Mittetulundusühing Viru Instituut
põhikiri

 

I Üldsätted
1. Mittetulundusühing Viru Instituut (edaspidi Instituut) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute ühendus, mis tegutseb avalikes huvides.
2. Instituudi nimi on Mittetulundusühing Viru Instituut, lühendatult VIRI. Inglise keeles INSTITUTE OF VIRU.
3. Instituut on tulu mittetaotlev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, UNESCO Maailma Kultuuri- ja Looduspärandi kaitse konventsioonist (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972), UNESCO Vaimse Kultuuripärandi Kaitse Konventsioonist (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003) ning käesolevast põhikirjast.
4. Instituudil on oma pangaarve, oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
5. Instituudi tegevuspiirkonnaks on ajalooline Virumaa.
6. Instituudi asukoht ja aadress on Kreutzwaldi 5, Rakvere, 44314 Lääne-Virumaa.

II Tegevuse eesmärk ja saavutamise vahendid
7. Instituudi tegevuse peaeesmärk on:
väärtustada Virumaa kultuuri ühiskondlikku tähtsust ja teadvustada, et kultuuripärandi hoidmine on ühiskonna arengu eeltingimus, mis mõjutab elanike elukvaliteeti, kultuurilist identiteeti ja majanduslikku arengut Virumaal.

8. Instituudi tegevuse eesmärgid on:

8.1. Ajalooliselt ühtse Virumaa koostöö arendamine;
8.2. Virumaa vaimse ja ainelise pärimuskultuuri kogumine, uurimine, publitseerimine ja säilimisele kaasaaitamine;
8.3. Virumaa kohaliku murdekeele kogumine, uurimine, publitseerimine ja säilitamisele kaasa aitamine;
8.4. Virumaa kohanimede ja kohapärimuse kogumine, uurimine ja publitseerimine ja
tutvustamine;
8.5. Virumaa traditsioonilise käsitöö uurimine ja edendamine;
8.6. Punktides 8.2, 8.3, 8.4 ja 8.5 nimetatud tegevuste koordineerimine, tutvustamine ja propageerimine.
8.7. Virumaa koolidele, kultuuriseltsidele, täiskasvanute koolitusasutustele ja kõigile teistele huvilistele kohaliku kultuuri ja murdekeele alaste uurimuste ning metoodiliste materjalide ja õppekirjanduse ettevalmistamine, publitseerimine või selle algatamine ja toetamine.
8.8. Pärimuspõhise uusloomingu (ilukirjandus, lavakunst, käsitöö jm) toetamine;
8.9. Virumaa elanike vaimse heaolu suurendamine, nende ajaloolise (sh kihelkondliku) enesetunnetuse ja identiteedi kinnistamine. Traditsioonilise elamisviisi väärtustamise kaudu kohaliku vaimse ja ainelise elukeskkonna parandamine ning arengupotentsiaali suurendamise võimaluste uurimine ja üldsusele tutvustamine;
8.10. Virumaale iseloomuliku talu- ja mõisaarhitektuuri säilitamise toetamine.
8.11. loodusliku mitmekesisuse säilitamise toetamine.
8.12. kultuurilise mitmekesisuse säilitamise ja arendamise toetamine.

9. Eesmärkide saavutamiseks Instituut:

9.1 teeb koostööd kõikide institutsioonide ning üksikisikutega, kes on huvitatud nende eesmärkide elluviimisest kodu- ja välismaal;
9.2. koostab ja juhib arenguprojekte piirkonna arendamiseks lähtuvalt ühistest eesmärkidest;
9.3. korraldab EL tõukefondide ja muude vahendite kaasamist oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
9.4. on Virumaa kultuuripärandi aktiivseks teabekeskuseks, vahendajaks, konsulteerijaks,
populariseerijaks;
9.5. aitab kaasa Virumaa kui ühtse turismipiirkonna tutvustamisele, sh kohaliku kohapärimusega seotud olulisemate objektide märgistamine ja lülitamine turismi marssruutidesse;
9.6. aitab kaasa kohalike murrakute, kultuuri ja ajaloo õppimisele ja õpetamisele;

9.7. koordineerib ja algatab uuringuid;
9.8. kirjastab ja levitab Virumaa kultuuriga seonduvaid trükiseid ja vahendab infot meediakanalites, kasutades kultuuripärandi tutvustamisel nii traditsioonilisi kui ka kaasaegseid võimalusi (trükiseid, fotosid, filme, CD-sid, DVD-sid, internetti jm), koostab vastavaid televisiooni- ning raadiosaateid või toetab neid;
9.9. loob ajutisi struktuurilisi allüksusi erinevate projektide ja programmide elluviimiseks;
9.10. osaleb või korraldab teabepäevi, seminare, konverentse, näitusi, kursusi,
loomingulisi konkursse jms, vahendab lektoreid, konsultante ning lähetab stipendiaate, korraldab tuluüritusi (näitusmüügid, loteriid jms.);
9.11. võtab vastu annetusi, toetusi ja kingitusi;
9.12. määrab stipendiume, auhindu ja kingitusi;
9.13. arendab muud põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

III Liikmed
10. Instituudi liikmeteks on juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad Instituudi põhikirja ja oma tegevusega aitavad kaasa põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele.
11. Juriidilisest isikust liige teostab oma liikmeõigusi esindaja kaudu.
12. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Instituudi juhatus soovija kirjaliku avalduse ja kahe
Instituudi liikme soovituse põhjal.
13. Liige võib Instituudist omal soovil välja astuda sellekohase kirjaliku avalduse alusel. Liige võib instituudist välja astuda ainult majandusaasta lõpul või sellest kirjalikult vähemalt kuus kuud ette teatades.
14. Kui liikme tegevus on vastuolus põhikirjaliste eesmärkidega või kui ta ei täida oma kohustusi Instituudi ees, võidakse ta üldkoosoleku otsusega Instituudi liikmete hulgast välja arvata.
15. Instituudi liikmel on õigus:

15.1. võtta osa liidu tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele,
15.2. tutvuda oma esindajate kaudu Instituudi juhtorganite ja komisjonide koosolekute protokollide ja muude dokumentidega;
15.3. kasutada Instituudi võimalusi vajalike koostööpartnerite leidmiseks oma projektide ja tegevuse elluviimisel;
15.4. kasutada Instituudi sümboolikat oma toodetel, väljaannetel ja nende reklaamimisel juhatuse otsuse alusel.

16. Instituudi liikmed on kohustatud:

16.1. järgima Instituudi põhikirja;
16.2. täitma juhtorganite otsuseid ja toetama Instituudi tegevust.

IV Juhtimine
17. Instituudi juhtorganid on Instituudi liikmete üldkoosolek ja Instituudi juhatus.
18. Instituudi tegevust juhib kõrgeima organina Instituudi liikmete üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek);
19. Üldkoosolek planeerib Instituudi tegevust ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.
20. Üldkoosolekul osaleb ja hääletab Instituudi liige või tema volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel.
21. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt kord poolaastas.
22. Üldkoosoleku kutsub kokku Instituudi juhatuse esimees, teatades liikmetele koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt 7 päeva enne koosolekut.
23. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku:
23.1 Juhatuse ettepanekul;
23.2 Liikmete algatusel, kui seda põhjendatult kirjalikult nõuab vähemalt 1/10 liikmetest;
23.3 Revisjonikomisjoni nõudmisel;
24. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Instituudi liikmetest.
25. Üldkoosolek otsused on vastuvõetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest liikmetest või nende esindajatest.
26. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle 9/10 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
27. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Instituudi tegevusega seonduvaid küsimusi.
28. Üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvad:

28.1. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine.
28.2. juhatuse liikmete tasu suuruse ja maksmise korra määramine
28.3. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
28.4. instituudi aastaeelarve ja tegevuskava kinnitamine ja selle täitmise kontrollimine
28.5. juhatusele nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad kinnitatud eelarve või igapäevase majandustegevuse raamidest
28.6. instituudile eraldatud vahendite kasutamise üle otsustamine
28.7. vara kasutamise korra kindlaksmääramine;
28.8. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.
28.9. põhikirja täiendamine ja muutmine;
28.10. instituudi eesmärkide muutmine;
28.11. järelevalve teostamine teiste organite tegevuse üle;
28.12. revisjonikomisjoni ja või audiitori valimine;
28.13. juhatuse ja revisjonikomisjoni tegevuse aruande ärakuulamine ja neile hinnangu andmine;
28.14. i nstituudi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine.
28.15. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

V Juhatus
29. Instituudi juhatus on kolme(3) kuni seitsme(7)liikmeline vastavalt üldkoosoleku otsusele. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek kolmeks aastaks.
30.Juhatuse tööd korraldab juhatuse liikmete poolt valitud Instituudi juhatuse esimees.
31.Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord kvartalis.
32. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega kui juhatuse koosolekul osaleb üle poolte juhatuse liikme. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe hääl.
33. Juhatuse liikmele makstakse üldkoosoleku poolt määratud tasu Instituudi tööülesannete eest.
34. Juhatuse ülesandeks on:

34.1. Instituudi juhtimine ja esindamine;
34.2. Instituudi eesmärkide täitmiseks tegevuskava koostamine ja selle täitmise korraldamine;
34.3. Üldkoosoleku istungite ettevalmistamine ja igal korralisel üldkoosolekul ülevaate andmine Instituudi tegevuskava täitmisest ja majanduslikust tegevusest;
34.4. Instituudi liikmete arvestuse korraldamine.

35. Juhatuse esimees:

35.1. juhib juhatuse tööd. Tagab üldkoosoleku ja juhatuse korralduste täitmise;
35.2. käsutab Instituudi valduses olevat vara ja üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvet;
35.3. korraldab asjaajamist.

36. Instituudi kolmeliikmeline revisjonikomisjon või audiitor teostab kontrolli:

36.1. Instituudi juhatuse tegevuse vastavust üldkoosoleku ja juhatuse otsustele;
36.2. tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust Instituudi eelarvele;
36.3. raamatupidamise õigsust ja vara kasutamise sihipärasust;
36.4. Instituudi poolt sõlmitud lepingute täitmist;

37. Revisjoni komisjon on kolmeliikmeline. Revisjoni komisjoni esimees valitakse komisjoni liikmete hulgast.
38. Revisjoni komisjon või audiitor koostab või audiitor kontrolli tulemuste kohta aruanded, mille esitab üldkoosolekule.

VI Vara ja asjaajamine
39. Instituudi vara moodustub:

39.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
39.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
39.3. fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest;
39.4. tuluüritustel saadud vahenditest;
39.5. tulust, mis saadakse vastavalt Instituudi põhikirjale mittetulundusühingute seaduses ettenähtud sissetuleku allikatest.

40. Instituut võib oma vara kasutada üksnes põhikirjalistel eesmärkidel.

41. Instituudi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.
42. Instituudi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
43. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
44. Instituudi dokumentatsiooni hoiab ja säilitab juhatuse poolt määratud isik.

VII Tegevuse lõpetamine
45. Instituudi tegevus lõpetatakse:

45.1. üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest;
45.2. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses või põhikirjas sätestatud suuruse.
45.3. kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

46. Instituudi tegevuse moodustab üldkoosolek likvideerimise komisjoni, kes:

46.1. korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ja korraldab instituudi tegevuse
lõpetamise vastavalt seadustele;
46.2. pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse vara üle sarnaste eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele ühegi erandita vastavalt tulumaksuseadusele.

Mittetulundusühingu Viru Instituut põhikiri kinnitatud asutamiskoosolekul 18.juunil 2008 Viru- Nigulas Lääne-Virumaal 12 asutajaliikme poolt.