Joosep Allikas

Virumaa koolmeistri Joosep Allika mälestused

Joosep Allikas

Kauaaegse Virumaa õpetaja ja koolijuhi Joosep Allika mälestused ilmusid raamatuna “Valisin õpetaja elutee“, mille koostasid Ago ja Vello Kallandi Järvamaal.

Joosep Allikas (1989-1976) oli seotud  Virumaaga aastast1907, mil asus õppima Rakvere linnakoolis, hiljem õppis sama kooli juures pedagoogilistel kursustel. Uuesti tuli Virumaale 1929.aastal, algul Vaivara lastekodu juhatajana, seejärel 1935.a tuli Rakveresse, kus töötas Virumaa täienduskooli vanemõpetajana,  Rakvere Kaubanduskooli juhataja kohusetäitjana ja juhatajana ning Rakvere Arve- ja Plaanindustehnikumi direktorina ja õpetajana.1950.a asus tööle direktorina Kunda keskkooli, kus töötas ka hiljem õpetajana 1960.aastani.

Ta pani oma elu ja õpetaja loo päevikus kirja, mille nüüd Jürimardi talumuuseum tänapäeva lugejateni toob.

Sõjapäevil ja võimude vahetusel Rakveres läbielatu vapustas ja masendas, et  kogetu sundis sulge haarama ja panema paberile oma esimesi mälestusi 23. augustil 1942.

Raamatus on palju kirjeldatud Rakvere linna, inimeste ja koolielu. Peale Rakvere leiavad ka paljud  virulased leiavad raamatust tuttavaid inimesi, sündmusi ja kohti nii Vaivaras kui Kundas. Võib öelda, et  ühe koolimehe ja ta perekonna haaravad tagasivaated ligi sajandipikkusel perioodil kajastavad  ka kogu eesti rahva 100 aasta lugu.

Viru Instituut aitab kaasa, et  käesolev pihtimuslik mälestusteraamat jõuab ka Virumaa inimesteni. Raamatu soovijatel palume võtta ühendust e-posti teel marge@viruinstituut.ee või tel 5054319.

Vello Kallandi