Otsides oma juuri

Haljala Kool, Õpetaja Autähise Jaagu Fond ja Viru Instituut kutsuvad Virumaa koolide õpilasi osalema loov- ja uurimistööde konkursil „Otsides oma juuri“

Juhend

Õpetaja Autähisega seoses on toimunud kaks loomingulist konkurssi (2012, 2015), kus kirjutati ning koguti mälestusi koolist ja õpetajatest.

Kolmas konkurss kutsub mõtisklema oma juurte üle, uurima, kirjutama oma pere lugu.

Eesmärgid 

  • toetada ja kaasata Virumaa koolide õpilasi loov-, uurimistöö koostamisel, väljendus- ja esitlusoskuse arendamisel;
  • väärtustada oma päritolu, äratada huvi oma perekonna ajaloo, töö ja tegevuse ning kommete vastu;
  • tugevdada põlvkondadevahelist sidet.

Osalemine

Konkursil võivad osaleda kõik Virumaa koolide õpilased 1. – 12. klassini. Töö võib olla eesti, vene või inglise keeles. Töö vormi valib õpilane ise. Üks võimalus on viia läbi intervjuu oma vanemate, vanavanemate või vanavanavanematega, et uurida, kus on pere juured, kuidas on Virumaale elama satutud, kui kaua on siin elatud, kuidas on pere eri aegadel elanud, millega tegelenud ja palju muud. Õpilane võib ka üles kirjutada vanematelt või vanavanematelt kuuldud mälestusi, kirjutada essee/kirjandi vormis oma perest, koostada uurimuse oma pere/suguvõsa elust Virumaal.

Vormistamine ja esitamine

Töö vormistada A4 formaadis üldkehtivaid nõudeid arvestades, töö pikkusele piiranguid ei ole. Töö tiitellehel on pealkiri, töö koostaja nimi, kool ja klass ning juhendaja nimi, nende kontaktandmed. Töö lisades esitada skeemid, fotokoopiad, video- või helikassetid, CD-d jms.

Töö esitada elektrooniliselt Lääne-Virumaa Haljala Kooli 15. septembriks 2018 (kooli@haljala.edu.ee, märgusõnaga „Otsides ma juuri“)

Hindamine

Töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad Haljala kooli, Õpetaja autähise Jaagu Fondi ja Viru instituudi esindajad.

Töid hinnatakse vanuseastmete kaupa: 1.-3. klassi õpilased, 4.-6. klassi õpilased, 7.-9. klassi õpilased ning gümnaasiumiõpilased. Kõik osalejad saavad tänukirja, parimate tööde autoreid premeerib Õpetaja Autähise Jaagu Fond.

Tööde avaldamine ja säilitamine

Töödega saab tutvuda Õpetaja Autähise kodulehel

Info

Küsimustega pöörduda Külli Heinla, tel 56221585, e-post kylli.heinla@haljala.edu.ee