasto pärandist) ja Birgit Klopp ( Kadrina kool vilistlaste pilgu läbi).

Võib öelda, et seekordne konkurss oli eripärane, sest noored pakkusid uurimistöödes uusi lahendusi ja meetodeid, millest võib kasu olla ka järgmistel uurijatel.

Lisaks traditsioonilistele uurimistöödele oli sel aastal mitmeid huvitavaid kodu-uurimuslikke loovtöid: Sõmeru kooli õpilase Marin Inno  sugupuu teemal koos enda koostatud raamatuga, Tapa gümnaasiumi pärandkultuuriringi laste uurimistöö Naistevälja kivikalmete kohta või  Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi õpilaste viktoriin“ Minu Ida-Virumaa“ .  Kõige enam oli uurimistöid õpilase oma suguvõsa  kohta, milledest mitmed sobivad ka Eesti Rahvaluule Arhiivi  kogumisvõistlusele „ Minu vanaema lugu“.  Kuna ülevirumaaline konkurss oli seotud Haljala kooli ja Õpetaja autähise konkursi“ Otsides oma juuri“, siis laekus põhikoolidelt enam töid ja korraldati eraldi konverents Haljala rahvamajas.  Ette kanti kahekümnest ainult 12 tööd , neist kõige enam Haljala koolist ja Lasila põhikoolist, koole autasustati SA Viru Muuseumide kinkekaardiga .  Publiku auhinna said Tapa gümnaasiumi pärandkultuuri ringi õpilased (Elle Kivisoo juhendamisel)  ja Säde-Liis Orujõe Haljala koolis (juhendaja  Külli Heinla). Õpetaja Autähise poolt autasustati konkursi“ Otsides oma juuri“ raames Lasila põhikooli õpilast Jelizaveta Kravtšenkot ja Haljala kooli õpilast Liisi Müllat .

Haljala kool suurte traditsioonidega kodu-uurimisel, selle üks eestvedajaid on olnud aastakümneid õpetaja Külli Heinla. Konverentsil autasustati teenekat õpetajat  nii Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tänukirjaga kui Haljala valla ja Viru Instituudi auhinnaga.

Kuna tööd olid kõik nii sisult kui vormilt omanäolised, siis paremusjärjestust ei tehtud, vaid tõsteti iga töö puhul esile just selle eripära. Tööde kohta saavad juhendajad komisjoni arvamuse ning tööde kokkuvõtted avaldatakse instituudi kodulehel. Samuti valitakse välja neist üleriigilisele konkursile kuni viis tööd vastavalt konkursi tingimustele.  Töödega saab tutvuda instituudi kaudu või siis hiljem Virumaa Muuseumides, kus on senini säilitatud kõiki õpilaste uurimistöid.

Tapa konverentsi üllatuseks oli  Järvamaalt Järva-Jaani gümnaasiumi õpilase  Eleri Aleksi  heal tasemel ja põhjalik uurimistöö „Lembit Keeruse elulugu“. Lembit Keerus oli kauaaegne mõisakooli juht Kiltsis. Õpilast juhendas  õpetaja  Ülle Jääger, kes soovitas ka õpilasel esineda Virumaa konverentsil.

Sellele üllatusele lisaks mängis konverentsil lõõtsapilli just Lembit Keeruse lapselaps Liisa  Jusupov.

Kõigi nende põhjalike ja omapäraste uurimistööde eest suur tänu juhendajatele õpetajatele.

Aitäh teile -Külli Heinla, Liivi Heinla, Maie Nõmmik, Siiri Seljama, Tiina Rumm, Evelin Tiiter  ja Siiri Kanarbik, et teil jätkub visadust aastast aastasse õpilasi juhendada ja konkurssidele suunata.

Soovime jaksu neile õpetajatele, kes on alustanud seda tänuväärset tööd.

Häid ideid ja huvilisi õpilasi teile, õpetaja Lea Salumets, Anneli Raud, Ingrid Vaikmaa, Reet Markin, Eve Kangur, Liis Otsus, Tiina Grauberg, Julie Smirnova, Oksana Nazarova,Maie Põdramägi ja Elle Kivisoo. Tänuväärt on ka teie tegevus  lapsevanemate kaasamisel kaasjuhendajatena.

Tööde hindajad Ene Luka ja Lemmi Karmin lugesid konkursi ja konverentsi kordaläinuks, sest  sel aastal olid ühtlaselt tugevad tööd. Hea meel on, et kõik noored mitte ainult mingite europrojektide järgi ei jookse, vaid oma kodukohta hindavad, tehes nii sisukaid töid

Tapal kuulas huviga gümnaasiuminoorte töid ka instituudi juhatuse liige Ingrid Rüütel, kes võttis kokku järgmiselt : „Mul on väga hea meel, et kooliõpilaste kodu-uurimistraditsioon Virumaal on järjepidev ja jätkub tõusujoones.  On kerkinud esile andekaid noori uurijaid, palju põnevat on päevavalgele toodud, palju ootab veel avastamist. Eraldi tahaks tänada õpetajaid, kelle panus uurimistööde kvaliteeti on silmnähtav.

Loodame, et me noored jätkavad edaspidigi kodu uurimist, panustades nii kodukoha kultuurilukku.“

Kohtumiseni III ülevirumaaliselt konkursil kõikide vanade juhendajatega ja uute koolide õpilaste ja juhendajatega.

Marge Lepik

projektijuht

 

 

Kutse

2018. a korraldame teist korda ülevirumaalise koolinoorte kodu-uurimiskonkursi koos konverentsiga.

Konkursi eesmärgiks on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel.

Vormistuse osas järgib komisjon hindamisel õpilaste uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid.

Autoril on õigus töö teema vabalt valida. On oluline, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukohast Virumaa, oma maakonna või kodukoha tarbeks.

Konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored –  individuaalselt ja kollektiivselt, nii kirjaliku uurimistöö kui ka uurimusliku taustaga praktilise tööga.

Tööde esitamisel palume järgida juhendit (vt lisa).

Konkursile võetakse vastu 2016. – 2018. aastal valminud töid, samuti ka teistel võistlustel osalevaid töid.

Konkursitöid saab esitada 21. juunini 2018. a  meilitsi marge@viruinstituut.ee ja paberkandjal Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule F. R .Kreutzwaldi 5 VIROLi tuppa märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“.

Konverentsil saavad noored võimaluse esineda erinevates sektsioonides kooliastmeti. Tunnustamisüritusel esitletakse sektsioonides hindajate poolt valitud parimaid töid.

Konverents toimub 2018. aasta oktoobris. Konverentsi täpne aeg ja koht tehakse osavõtjaile teatavaks täiendavalt.

Lisainfo:  Marge Lepik , tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee

Juhend

Üle-virumaaline kodu-uurimise konkurss

                    Juhend

 

Üle-virumaalisest kodu-uurimise konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored, nii individuaalse kui ka kollektiivse tööga. Konkursile võetakse vastu 2016-2018. aastal valminud töid, samuti ka teistel võistlustel osalevaid töid. Oodatud on nii kirjalikud uurimistööd kui ka uurimusliku taustaga praktilised tööd (nt videod, -filmid,  fotomontaažid, mobiilirakendused).

 

I Konkursi eesmärgid:

  • toetada kooli õpilasi iseseisva uurimistöö koostamise ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisega;
  • väärtustada kodupaika (valda, maakonda, Virumaad) selle tundmaőppimise kaudu, jäädvustades muutused kodupaigas (küla, kool, kultuuriasutus, vabaühendus, ettevõtlus, tööd, traditsioonid, transport, riietus, toit, suhted, keel jm);
  • äratada ja süvendada huvi oma koduloo, kultuuripärandi, päritolu ning oma perekonna kommete vastu;
  • täiendada mäluasutuste kogusid uue koduloolise teabega.

 

II Temaatika

Autoril on õigus töö teema vabalt valida, seejuures arvestades, et uurimistöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukoha (piirkonna) jaoks. Näiteks võivad olla muutused Eesti ajaloos – pöördepunktid kodukohas, sellega seotud sündmused, objektid ja isikud, haridus-, kultuuri-, spordi- ja majanduselus, pärandkultuur, kultuuridevaheline suhtlemine, seltside tegevus, arheoloogiamälestised, väikeettevõtlus, kooliajalugu, perekonna ajalugu, põlvkondade vaheline side jmt.

 

III Nõuded uurimistööde vormistamiseks ja esitamiseks

Vormistamisel kasutada õpilaste uurimistöö üldkehtivaid ja kooli erinõudeid (need peavad olema kättesaadavad). Konkursitöö on varustatud resümee ning lisadokumentidega.

Uurimistöö resümee (kokkuvõte) pikkuseks on üks lehekülg, arvestades struktuuriloogikat (uurimistöö teema valimise põhjendus ja teema aktuaalsus; uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid; uurimismetoodika; tulemused; järeldused ja ettepanekud edasiseks uurimiseks).

Lisatud peab olema juhendaja allkirjastatud arvamus.

Tiitellehel on töö pealkiri, andmed töö koostaja ja juhendaja kohta, nende kontaktandmed.

Uurimistöö pikkusele piiranguid ei ole.

Lisadeks võivad olla skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, video- või helikassetid, CD või muu infokandja. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu ning viiteid.

Kui töö sisaldab intervjuusid või isikuandmeid, siis palume lisada vabas vormis intervjueeritava nõusoleku nende andmete kasutamiseks (esitamine konverentsil, töö säilitamine ja kasutamine mäluasutustes).

Töö (kirjalik uurimistöö ja praktilise töö dokumentatsioon) esitada paberkandjal (köidetud, format A4, arvutitrükk, tähesuurus 12) ja elektrooniliselt CD plaadil.

Kui tegemist on kollektiivse tööga, siis peab olema arusaadavalt välja toodud kõigi töö autorite panus töö valmimisse. Kui tegemist on osaga suuremast uurimistööst, siis peab konkursile esitatav töö moodustama selgelt eristatava iseseisva osa ja töö autori(te) panus sellesse peab olema arusaadavalt välja toodud.

Konkursitöid saab esitada 21. juunini 2018. a  meilitsi marge@viruinstituut.ee ja paberkandjal Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule F. R. Kreutzwaldi 5 VIROLi tuppa märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“.

 

IV Hindamine

Töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad erinevate mäluasutuste esindajad ja õpetajad. Komisjon valib välja parimad tööd igas kooliastmes  nende esitlemiseks ja autasustamiseks lõppkonverentsil.

Iga tööd hindab kaks retsensenti, seejuures lisaks oma juhendajale ka teise kooli uurimistöö juhendaja. Komisjon võtab aluseks nende hinnangud parimate valikul.

Töid hinnatakse 5- pallisüsteemis: töö teema/sisu pärimuslikkus, olulisus piirkonnale, kogukonnale või perele; vastavus õpilastöödele esitatud nõuetele (probleemiasetus, uurimuslikkus, enda panus; keeleline ja vormistuslik korrektsus erinevate valdkondade (ajalugu, keskkonnaõpetus, ühiskonnaõpetus, keel, kirjandus jm) lõimimine; digipädevuste rakendamine; kodulooliste andmebaaside oskuslik kasutamine.

Hindamisel arvestatakse ka leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel, allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal), allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust.

Individuaal- ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

 

V Konverentsi korraldamisest

Kodu-uurimise konverents toimub oktoobrikuus. Konverentsi toimumise täpsest ajast ja kohast teavitatakse osavõitjaid täiendavalt. Osalema kutsutakse kõik konkursil osalenud õpilased ja juhendajad.

Konverentsil saavad võimaluse esineda kõik tööde esitajad vastavalt kooliastmele eraldi sektsioonides. Nende hulgast valitud parimate tööde autorid esitlevad oma töid kõigile osalejatele tunnustusüritusel.

 

VI Autasustamine

Kõik osalejad saavad tänukirja. Parimad tööde autoritest kolm kooliastme kohta saavad auhinna ja pääsme/kutse üleriigilisele konkursile.

 

VII Tööde avaldamine ja säilitamine

Virumaa pärand-, rahvakultuuri ja muude teemaliste uurimistööde konkursile esitatud uurimistööd säilitatakse muuseumide kogudes (kokkulepped mäluasutustega). Parimate uurimistöödega saab pärast konkursi tulemuste avalikkustamist tutvuda Viru Instituudi, Iisaku Kihelkonna Muuseumi jt kodulehel.

Tööde üleandmiseks muuseumile ja avalikkustamiseks sõlmitakse autoriga (autori seadusliku esindajaga) vastav leping.

 

VIII Info

Konkursi koordinaator on Viru Instituudi projektijuht Marge Lepik , tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee).

Nõustab Anne Nurgamaa Iisaku Kihelkonna Muuseumist, e-post: anne.nurgamaa@iisakumuuseum.ee.

Info uurimistööde konkursi ja konverentsi kohta avalikustatakse Viru Instituudi kodulehel: http://viruinstituut.ee , Iisaku Kihelkonna Muuseumi kodulehel http://www.iisakumuuseum.ee   ning koolide listis (viru-koolid@lists.eenet.ee  ja  koolid-idaviru@lists.eenet.ee ).