MÄDAPEA TAMMIK

Mädapea tammik jääb Rakvere-Jõepere tee äärde. Tegemist on tammepuisniiduga, mille lääneservas paikneb 19. sajandist pärinev Mädapea mõisaansambel.

1923.a kirjutas P. Reim tammiku kohta: „Üldiselt on siin puud palju tüsedamad, tihti üle kolme meetri ümbermõõdus. Samuti kaswab siin
jämedam tamm kogu Wirumaal. Selle ümbermõõt rinnakõrguselt on 4,70 mtr. Ehk 1,5 meetrit diameetris. Samuti asub siin tamm, mis juba ammu silma puutunud oma haruldaselt laia frondi tõttu. Puud on mitmesuguse wanadusega, alates I-aastasest kunni 300-aastasteni ja wanemateni. Wäga palju on seest õõnsaid puid.
Sõja ajal on õige palju puid tammikust maha raiutud. Iseäranis on aga laastatud wiimastel aastatel Kartuli ühisuse poolt, kes puid wiinawabriku kütteks tarwitanud. Kas aga tammikut kogu omas ulatuses hõrendikuks lugeda saab, jääb küsitawaks. Tammik on praegu asunikkudele heinamaaks planeeritud.“

Eelmise sajandi 80-ndate aastate paiku kannatas tammik tugevasti raie ja ülekarjatamise all, seetõttu leidub tänapäeval ohtralt kännuvõsudest uuenenud tammesid ja kaski.

Tammik võeti kaitse alla 1958. aastal. Tänapäeval kannab see Mädapea tammiku maastikukaitseala nimetust, mille pindala on 71,7 ha.

Tammiku keskmine vanus on üle 250 aasta, kuid osa puid on vähemalt 350-aastased. Suurima tamme kõrgus on üle 20 m ja tüve ümbermõõt
4,7 m

Anne Nurgamaa
Fotod Marek Laimets