Kutse konkursile

Kutse konkursile

OOTAME 2023. A KEVADEL UUSI NOORTE KODU-UURIMISTÖID

Teavitame VII üle-virumaalise noorte kodu-uurimiskonkursist (juhend vt alla).

Kokkuvõtted VI üle-virumaalise konkursi töödest esitatakse oktoobris konverentsil Rakveres. Täpsema aja teatame septembri lõpus.VI konkursi töödekogumik alvaldatakse instituudi kodulehel novembris.
Eelnevate konkursitöödega  saab tutvuda instituudi kodulehel: https://viruinstituut.ee/ lingi “kodu-uurimiskonkurss” alt.

Häid ideid, mis rikastavad meie Virumaa lugu.

Info projektijuht Marge Lepik,
tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee

VII üle-virumaaline noorte kodu-uurimise konkurss 2023

Juhend

Ülevirumaalisest kodu-uurimise konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored, nii individuaalse kui ka kollektiivse tööga. Konkursile võetakse vastu aastatel 2020-2023 valminud  töid, sh ka teistel  võistlustel osalenud (osalevaid) töid. Oodatud on nii kirjalikud loov- ja uurimistööd kui ka uurimusliku taustaga praktilised tööd (nt videod, -filmid,  fotomontaažid, mobiilirakendused).

I Konkursi eesmärgid:

  • toetada õpilasi iseseisva uurimistöö koostamise ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisega;
  • väärtustada kodupaika (küla, valda, maakonda, Virumaad) selle tundmaőppimise kaudu (sh kultuuri-, ajaloo- ja loodusmatkaradade kirjeldused), jäädvustades muutused kodupaigas (küla, kool, kultuuriasutus, vabaühendus, ettevõtlus, tööd, traditsioonid, transport, riietus, toit, keel jm) ja isikud (kultuur, seltsid, haridus, kodu-uurijad, suguvõsa) ;
  • äratada ja süvendada huvi koduloo, kultuuripärandi, oma päritolu ning perekonna traditsioonide vastu;
  • täiendada mäluasutuste kogusid uue koduloolise teabega.

 

II Temaatika

Autoril on õigus töö teema vabalt valida, seejuures arvestades, et uurimistöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukoha (piirkonna) jaoks minevikus, sh ka uued trendid.

III Nõuded uurimistööde vormistamiseks ja esitamiseks

Vormistamisel kasutada õpilaste uurimistöö üldkehtivaid ja kooli erinõudeid (need peavad olema kättesaadavad). Konkursitöö on varustatud resümee ning lisadokumentidega.

Uurimistöö resümee (kokkuvõte) pikkuseks on üks lehekülg, arvestades struktuuriloogikat (uurimistöö teema valimise põhjendus ja teema aktuaalsus; uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid; uurimismetoodika; tulemused; järeldused ja ettepanekud edasiseks uurimiseks).

Lisatud peab olema juhendaja allkirjastatud arvamus.

Tiitellehel on töö pealkiri, andmed töö koostaja ja juhendaja kohta, nende kontaktandmed.

Uurimistöö pikkusele piiranguid ei ole.

Lisadeks võivad olla skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, videod, CD või muu infokandja. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu ning viiteid.

Kui töö sisaldab intervjuusid või isikuandmeid, siis palume lisada vabas vormis intervjueeritava nõusoleku nende andmete kasutamiseks (esitamine konverentsil, töö säilitamine ja kasutamine mäluasutustes).

Töö võib olla peale eesti ka inglise, saksa või vene keeles, kuid töö resümee ( avaldatakse kogumikus) kõigil eesti keeles. Samuti esinemine konverentsil peab toimuma eesti keeles.

Töö (kirjalik uurimistöö ja praktilise töö dokumentatsioon) esitada paberkandjal (köidetud, format A4, arvutitrükk, tähesuurus 12) ja elektrooniliselt CD plaadil või meilitsi. Video (filmi) pikkus on autori valikul. Kui kasutatakse kellegi poolt loodud heli/muusikat, siis lisada autori luba.

Konkursitööd esitada  22. juunini 2023. a  meilitsi marge@viruinstituut.ee ja paberkandjal Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere (võib tuua VIROLi tuppa) märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“.

IV Hindamine

Töid hindab komisjon, mille koosseisus erinevate mäluasutuste esindajad ja õpetajad. Komisjon valib välja  tööd igas kooliastmes nende esitlemiseks ja autasustamiseks lõppkonverentsil.  Töid hindavad üldjuhul kaks retsensenti. Komisjon võtab aluseks nende hinnangud.

Töid hinnatakse 5- pallisüsteemis: töö teema/sisu pärimuslikkus, olulisus piirkonnale, kogukonnale või perele; vastavus õpilastöödele esitatud nõuetele (probleemiasetus, uurimuslikkus, enda panus; keeleline ja vormistuslik korrektsus erinevate valdkondade (ajalugu, keskkonnaõpetus, ühiskonnaõpetus, keel, kirjandus jm) lõimimine; digipädevuste rakendamine; kodulooliste andmebaaside oskuslik kasutamine.

Hindamisel arvestatakse ka leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel, allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal), allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust.

Individuaal- ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

V Konverentsi korraldamisest ja autasustamisest

Kodu-uurimise konverents toimub oktoobrikuus. Konverentsi toimumise täpsest ajast ja kohast teavitatakse osavõitjaid täiendavalt septembris. Osalema kutsutakse kõik konkursil osalenud õpilased ja juhendajad. Esineda saavad kõik nõuetele vastavate tööde esitajad vastavalt kooliastmele eraldi töötubades. Esinemise aeg on 7 minutit õpilase kohta.

Nende hulgast valitud parimate tööde autorid esitlevad oma töid kõigile osalejatele tunnustusüritusel.

Kõik konkursil osalenud saavad tänukirja. Komisjoni ja publiku poolt esiletõstetud tööde autorid saavad lisaks auhinnad koostööpartneritelt.

VI Tööde avaldamine ja säilitamine

Konkursile esitatud uurimistööd säilitatakse muuseumide kogudes (kokkulepped mäluasutustega). Parimate uurimistööde kokkuvõtetega saab pärast konkursi tulemuste avalikkustamist tutvuda Viru Instituudi kodulehel.

Tööde üleandmiseks muuseumile ja avalikkustamiseks sõlmitakse autoriga (autori seadusliku esindajaga) kokkulepe.

VII Info

Konkursi koordinaator on Viru Instituudi projektijuht Marge Lepik , tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee).

 Info uurimistööde konkursi ja konverentsi kohta avalikustatakse Viru Instituudi kodulehel: http://viruinstituut.ee ning koolide listis (viru-koolid@lists.eenet.ee  ja  koolid-idaviru@lists.eenet.ee).   .