Üle-virumaaline kodu-uurimise konkurss

Juhend

Juhend

Üle-virumaalisest kodu-uurimise konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored, nii individuaalse kui ka kollektiivse tööga. Konkursile võetakse vastu 2016. ja 2017. aastal valminud töid, samuti ka teistel võistlustel osalevaid töid. Oodatud on nii kirjalikud uurimistööd kui ka uurimusliku taustaga praktilised tööd (nt videoklipid, -filmid, fotomontaažid, mobiilirakendused).

I Konkursi eesmärgid:

• toetada kooli õppekava iseseisva uurimistöö koostamise ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisega;
• väärtustada kodupaika (valda, maakonda, Virumaad) selle tundmaőppimise kaudu, jäädvustades muutused kodupaigas (küla, kool, kultuuriasutused, ettevõtlus, tööd, traditsioonid, transport, riietus, toit, suhted, keel jm);
• äratada ja süvendada huvi oma koduloo, kultuuripärandi, päritolu ning oma perekonna kommete vastu;
• täiendada mäluasutuste kogusid uue koduloolise teabega.

II Temaatika

Autoril on õigus töö teema vabalt valida.
On oluline, et uurimistöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukoha (piirkonna) jaoks. Näiteks võivad olla muutused Eesti ajaloos – pöördepunktid kodukohas, sellega seotud sündmused, objektid ja isikud, haridus-, kultuuri-, spordi- ja majanduselus, pärandkultuur, kultuuridevaheline suhtlemine, erinevate seltside tegevus, arheoloogiamälestised, väikeettevõtlus, kooliajalugu, minu perekonna ajalugu antud piirkonnas, perekonnad ja saatused, põlvkondade vaheline side jmt.

III Nõuded uurimistööde vormistamiseks ja esitamiseks

Vormistamisel kasutada õpilaste uurimistöö üldkehtivaid ja kooli erinõudeid (need peavad olema kättesaadavad). Konkursitöö on eestikeelne ja varustatud resume ning lisadokumentidega.
Uurimistöö resümee (kokkuvõte) pikkuseks on üks lehekülg, arvestades struktuuriloogikat (uurimistöö teema valimise põhjendus ja teema aktuaalsus; uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid; uurimismetoodika; tulemused; järeldused ja ettepanekud edasiseks uurimiseks).
Lisatud peab olema juhendaja allkirjastatud arvamus.

Tiitellehel on töö pealkiri, andmed töö koostaja ja juhendaja kohta, nende kontaktandmed.
Uurimistöö pikkusele piiranguid ei ole.
Lisadeks võivad olla skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, video- või helikassetid, CD või muu infokandja. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu ning viiteid.
Kui töö sisaldab intervjuusid või isikuandmeid, siis palume lisada vabas vormis intervjueeritava nõusoleku nende andmete kasutamiseks (esitamine konverentsil, töö säilitamine ja kasutamine mäluasutustes).
Tööle võib lisada muid materjale, millest peetakse vajalikuks žüriid täiendavalt teavitada.

Töö (kirjalik uurimistöö ja praktilise töö dokumentatsioon) esitada paberkandjal (köidetud, format A4, arvutitrükk, tähesuurus 12) ja elektrooniliselt CD plaadil.

Video (filmi) pikkus on 7–10 min. Kui klipis kasutatakse kellegi poolt loodud heli/muusikat, siis lisada autori luba.
Kui tegemist on kollektiivse tööga, siis peab olema arusaadavalt välja toodud kõigi töö autorite panus töö valmimisse. Kui tegemist on osaga suuremast uurimistööst, siis peab konkursile esitatav töö moodustama selgelt eristatava iseseisva osa ja töö autori(te) panus sellesse peab olema arusaadavalt välja toodud.

Tööd esitada hiljemalt 31. maiks 2017 Lääne-Viru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonda (F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere) märksõnaga “Kodu-uurimistööde konkurss”.

IV Hindamine

Töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad erinevate mäluasutuste esindajad ja õpetajad. Komisjon valib välja parimad tööd igas kooliastmes erinevates kategooriates autasustamiseks ja nende esitlemiseks lõppkonverentsil. Kirjalikud tööd on eraldi ja praktilised tööd eraldi kategooriana.

I voorus hindab iga tööd kaks retsensenti, seejuures lisaks oma juhendajale ka teise kooli uurimistöö juhendaja. Komisjon võtab aluseks nende hinnangud parimate valikul.

II voorus kutsutakse igas kooliastmes ja kategoorias oma töid konverentsil esitlema komisjoni otsusel paremate tööde autorid.

Töid hinnatakse 5- pallisüsteemis: töö teema/sisu pärimuslikkus, olulisus piirkonnale, kogukonnale või perele; vastavus õpilastöödele esitatud nõuetele (probleemiasetus, uurimuslikkus, enda panus; keeleline ja vormistuslik korrektsus erinevate valdkondade (ajalugu, keskkonnaõpetus, ühiskonnaõpetus, keel, kirjandus jm) lõimimine; digipädevuste rakendamine; kodulooliste andmebaaside oskuslik kasutamine.
Hindamisel arvestatakse ka leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel, allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal), allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust.
Individuaal- ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

V Konverentsi korraldamisest

Kodu-uurimise konverents toimub oktoobrikuus. Konverentsi toimumise täpsest ajast ja kohast teavitatakse osavõitjaid täiendavalt.
Konverentsil tehakse kokkuvõtteid esitatud töödest, antakse soovitusi järgmisest võistlusest/konkursist osavõtuks.
Konverentsil saavad võimaluse esineda parimate tööde autorid, kuid osa võtma kutsutakse kõik võistlusel osalenud õpilased ja juhendajad.

VI Autasustamine

Kõik osalejad saavad tänukirja. Parimad tööde autorid saavad auhinna ja pääsme/kutse üleriigilisele konkursile.

VII Tööde avaldamine ja säilitamine

Virumaa pärand-, rahvakultuuri ja muude teemaliste uurimistööde konkursile esitatud uurimistööd säilitatakse muuseumide kogudes (kokkulepped mäluasutustega). Parimate uurimistöödega saab pärast konkursi tulemuste avalikkustamist tutvuda Viru Instituudi, Iisaku Kihelkonna Muuseumi jt kodulehel.
Tööde üleandmiseks muuseumile ja avalikkustamiseks sõlmitakse autoriga (autori seadusliku esindajaga) vastav leping.

VIII Info

Konkursi koordinaator on Viru Instituudi projektijuht Marge Lepik , tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee).

Nõustab Anne Nurgamaa Iisaku Kihelkonna Muuseumist, e-post: anne.nurgamaa@iisakumuuseum.ee.

Info uurimistööde konkursi ja konverentsi kohta avalikustatakse Viru Instituudi kodulehel, Iisaku Kihelkonna Muuseumi kodulehel ning koolide listis (viru-koolid@lists.eenet.ee ja koolid-idaviru@lists.eenet.ee ).

Kutse

Iisaku Kihelkonna Muuseum, Juhan Kunderi Selts ja Viru Instituut kutsuvad koolinoori Virumaa kodu-uurimistööde konkursile

2017. a korraldavad Iisaku Kihelkonna Muuseum, Juhan Kunderi Selts ja Viru Instituut koos esmakordselt üle-virumaalise koolinoorte kodu-uurimiskonkursi koos konverentsiga.
Konkursi eesmärgiks on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel.
Vormistuse osas järgib komisjon hindamisel õpilaste uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid.
Autoril on õigus töö teema vabalt valida. On oluline, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukohast Virumaa, oma maakonna või kodukoha tarbeks.

Konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored – individuaalselt ja kollektiivselt, nii kirjaliku uurimistöö kui ka uurimusliku taustaga praktilise tööga.
Tööde esitamisel palume järgida juhendit (vt lisa).
Konkursile võetakse vastu 2016. ja 2017. aastal valminud töid, samuti ka teistel võistlustel osalevaid töid.
Konkursitöid saab esitada 31. maini 2017. a Lääne-Viru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonda F.R. Kreutzwaldi 5 (tuba 4), 44314 Rakvere märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“.
Konverentsil saavad võimaluse esineda parimate tööde erinevate kooliastmete ja kategooriate autorid, kuid osa võtma kutsutakse kõik võistlusel osalenud õpilased ja juhendajad.

Konverents toimub 2017. aasta oktoobris. Konverentsi täpne aeg ja koht tehakse osavõtjaile teatavaks täiendavalt.
Lisainfo: Marge Lepik , tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee