Osale mälestuslugude kogumise konkursil!

Haljala Kool, Eesti Õpetaja Autähise Jaagu Fond ja Viru Instituut kutsuvad kõiki huvilisi osalema endistest (ja praegustest) koolijuhtidest ja õpetajatest mälestuslugude kogumises „Otsides mälestusi pedagoogidest“ (või „Mind õpetas …)

Eesmärgid

  • toetada ja kaasata Virumaa koolide õpilasi loov-, uurimistöö koostamisel, väljendus- ja esitlusoskuse arendamisel;
  • koguda ja jäädvustada Virumaa ja oma kodukoha haridusse panustatud pedagoogide lood;
  • tugevdada põlvkondadevahelist sidet.

Osalemine
Kogumisel võivad osaleda kõik huvilised – Virumaa koolide õpilased (1. – 12. klassini), vilistlased, koolipere, kogukonna liikmed… Töö vormi valib koostaja ise. Töö autor võib üles kirjutada kodupaigas või vanematelt või vanavanematelt kuuldud mälestusi, kirjutada essee/kirjandi vormis, esitada mälestuskillukesi, koostada uurimuse kodupaigas tunnustatud pedagoogi tööst ja elust.

Samuti on oodatud tööd maakonna( rajooni) haridusosakonna endise juhi Mati Piirimaa tegevuse kohta. Võib esitada ka teistel konkurssidel osalenud töid aastatel 2018-2021.

Vormistamine ja esitamine
Töö vormistada A4 formaadis üldkehtivaid nõudeid arvestades, töö pikkusele piiranguid ei ole. Töö tiitellehel on pealkiri, töö koostaja nimi, õpilaste puhul kool ja klass ning juhendaja nimi, nende kontaktandmed. Töö lisades esitada skeemid, fotokoopiad, video- või helikassetid, CD-d jms.

Tööd esitada 21. juuniks 2021 elektrooniliselt:
kylli.heinla@haljalakool.ee või marge@viruinstituut.ee.
Kokkuvõtted tehakse septembris

Hindamine
Töid loeb komisjon, mille koosseisu kuuluvad Haljala kooli, Õpetaja Autähise Jaagu Fondi ja Viru instituudi esindajad.
Kõik osalejad saavad tänukirja, parimate tööde autoreid premeerib Õpetaja Autähise Jaagu Fond ja Viru Instituut.

Info: küsimustega pöörduda Külli Heinla, tel 562 21585, e-post kylli.heinla@haljalakool.ee

Otsides oma juuri