KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseksProjekt „MTÜ Viru Instituut arenguhüpe Virumaa kultuuripärandi hoidmisega tegelevate organisatsioonide katusorganisatsiooniks“

01.05.2016 – 30.04.2017

Projekti eesmärk:

saavutada arenguhüpe, mille tulemusena kasvab MTÜ Viru Instituut juhtimisvõimekus, tagatakse organistatsiooni jätkusuutlikkus ning selle areng ajalooliselt ühtse Virumaa koostööd edendavaks katusorganisatsiooniks, tegutsetakse eesmärgipäraselt, efektiivsemalt ja tulemuslikumalt.

Projekti tegevused:

koostatakse 2017.a maiks MTÜ Viru Instituut arengustrateegia- ja kava, samuti nii teenuse arendusplaan omateenitud tulu osakaalu suurendamiseks kui tagasisidestamise ja parendustegevuste planeering. Juhtimisvõimekuse tõstmiseks viiakse läbi kompleksne koolitusprogramm organisatsiooni strateegilise ja taktikalise juhtimise,  personali-, finantsjuhtimise ja rahastamise,  turundus- ja kommunikatsiooni teemadel ning IKT võimaluste kohta juhtimistegevuses.  2016.a sügisel korraldatakse kolm kommunikatsiooniüritust, üks kummaski maakonnas ja ühisüritus Ida-Virumaal, kaasamaks sealseid ühendusi rohkem instituudi tegevustesse. Projekti tegevused loovad eeldused ja aitavad kaasa instituut arenemiseks  Virumaa kultuuripärandi hoidmisega tegelevate organisatsioonide info-ja nõustamiskeskuseks.

Projekti tegevusi toetab KÜSK  11 999,70 euroga.

Info projekti kohta projektijuht Marge Lepikult, e-post: marge@viruinstituut.ee, tel 5054319.

 

PROJEKTI TEGEVUSED:

 [button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button] 16. juunil toimus Kiltsi kaardilossis instituudi esimene sisekoolitus teemal “Organisatsiooni strateegilise juhtimine ja edukus“. Koolituse viis läbi MTÜ Koolituskolleegiumi lektor Ülo Peets. Rühmatöös  aitas kaasa konsultant Katrin Suursoo.  Koolitusel osalesid peale instituudi liikmete ka teiste vabaühenduste esindajad Iisakust, Kadrinast, Rakverest ja Väike-Maarjast. Osalejad hindasid koolitust edukaks ja avaldasid soovi osaleda ka järgmistel projekti koolitustel.

Järgmine koolitus toimub teemal “Finantsplaneerimine ja eelarvestamine” Rakveres.

 

 [button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button] 27. juunil 2016 toimus Rakvere vallamajas instituudi teine sisekoolitus teemal “Finantsplaneerimine ja eelarvestamine“. Koolituse viis läbi lektor Tiina Kilter (MTÜ Claritas).

Koolituse eesmärgiks olid katusorganisatsiooni finantside oskuslik planeerimine, et tagada selle jätkusuutlik areng ja kasv ning korrigeerida tegevusi, mis tagavad eesmärkide täitmise.

Finantsplaneerimise abil  võimaldada luua katusorganisatsioonist terviklik pilt ning kaardistada potentsiaalsed tuleviku väljavaated.

Osalejad on  koolituse tulemusena:

  • värskendanud baasteadmisi ja eelarvestamise arengutrende;
  • lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel;
  • teadvustanud eelarvestamise teoreetiliste põhimõtete kasutamist ülesannete lahendamisel;
  • praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist;
  • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Koolituse tugevuseks oli osalejate hinnangul just erinevate meetodite seostamine: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case studyd.

Rühmatöös  aitas kaasa konsultant Katrin Suursoo, kes aitab panna kokku instituudi arengudokumente aasta lõpuks.  Koolitusel osalesid seekord enamasti instituudi liikmed.

Järgmine koolitus teemal „ Protsesside juhtimine“  toimub augustis Ida-Virus, kuhu on kaasatud enam teiste vabaühenduste esindajaid.

 [button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button]23. augustil toimus Kukruse polaarmõisas instituudi kolmas sisekoolitus organisatsiooni arenguhüppeks teemal „ Protsesside juhtimine“. Koolitajaks oli Ülo Peets, kes juhtis ka  teemat “Strateegiline juhtimine ja edukuse mõõtmine“. Rühmatöös  aitas kaasa konsultant Katrin Suursoo, kes aitab panna kokku instituudi arengudokumente aasta lõpuks.

Lisaks tutvuti Kukruse polaarmõisaga, mille õhkkond  andis hea tõuke asjalikeks aruteludeks.

Koolitus täitis oma eesmärki, sest käsitleti teooriat koos praktiliste ülesannetega.

Järgmine koolitus teemal „ Personalijuhtimine“  toimub septembris Ida-Virus, kuhu on kaasatud enam koostööd teinud vabaühenduste esindajad, kes oleksid potentsiaalsed instituudi liikmed lähitulevikus.

 [button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button]13. septembril toimus Rakvere vallamajas instituudi järjekordne sisekoolitus organisatsiooni arenguhüppeks teemal „ Personalijuhtimine“ koos tegevuskava aruteluga, arutleti koos erinevate partneritega instituudi eesmärkide, visiooni, missiooni, väärtuste ja tegevuste osas aastani 2021. Otsiti Virumaa jaoks ühtseid ideid ja tegevusi. Otsustati teha küsitlused oma praeguste ja tulevaste koostööpartnerite seas, et leida kõige sobivam ühistegevuse vorm ja valdkonnad.

Konsultantide praktiliste soovituste abil oli koolitus koos mõttetalgudega edukas ja täitis oma eesmärgi. Üllatavalt innukalt genereeriti uusi ideid Virumaa märgi, ühisürituste osas, samuti tuntud virulaste kaasamiseks instituudi kaudu. Nendest saab kindlasti suur osa ka instituudi tegevuse aluseks lähiaastatel.

Järgmine koolitus teemal „Kommunikatsioonijuhtimine“  toimub oktoobris Ida-Virus. Neile järgnevad juba kommunikatsiooniüritused laialdasema haridus-ja kultuuriringkonnaga, et koos arutada läbi võimalused Virumaa-ülest koostööd.

 [button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button] Vastavalt projektile korraldas instituut kommunikatsiooniüritusena pärandkultuuripäeva raames instituudi ja Virumaa kultuurialase koostööteemadel arutelud 17. septembril Kadrinas ja 6. oktoobril Iisakus. Üritustel vastasid osalejad küsitluslehtedele ning koos arutleti teemadel: mis lahutavad ja mis ühendavad virulasi idas ja läänes, mis võiks olla Viru „märk“, mis valdkonnas peaks instituudi kaasabil koostööd tegema. Kadrina päeval tõsteti esile koostööd kihelkondade pärandkultuuri tutvustamisele, alustada Viru kultuuripäevade korraldamist, siis Iisakus tuli täiesti uusi ideid  vaimse rahvakultuuri kõrval ka ainelise rahvakultuuri valdkonnas, kodu-uurimisele kaasaaitamise võimalustest, Virumaa sidumisest rahvakultuuri kaudu, abiks eesti keele juurutamisel Ida-Virus, vastastikku erinevate külaseltside külastuste juurutamisele.

Laekunud ettepanekud võetakse arvesse valmivas arengustrateegias. Ees on veel arutelud kommunikatsiooniüritustel novembris ja jaanuaris.

 [button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button]Kommunikatsiooniürituste sarjas korraldas instituut pärandkultuuripäeva raames kultuurialastel koostööteemadel arutelu 11. novembril 2016 Jõhvis. Ka sel üritusel vastasid osalejad küsitluslehtedele ning koos arutleti teemadel: mis lahutavad ja mis ühendavad virulasi idas ja läänes, mis võiks olla Viru „märk“, mis valdkonnas peaks instituudi kaasabil koostööd tegema. Arutelu käigus tehti ettepanek korraldada koostööüritusi pärandkultuuri vallas noortele, Virumaa kirjanduspreemia rajamiseks just Virumaa kirjanikele, kaasaegsete  Viru kirjameeste tutvustamiseks, kihelkondade ürituste ja kultuurifoorumi korraldamiseks, uute Viru vägevate väljaselgitamiseks jm.

Laekunud ettepanekud võetakse arvesse valmivas arengustrateegias, mille arutelud toimuvad ühiselt koostööpartneritega jaanuaris-märtsis kommunikatsiooniüritustel Rakveres ja Viru-Jaagupis.

 [button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button] 26. jaanuaril 2017 tutvustas instituudi projektijuht Rakveres Lääne-Virumaa keskraamatukogus raamatukoguhoidjate teabepäeval Viru Instituudi tegevusi ja arengusuundi. Koos arutleti tegevuste üle, mis oleksid vajalikud Virumaal kultuurialase koostöö arendamiseks. Esitati ettepanekuid instituudi ja ühistegevuste  osas.Teistele aruteludele täienduseks esitati uusi ideid noorteürituste korraldamiseks, viru aabitsa koostamiseks, koduloo andmebaaside täiendamiseks.

[button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button] 28.veebruaril 2017 arutati Lääne-Viru maakonna lasteaedade juhtidega koostöövõimalusi haridusasutustega. Instituudi projektijuht tutvustas instituudi seniseid ja kavandatavaid  tegevusi, tänas lasteaedu seni aktiivsuse eest töölehtede koostamisel kogumiku jaoks.

Vaagiti üheskoos lähiaastate koostöövormide osas. Osalejad täitsid küsitluslehed üle-virumaalise kultuurialase koostöö teemadel. Küsitluse tulemustest selgus, et Virumaa ühendavatest ja lahutavast teguritest ei olnud erilisi erinevusi varasemate sihtrühmade küsitlustest. Koostöö osas tõsteti siiski teistest erinevalt esile kultuurilooliste õppematerjalide koostamise vajadust haridusasutustele (rahvarõivad, tööriistad, loodusega seotud pärimused).

Viru Instituudil soovitati koostatada Viru aabits, et oleks kingitus lasteaia lõpetamise puhul kooliminejatele. Pakuti välja regulaarsete koolituste, infopäevade korraldamist lasteaedade õpetajatele Virumaa kultuuriloo teemadel.

[button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button] 22. märtsil 2017 toimus Kurtna raamatukogus instituudi järjekordne sisekoolitus, sel korral teemaks kommunikatsioonijuhtimine, suhtlemine meediaga ja organisatsiooni kommunikatsiooniplaani koostamine. Kohtuti ajalehe “Põhjarannik“ peatoimetaja Erik Gamzejeviga.  Arutleti instituudi arengustrateegia teemadel. Otsiti Virumaa jaoks ühtseid ideid ja tegevusi uutes haldusreformi tingimustes. Otsustati jätkata erinevate sihtrühmade küsitlusi ka järgnevatel instituudi üritustel pärimuspäevadel ja ümarlaudades. Rõhutati vajadust luua Virumaa koduuurimisalase andmekogu.

[button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button] 24. märtsil 2017 Viru-Jaagupis toimunud pärimuspäeva raames tutvustati ka Viru instituudi tegevusi, avaldati arvamusi Virumaa kultuurialase koostöö osas. Pakuti välja regulaarsete koolituste, infopäevade korraldamist Virumaa kultuuriloo teemadel maakohtades.

 [button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button] 3. aprillil 2017 Iisakus toimunud koduuurijate päeval tutvustati ka Viru instituudi tegevusi, avaldati arvamusi Virumaa koduuurijatega koostöövõimalusi. Pakuti välja regulaarsete infopäevade ja õppekäikude  korraldamist, toetati ideed uurijate ja uurimistööde andmebaaside loomiseks.

Viimane arutelu Virumaa kultuurialasest koostööst toimub Vaivara pärimuspäeval. Seejärel kinnitab instituut arengustrateegia 2017-2021 ja kommunikatsiooniplaani.

 [button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button] 22. aprillil 2017 toimus Vaivara pärandkultuuripäeva raames viimane arutelu Virumaa-ülese kultuurialase koostöö osas. Tehti täiendavaid ettepanekuid noorte kaasamiseks, Ida-Virus regulaarsemate kohtumiste korraldamiseks ning ühiste koolituste ja õppekäikude korraldamiseks.

Mais vaadatakse kõik täiendused instituudi üldkoosolekul läbi ja kinnitatakse arengustrateegia.

 [button type=”simple_button_link” button_color_fon=”#363636″ ][/button] 

Lõppes KÜSKi projektMTÜ Viru Instituut arenguhüpe Virumaa kultuuripärandi hoidmisega tegelevate organisatsioonide katusorganisatsiooniks“

Projekti abil suurenes instituudi juhtimisvõimekus. Senisest põhjalikumalt tegeleti projekti raames  instituudi kui organisatsiooni arengu kavandamise, liikmetele koolitusprogrammi korraldamise ja kommunikatsiooniürituste läbiviimisega.

Koostati instituudi arengustrateegia- ja kava, viidi läbi kompleksne koolitusprogramm organisatsiooni strateegiline ja taktikaline juhtimise teemadel. Erilise tähelepanu all oli finants-, personali- ja kommunikatsioonijuhtimise teemad, mis on instituudil lähiaastatel võtmeküsimusteks. Koostöövõrgustiku laiendamisele aitasid kaasa  korraldatud kommunikatsiooniüritused, mis aitasid kaasa . Instituudi tuntuse suurenemisele erinevates huvigruppides. Tehti ettepanekuid tulevikus koostööd teha või instituudi liikmeks astuda.

Projekt täitis enamat kui püstitatud eesmärgid, sest selle mõju oli ka teistele teemadele.

Projekti panus oli instituudi struktuuri, asjaajamise ja kommunikatsiooni arendusse. Järgmiseks panustatakse turunduse, majandusliku võimekuse tagamiseks. Oma kogemusi saame vahendada infopäevadel ja koolitustel. Juba on ka mõned vabaühenduste esindajad pöördunud nõu saamiseks meie projekti teemadel, sest nemadki kavandavad ühenduse arenguhüpet.