Üleskutse koguda Virumaa rahvakalendri ainestikku

Viru Instituudi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi koostöös ilmusid “Virumaa vanad lastemängud” (2012) ja “Virumaa vanad vaimujutud” (2015). Nüüd tahaksin alustada Virumaa rahvakalendri väljaande koostamisega. Kahjuks kajastub kombestik 20. sajandi keskmest tänapäevani rahvaluulearhiivi kogudes üsna ebaühtlaselt. Loodan täiendava teabe kogumisel paljude Virumaa elanike abile nii lasteaiakasvatajatelt, kooliõpetajatelt ja -õpilastelt kui ka matka-, ringi- ning tantsujuhtidelt, raamatukoguhoidjatelt, ürituste korraldajatelt ja eestvedajatelt, kodu-uurijatelt, pereliikmetelt lastest pensionärideni.

Oodatud on meenutused kõikide vanade rahvakalendri tähtpäevade tähistamisest kodudes, aga samuti ka hilisemad juurde tulnud tavad ja nende muutumine kaasajal, nt sõpruskonnas, perekonnas, töökollektiivis, koolis, huviringides, klubitöös jne. Mis aitab vanadel traditsioonidel edasi püsida? Kas iseenda kogemused ja mälestused? Raadio, internet? Trükised? Individuaalne loometöö? Erialainimeste poolne juhendamine?

Aasta tähtpäevade loendi saab seinakalendrist. Tavandi muutumisest annavad tunnistust sõbrapäeva, vastlate (nt toidud), lihavõtete (nt ruumide kaunistamine), 1. aprilli (naljapäevana), volbripäeva (nt näomaalingud), muinastulede öö, halloween’i, hingedepäeva, advendiaja väljakuulutamise jne traditsioonid.

Küllap sobib tubane talveaeg kaastöö tegemiseks, eriti nende traditsioonide osas, milles on isiklikult osaletud. Kaastöö ärasaatmise tähtaeg on 15. jaan. 2016, et arhiivis jõutaks saadetised Eesti Vabariigi aastapäevaks üle vaadata.

Oodatud on ka fotod ja videod (vajadusel need tagastame), mis aitaksid kommetest elavama ettekujutuse saada.

Vastuseid küsimustele võib läkitada käsikirjaliste saadetistena aadressile

Vanemuise 42, 51003, Tartu. Samuti võib need saata Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumismooduli „Kratt“ kaudu http://kratt.folklore.ee/ või e-kirja teel aadressile kratt@folklore.ee.

Lisateavet küsitluskava kohta saab telefonil 737 7730 (Eesti Rahvaluule Arhiiv). Kogumisega seotud infot jagame ka Facebookis: www.facebook.com/rahvaluulearhiiv.

Kogumisvõistlusel osalemiseks palume kaastööd saata hiljemalt 15. jaanuariks 2016.

Soovi korral on võimalik seada oma vastustele kasutuspiiranguid. Piiranguteta materjalid teeme kasutajatele kättesaadavaks meie digihoidla kaudu ning neid on võimalik vabalt kasutada artiklites, uurimustes jm.

 

Mall Hiiemäe,

Eesti Rahvaluule Arhiiv

Viru Instituudi rahvas õnnitles Ingrid Rüütlit regilauluga

6. novembril toimus Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis etnomusikoloogia seminar, mis oli pühendatud Ingrit Rüütli 80. sünnipäevale.

Seminar lõpus  õnnitles Viru Instituudi rahvas Ingrid Rüütlit, kes samuti Viru Instituudi perre kuulub, Viivi Voorandi kokkupandud regilauluga proua Rüütlist. Regilaul kanti ette saalitäie rahva ees, kes samuti kaasa laulis.

Laulu juurde kuulus kingitusena veel Pätsi sahvri pagarite küpsetatud leib ning Taali Mesila mahe mustsõstramesi. Sünnipäeva kohvilauale viis instituut Virumaa poolt Pihlaka ja Art cafe küpsiseid.

 

ingrid ruutel

Pikeneb konkurss lasteaias kasutavate töölehtede osas

Tulenevalt konkursikomisjoni arvamusest ja soovist saada täiendavalt lasteaias Virumaa kultuuriloo õpetamiseks enam ja erinevatel teemadel töölehti otsustati pikendada  konkursi tähtaega  1.detsembrini 2015, et anda ka konkursile kutsututele võimalus täiendavate kavandite esitamiseks ja seni esitatud tööde viimistlemiseks.

Eriti ootab komisjon rahvariiete, tuntud isikute (sh ka rahvajuttudest), vanaaja tööriistade ja transpordivahendite tutvustamiseks.

Nõuded konkursile:

Konkursile esitatavate töölehtede arv pole piiratud, vabalt võib valida ka teemarühmi. Autor võib olla üksikisik, kuid ka kollektiiv.

Tööleht peaks koosnema vähemasti kolmest erinevast ülesandest, mis kõik lähtuvad lehe põhiteemast.

Konkursil hinnatakse töölehe ideed, lahendatavust, metoodilist terviklikkust ja lõimingut õppekavaga.

Konkursile esitatud nõuetekohased ja hindajate heakskiidu saanud töölehed avaldatakse Viru Instituudi kodulehel www.viruinstituut.ee ja neid jagatakse muul moel kõigile huvitatud õpetajatele ja kultuuritöötajatele.

Töö esitamisel tuleb arvestada, et autor on nõus töölehtede tasuta avaldamisega ja annab väljaandjale tasuta kasutamise õiguse. Väljaandja võib teksti keelt toimetada ja viia sisse muudatusi ideesse.

Töö tuleb esitada A4-formaadis (harjutused koos eeldatavate (kirjutatud) vastustega peavad mahtuma ühele-kahele lehele). Vajadusel on väljaandjal õigus teksti kärpida.

Tööd  saata elektroonselt eraldi tekstifailina, kusjuures iga tööleht tuleb esitada eraldi tekstifailina. Illustreeriva materjali kasutamisel märkida teksti sisse viide, lisades viidatud materjal eraldi failina. Töölehe esitaja vastutab kasutatud illustreeriva materjali autoriõiguste eest. Eraldi kaaskirjana tuleb lisada töölehe esitaja andmed (nimi, telefon, e-posti aadress). Iga esituse juurde tuleb märkida, millisele vanuserühmale on töö mõeldud ja millises teemarühmas see kandideerib. Lisada eraldi ka töölehtede koostamisel kasutatud allikate loetelu.

Konkursitööd saata 1.detsembriks 2015 e-posti aadressile marge@viruinstituut.ee  märksõnaga Töölehtede konkurss.

Info telefonil 5054319 või e-posti aadressil marge@viruinstituut.ee.

 

Lugupidamisega

Marge Lepik

Projektijuht

12. novembril toimub Väike-Maarja seltsimajas pärimuspäev “Virumaa on virulaste hoida. Pandivere lood“.

Kutse 12.11

 

Viru Instituut koostöös Väike-Maarja vallavalitsuse  ja Väike-Maarja muuseumiga korraldab III pärimuspäeva “Virumaa on virulaste hoida. Pandivere lood“ 12.novembril Väike-Maarja seltsimajas.

Oodatud on rahvakultuuriga tegelejad, kultuuriloo õpetajad, koduloouurijad, kogukondade kultuurihoidjad ja teised huvilised üle Virumaa.

Kuna Väike- Maarja  ja Simuna kihelkonna kohta on palju huvitavat materjali arhiivides ja muuseumides, siitkandist on aegade jooksul palju kogutud kultuuripärandit ja tehakse seda ka hästi tänapäeval, siis otsustas instituudi juhatus sel aastal tutvustada enam Pandivere töid-tegemist kultuuriloo säilitamisel ja propageerimisel. Varasematel aastatel  on olnud pärimuspäev Haljalas ja Rakveres.

Pärimuspäev algab kell 10.30 Väike-Maarja seltsimajas. Esinejad on nii kohapealt kui Tartust. Eve Põldma Simuna koolist jagab oma kogemusi kodukohaloo õpetamisest, Karin Kiik Väike-Maarja gümnaasiumist aga pajatuste pajatamisest. Annika Michelson annab ülevaate vanadest sortidest ja koduloomadest Väike-Maarjas.

Virumaa rahvapärimust kaua uurinud Mall Hiiemäe Eesti Rahva Arhiivist tutvustab Väike-Maarja rahvapärimust ja selle kogujaid ning Virve Tuubel Eesti Rahva Muuseumist  omakorda Väike-Maarja ja Simuna kihelkonna kultuuripärandit muuseumi kogudes.

Väike-Maarja muuseumi juhataja Marju Metsman esineb teemal Pandivere kohapärimusest, kombestikust ja tavadest Eduard Leppiku kogutud kohapärimuse põhjal, tutvustab muuseumi ja näitust “Juured“.

Pärimuspäev on osalejate tasuta. Päeva korraldamist toetavad Kultuurkapital, Hasartmängude Nõukogu ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Info ja registreerumine 5.novembriks aadressil marge@viruinstituut.ee

4.novembril toimub kodu – ja kultuuriloolisi allikaid, andmebaase, nimistuid ja registreid tutvustav infopäev

Viru Instituut koos Lääne-Viru Keskraamatukoguga korraldab 4.novembril algusega kell 10.00   keskraamatukogu saalis infopäeva, kus kodu – ja kultuuriloolisi  allikaid, andmebaase, nimistuid  ja registreid tutvustavad Tauno Toompuu (Rakvere Kolmainu kogudus), Kristina Rood (Rahvusraamatukogu) digitaalarhiivi DIGAR (digar.ee) ja portaali DIGARi Eesti Ajalehed (dea.digar.ee),  Risto Järv ( Eesti Rahvaluule Arhiiv) folklore.ee andmebaase ja programme ning Uno Trumm  (SA Virumaa Muuseumid)

Ootame infopäevale kultuuripärandi hoidjaid ja kandjaid : õpetajaid, kultuuriseltside esindajaid, kodu-uurijaid, muuseumide ja teiste kultuuriasutuste töötajaid.

Oma osavõtust palume teada anda  28. oktoobriks aadressil : marge@viruinstituut.ee

30. oktoobril toimub õppepäev lasteaiaõpetajatele ja teistele huvilistele

Viru Instituut koos TLÜ Rakvere Kolledžiga korraldab  30. oktoobril algusega kell 10.00  kolledži saalis lasteaiaõpetajatele ja teistele huvilistele õppepäeva, kus tutvustatakse Virumaa kultuurilooga seonduvaid õppematerjale, kodu – ja kultuuriloolisi  allikaid, andmebaase, nimistuid  ja registreid.

Lektoriteks: Lehte Tuuling (Rakvere Kolledž), Asta Tuusti (Sagadi Looduskool) , Hubert Gutmann (Genealoogia Selts), ja Uno Trumm (SA Virumaa Muuseumid)

Õppepäev kestab 4 tundi.

Oma osavõtust palume teada anda  23. oktoobriks aadressil : marge@viruinstituut.ee

Töölehtede konkurss teemal “ Virumaa kultuurilugu”

Viru Instituut on seadnud eesmärgiks enam propageerida ja tutvustada Virumaa kultuurilugu. Meie lasteaedades ja koolides õpetatakse päris hästi tundma oma kodukanti, kuid tervikuna jääb  Virumaaga seonduv  tahaplaanile, sest kui räägitakse siis Eestist üldiselt. Selleks, et tuua Virumaa teemad lastele ja õpilastele lähemale, korraldab instituut praktiliste õppematerjalide saamiseks Virumaa keele ja kultuuriloo õpetamisel töölehtede konkursi.

Töölehtede konkursi sihtrühm on koolieelikud ja põhikooliõpilased kooliastmeti nii eesti kui vene õppekeelsetes koolides.

Konkursile on oodatud õpetajate, kultuuritöötajate ja teiste asjahuviliste töölehed, mis aitavad nii viru keelte ja kultuuriloo õpetust kui ka teiste õppeainete lõimimist. Alusmaterjale võib autor ise omavahel kombineerida.

Allpool konkursitöö nõuded.

Konkursitööde teemarühmad on:

I kodulooline (Virumaa, maakond, vald, kodukoht, sümbolid, ajalooliselt olulised ehitised, loodusobjektid);

II rahvakultuur (rahvakalender, muusika, tantsud, jutud, mängud, tavad, rahvariided, vöö-ja kindakirjad, keel, toit, tööriistad,jmt)

III Virumaaga seotud isikud, tegelased, kangelased (nt Kalevipoeg, kirjanikud, kunstnikud, muusikud, luuletajad, teadlased, sportlased jt).

Konkursile esitatavate töölehtede arv pole piiratud, vabalt võib valida ka teemarühmi. Autor võib olla üksikisik, kuid ka kollektiiv.

Tööleht peaks koosnema vähemasti kolmest erinevast ülesandest, mis kõik lähtuvad lehe põhiteemast.

Konkursil hinnatakse töölehe ideed, lahendatavust, metoodilist terviklikkust ja lõimingut õppekavaga.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2015.

Töid hindab neljaliikmeline žürii.  Iga vanuseastme töid hinnatakse eraldi.

Konkursist tehakse kokkuvõte novembris avalikul üritusel. Parimaid autoreid tunnustatakse preemiate ja auhindadega.

Konkursile esitatud nõuetekohased ja hindajate heakskiidu saanud töölehed avaldatakse Viru Instituudi kodulehel www.viruinstituut.ee ja neid jagatakse muul moel kõigile huvitatud õpetajatele ja kultuuritöötajatele.

Töö esitamisel tuleb arvestada, et autor on nõus töölehtede tasuta avaldamisega ja annab väljaandjale tasuta kasutamise õiguse. Väljaandja võib teksti keelt toimetada ja viia sisse muudatusi ideesse.

Konkursitöö täpsemad vormilised ja sisulised tingimused:

Töö tuleb esitada A4-formaadis (harjutused koos eeldatavate (kirjutatud) vastustega peavad mahtuma ühele-kahele lehele). Vajadusel on väljaandjal õigus teksti kärpida.

Tööd  saata elektroonselt eraldi tekstifailina, kusjuures iga tööleht tuleb esitada eraldi tekstifailina. Illustreeriva materjali kasutamisel märkida teksti sisse viide, lisades viidatud materjal eraldi failina. Töölehe esitaja vastutab kasutatud illustreeriva materjali autoriõiguste eest. Eraldi kaaskirjana tuleb lisada töölehe esitaja andmed (nimi, telefon, e-posti aadress). Iga esituse juurde tuleb märkida, millisele vanuserühmale on töö mõeldud ja millises teemarühmas see kandideerib. Lisada eraldi ka töölehtede koostamisel kasutatud allikate loetelu.

Konkursitööd saata e-posti aadressile marge@viruinstituut.ee  märksõnaga Töölehtede konkurss.

Info Marge Lepikult, telefonil 5054319 või e-posti aadressil marge@viruinstituut.ee

Lahe päev Lahemaal

eisma7

14. augustil külastasid Viru Instituudi liikmed koostööpartneritega Eesti Rahvaluule Arhiivist Lahemaad. Palmse külastuskeskuses andsid Keskkonnaameti spetsialistid Ave Palus ja Liina Niinemägi ülevaate pärandkultuurialasest tegevusest Lahemaal, õpiti tundma vastavaid õppeprogramme koolinoortele. Vaadati koos Lahemaa Rahvusparki tutvustavat filmi, tutvuti püsiekspositsiooniga ja lahendati Lahemaa teemalist ristsõna. Saima Gordejeva tutvustas ringsõidul omapärasemaid kohti Lahemaal- Palmsest Vihulani. Paljudele osalejatele oli esmakordne külastus Ilumäe külamuuseumi, kus pajatas muuseumi rajaja Villi Jahilo küla ja talu ajalugu, andis seletusi talu ja esemete kohta.

Õhtul osaleti Eisma folgil, mis oma sundimatu õhkkonnaga meeldis kõigile. Haljala kooli rahvas tähistas Eisma folgi kümnendat sünnipäeva maheda folkmuusika, kõrvupaitava koorilaulu ja mitmete töötubadega Eisma sadamas.

Kõige enam üllatas festivali noor peakorraldaja Sven Rannar oma asjalikkuse ning hoolivusega  mitmekülgse ja omapärase noorteürituse läbiviimisel.

Korraldajate arvates õppekäik õnnestus täielikult – peale uute teadmiste ja emotsioonide ammutamise räägiti läbi ka edaspidise koostöö võimalused.

Suur tänu, Palmse külastuskeskus, Ilumäe külamuuseum ja Haljala Gümnaasium.

 

eisma15eisma9Pildid: Haljala Gümnaasium

eisma14

 

 

 

 

 

Õpilaste kirjandusliku omaloomingu võistlus teemal “Meie pere kombed”.

2015. a kevadel toimus koostöös J. Kunderi Seltsiga  õpilaste kirjandusliku omaloomingu võistlus teemal “Meie pere kombed”.

13. mail tegi žürii kokkuvõtted ja tunnustati võitjaid ja juhendajaid Lääne-Viru Keskraamatukogu saalis. Õpilastele tutvustati raamatukogu ja selles esitletud Mari Hiiemäe illustratsioonide näitust raamatule “Virumaa vanad vaimujutud“.

Tunnustusürituse korraldamist toetasid peale seltsi ja instituudi ka keskraamatukogu ja Lääne-Viru Maavalitsus. Võitjaid tunnustati tänukirja ja Mall Hiiemäe raamatuga “Virumaa vanad vaimujutud“.

VÕITJAD

Kunda Ühisgümnaasiumist

5. klassi õpilased Jette Helene Kasemaa ja Robyn Maask.

Juhjendaja Tiiu Jalakas.

Simuna koolist

5. klassi õpilased Rando Linnas, Adrian Parko ja Tony Priks,

8. klassi õpilane Andris Pent,

9. klassi õpilased Marian Luht, Mona Seppern ja Anna-Liisa Nurm.

Juhendaja Siiri Kanarbik.

Lasila koolist

4. klassi õpilane Jane-Ly Kongi,

5. klassi õpilane Sten Sillandi,

6. klassi õpilane Lisett Soopere.

Juhendaja Liis Otsus.

Sõmeru koolist

4. klassi õpilased Marten Tsimolonskas ja Sofia Joost.

Juhendaja Reine Anton.

Põlula koolist

4. klassi õpilased Ketly Kollamaa ja Anete Jõgiste.

Juhendaja Sirle Taaksalu.

Rakvere Gümnaasiumist

5. klassi õpilased Eleriin Koort, Toomas Ott Pundi, Kristjan Tropp, Holger Altmäe ja Kristi-Liis Orupõld.

Juhenda ja Marina Liiker.

Haljala koolist

Video “Jäljed” koostajad Haljala Gümnaasiumi 10. klassi õpilased, vennad Rait Altmäe ja Raul Altmäe.

Juhendajad Helena Lahi ja Greete Toming.

Eesti esimene folkloorifestival Viru Säru ootab oma ajalugu jäädvustama

Tuleval  aastal möödub 30 aastat Eesti esimesest folkloorifestivalist Viru Säru. Viru Säru olulisust eesti rahvakultuuri edendamisele on võrreldud laulva revolutsiooni tähtsusega kogu riigile. 1986. aastal Lahemaa Rahvuspargis toimunud Viru Säru (1986 – 2008) andis oma nimega eeskuju teistelegi folklooripidudele – trallamitele, jaskaritele, piranditele, virredele jt. Viru särust alguse saanud folklooripeod on muutunud meie kultuurimaastiku lahutamatuks osaks, folkloor igapäevaseks jututeemaks.

Säru algatajaks ja selle vaimseks juhiks algaastail oli Rakvere rahvatantsuansambli Tarvanpää eestvedaja Maie Orav. Festivali korraldajaks on olnud Lahemaa Rahvuspark, Virumaa Fond, Lääne-Viru Maavalitsus, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Vahetunud on kohad, korraldajad, kunstilised juhid, toimkondade liikmed. Jäänud on mälestused, jäänud on virulaste oluline firmamärk Viru säru, mis ootab talletamist.

Folkloorifestivalil on olnud  iga pillimees, tantsija, laulja oma isikupärase väljendusega  oluline tegija. Viru säru olnud paljudele osalistele ja asjalistele elamise viis ja elukestev õpe, esivanemate elude elus hoidmine ja nende tarkuste jagamine. Ehkki säru viimastel aastatel pole enam toimunud, on meie kätes, kuidas viia see rikkalik kogemus praegustele ja tulevastele põlvedele.

Koostöös erinevate koostööpartneritega kavandamisel mitmesuguseid sündmusi säru 30. aastapäeva tähistamiseks. Kavandamisel on näitus kogutud materjalidest ja fotodest, näidata Viru säru filme ETV arhiivist, üllitada trükis või E- väljaanne vmt. Kavandamisel on  konverents, kus vaadatakse tagasi folklooriliikumisele nii Virumaal kui ka kogu Eestis, analüüsitakse hetkeseisu ja seatakse sihte tulevikuks.

Viru Instituut soovib osaleda Viru Säru jäädvustamises, sest on leitud materjale, mis ei ole jõudnud muuseumidesse ega arhiividesse, kuid on viimane aeg tuleviku jaoks need kokku koondada. Selleks on alustatud Viru Säru  materjalide kogumist ja arhiveerimist tuleviku jaoks. Praeguse seisuga on maakonna muuseumides vähe materjale, korraldajad ei ole neid üle andnud ka arhiividesse. Paljudel korraldajatel, osalejatel, ka folklooripeo jäädvustajatel  jpt on kindlasti veel oma käes palju huvitavat materjale, mis vajaksid samuti koondamist ja säilitamist, et oleksid tulevikus asjahuvilistele paremini kättesaadavad.

Loodetavasti on särudel osalenud esinejatel ja külalistel on materjale (fotosid, filme, meeneid, kavasid) ja kirjapandud mälestusi, mis sobiksid anda eksponaatideks kavandavatele näitustele, siis palume need saata 15.oktoobriks 2015 Viru Instituudi projektijuhi Marge Lepikule elektrooniliselt marge@viruinstituut.ee või võtta ühendust telefonitsi 505 4319, et kokku leppida kohtumises.

Oleme nõus tegema fotodest jmt ka koopiaid, kui omanik esemeist loobuda ei soovi. Oleme tänulikud kõigile, kes säru jäädvustamisel kaasa on nõus tegema ning sõna viima säruga seotud kohtadesse üle Eesti ja kaugemalgi.

 

Marge Lepik

Viru instituudi projektijuht