Kutse konkursile

Iisaku Kihelkonna Muuseum ja Viru Instituut kutsuvad koolinoori Virumaa kodu-uurimistööde konkursile.

Konkursi eesmärgiks on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel.

Vormistuse osas järgib komisjon hindamisel õpilaste loov- ja uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid.

Autoril on õigus töö teema vabalt valida. On oluline, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukohast Virumaa, oma maakonna,  kodukoha või pere tarbeks.

Konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored –  individuaalselt ja kollektiivselt, nii kirjaliku uurimistöö kui ka uurimusliku taustaga praktilise tööga.

Tööde esitamisel palume järgida juhendit (vt alla). Kui on mingeid raskusi juhendi osas, palun pöörduda küsimustega projektijuhi poole.

Konkursile võetakse vastu 2017. – 2019. aastal valminud töid, samuti ka teistel võistlustel osalevaid töid.

Konkursitööd võivad peale eesti keele olla ka inglise, saksa või vene keeles, kuid kõigil peab olema eestikeelne resümee.

Konkursitöid saab esitada 21. juunini 2019. a  meilitsi marge@viruinstituut.ee ja paberkandjal Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule F. R. Kreutzwaldi 5 (VIROLi tuppa) märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“.

Konverentsil saavad noored võimaluse esineda erinevates sektsioonides kooliastmeti.

Konverents toimub 2019. aasta oktoobris. Konverentsi täpne aeg ja koht tehakse osavõtjaile teatavaks täiendavalt.

Lisainfo: tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee

Üle-virumaaline kodu-uurimise konkurss 2019

                                     Juhend

Üle-virumaalisest kodu-uurimise konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored, nii individuaalse kui ka kollektiivse tööga. Konkursile võetakse vastu 2017-2019. aastal valminud töid, samuti ka teistel võistlustel osalevaid töid. Oodatud on nii kirjalikud uurimistööd kui ka uurimusliku taustaga praktilised tööd (nt videod, -filmid,  fotomontaažid, mobiilirakendused).

I Konkursi eesmärgid:

  • toetada kooli õpilasi iseseisva uurimistöö koostamise ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisega;
  • väärtustada kodupaika (valda, maakonda, Virumaad) selle tundmaőppimise kaudu, jäädvustades muutused kodupaigas (küla, kool, kultuuriasutus, vabaühendus, ettevõtlus, tööd, traditsioonid, transport, riietus, toit, suhted, keel jm);
  • äratada ja süvendada huvi oma koduloo, kultuuripärandi, päritolu ning oma perekonna kommete vastu;
  • täiendada mäluasutuste kogusid uue koduloolise teabega.

 

II Temaatika

Autoril on õigus töö teema vabalt valida, seejuures arvestades, et uurimistöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukoha (piirkonna) jaoks. Näiteks võivad olla muutused Eesti ajaloos – pöördepunktid kodukohas, sellega seotud sündmused, objektid ja isikud, haridus-, kultuuri-, spordi- ja majanduselus, pärandkultuur, kultuuridevaheline suhtlemine, seltside tegevus, arheoloogiamälestised, väikeettevõtlus, kooliajalugu, perekonna ajalugu, põlvkondade vaheline side, kohalik keel jmt.

III Nõuded uurimistööde vormistamiseks ja esitamiseks

Vormistamisel kasutada õpilaste uurimistöö üldkehtivaid ja kooli erinõudeid (need peavad olema kättesaadavad). Konkursitöö on varustatud resümee ning lisadokumentidega.

Uurimistöö resümee (kokkuvõte) pikkuseks on üks lehekülg, arvestades struktuuriloogikat (uurimistöö teema valimise põhjendus ja teema aktuaalsus; uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid; uurimismetoodika; tulemused; järeldused ja ettepanekud edasiseks uurimiseks).

Lisatud peab olema juhendaja allkirjastatud arvamus.

Tiitellehel on töö pealkiri, andmed töö koostaja ja juhendaja kohta, nende kontaktandmed.

Uurimistöö pikkusele piiranguid ei ole.

Lisadeks võivad olla skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, video- või helikassetid, CD või muu infokandja. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu ning viiteid.

Kui töö sisaldab intervjuusid või isikuandmeid, siis palume lisada vabas vormis intervjueeritava nõusoleku nende andmete kasutamiseks (esitamine konverentsil, töö säilitamine ja kasutamine mäluasutustes).

Töö võib olla peale eesti ka inglise, saksa või vene keeles, kuid töö resümee kõigil eesti keeles. Samuti esinemine konverentsil peab olema eesti keeles.

Töö (kirjalik uurimistöö ja praktilise töö dokumentatsioon) esitada paberkandjal (köidetud, format A4, arvutitrükk, tähesuurus 12) ja elektrooniliselt CD plaadil või meilitsi. Video (filmi) pikkus on 7–10 min. Kui kasutatakse kellegi poolt loodud heli/muusikat, siis lisada autori luba.

Kui tegemist on kollektiivse tööga, siis peab olema arusaadavalt välja toodud kõigi töö autorite panus töö valmimisel. Kui tegemist on osaga suuremast uurimistööst, siis peab konkursile esitatav töö moodustama selgelt eristatava iseseisva osa ja töö autori(te) panus sellesse peab olema arusaadavalt välja toodud.

Konkursitöid saab esitada 21. juunini 2019. a  meilitsi marge@viruinstituut.ee ja paberkandjal Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule F. R. Kreutzwaldi 5 (võib tuua VIROLi tuppa) märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“.

IV Hindamine

Töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad erinevate mäluasutuste esindajad ja õpetajad. Komisjon valib välja parimad tööd igas kooliastmes nende esitlemiseks ja autasustamiseks lõppkonverentsil.  Iga tööd hindab vähemalt kaks retsensenti, seejuures lisaks oma juhendajale ka teise kooli uurimistöö juhendaja. Komisjon võtab aluseks nende hinnangud parimate valikul.

Töid hinnatakse 5- pallisüsteemis: töö teema/sisu pärimuslikkus, olulisus piirkonnale, kogukonnale või perele; vastavus õpilastöödele esitatud nõuetele (probleemiasetus, uurimuslikkus, enda panus; keeleline ja vormistuslik korrektsus erinevate valdkondade (ajalugu, keskkonnaõpetus, ühiskonnaõpetus, keel, kirjandus jm) lõimimine; digipädevuste rakendamine; kodulooliste andmebaaside oskuslik kasutamine.

Hindamisel arvestatakse ka leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel, allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal), allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust.

Individuaal- ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

V Konverentsi korraldamisest

Kodu-uurimise konverents toimub oktoobrikuus. Konverentsi toimumise täpsest ajast ja kohast teavitatakse osavõitjaid täiendavalt. Osalema kutsutakse kõik konkursil osalenud õpilased ja juhendajad.

Konverentsil saavad võimaluse esineda kõik nõuetele vastavate tööde esitajad vastavalt kooliastmele eraldi sektsioonides. Nende hulgast valitud parimate tööde autorid esitlevad oma töid kõigile osalejatele tunnustusüritusel.

VI Autasustamine

Kõik osalejad saavad tänukirja. Parimad tööde autoritest kolm kooliastme kohta saavad auhinna ja pääsme/kutse üleriigilisele konkursile.

VII Tööde avaldamine ja säilitamine

Virumaa  pärand-, rahvakultuuri ja muude teemaliste uurimistööde konkursile esitatud uurimistööd säilitatakse muuseumide kogudes (kokkulepped mäluasutustega). Parimate uurimistöödega saab pärast konkursi tulemuste avalikkustamist tutvuda Viru Instituudis, Iisaku Kihelkonna Muuseumis.

Tööde üleandmiseks muuseumile ja avalikkustamiseks sõlmitakse autoriga (autori seadusliku esindajaga) kokkulepe.

VIII Info

Konkursi koordinaator on Viru Instituudi projektijuht Marge Lepik , tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee).

Nõustab Anne Nurgamaa Iisaku Kihelkonna Muuseumist, e-post: anne.nurgamaa@iisakumuuseum.ee.

Info uurimistööde konkursi ja konverentsi kohta avalikustatakse Viru Instituudi kodulehel: https://viruinstituut.ee , Iisaku Kihelkonna Muuseumi kodulehel http://www.iisakumuuseum.ee   ning koolide listis (viru-koolid@lists.eenet.ee  ja  koolid-idaviru@lists.eenet.ee ).