Kutse konkursile

Kutse  V ülevirumaalisele noorte kodu-uurimise konkursile

Konkursi eesmärgiks on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel.

Vormistuse osas järgib komisjon hindamisel õpilaste loov- ja uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid.

Autoril on õigus töö teema vabalt valida. On oluline, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukohast Virumaa, oma maakonna, kodukoha, kooli  või pere tarbeks.

Aasta jooksul kogub instituut ka lugusid liisusalmide, mälestusi 1990ndatest, kodu-uurijate ja endiste koolijuhtide kohta, mida võib ka täiendavalt siduda selle konkursiga.

Konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored –  individuaalselt ja kollektiivselt, nii kirjaliku uurimistöö kui ka uurimusliku taustaga praktilise tööga.

Tööde esitamisel palume järgida juhendit (vt alla).  Kui on mingeid raskusi juhendi osas, palun pöörduda küsimustega projektijuhi poole.

Konkursile võetakse vastu 2019. – 2021. aastal valminud töid, samuti ka teistel võistlustel osalevaid töid.

Konkursitööd võivad peale eesti keele olla ka inglise, saksa või vene keeles, kuid kõigil peab olema eestikeelne resümee.

Konkursitöid saab esitada 21. juunini 2021. a  meilitsi marge@viruinstituut.ee ja paberkandjal Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule F. R .Kreutzwaldi 5 (VIROLi tuppa) märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“.

Kokkuvõtteid tehakse konverentsil, kus noored saavad võimaluse esineda erinevates sektsioonides kooliastmeti.

Konverents toimub 2021. aasta oktoobris. Konverentsi täpne aeg ja koht tehakse osavõtjaile teatavaks täiendavalt septembris.

Lisainfo: tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee

V üle-virumaaline noorte kodu-uurimise konkurss 2021

Juhend

Üle-virumaalisest kodu-uurimise konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored, nii individuaalse kui ka kollektiivse tööga. Konkursile võetakse vastu aastatel 2019-2021 valminud töid, sh ka teistel  võistlustel osalenud (osalevaid) töid. Oodatud on nii kirjalikud uurimistööd kui ka uurimusliku taustaga praktilised tööd (nt videod, -filmid,  fotomontaažid, mobiilirakendused).  Täiendavalt võib siduda konkursiga  instituudi poolt väljakuulutatud 1990ndate aastate, endiste koolijuhtide ja kodu-uurijate, liisusalmide  kogumistele laekunud noorte tööd.

I Konkursi eesmärgid:

  • toetada õpilasi iseseisva uurimistöö koostamise ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisega;
  • väärtustada kodupaika (küla, valda, maakonda, Virumaad) selle tundmaőppimise kaudu (sh kultuuri-, ajaloo- ja loodusmatkaradade kirjeldused), jäädvustades muutused kodupaigas (küla, kool, kultuuri-asutus, vabaühendus, ettevõtlus, tööd, traditsioonid, transport, riietus, toit, keel jm) ja isikud ( kultuur, seltsid, haridus, kodu-uurijad) ;
  • äratada ja süvendada huvi koduloo, kultuuripärandi, oma päritolu ning perekonna traditsioonide vastu;
  • täiendada mäluasutuste kogusid uue koduloolise teabega.

 

II Temaatika

Autoril on õigus töö teema vabalt valida, seejuures arvestades, et uurimistöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukoha (piirkonna) jaoks minevikus, sh ka uued trended.

III Nõuded uurimistööde vormistamiseks ja esitamiseks

Vormistamisel kasutada õpilaste uurimistöö üldkehtivaid ja kooli erinõudeid (need peavad olema kättesaadavad). Konkursitöö on varustatud resümee ning lisadokumentidega.

Uurimistöö resümee (kokkuvõte) pikkuseks on üks lehekülg, arvestades struktuuriloogikat (uurimistöö teema valimise põhjendus ja teema aktuaalsus; uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid; uurimismetoodika; tulemused; järeldused ja ettepanekud edasiseks uurimiseks).

Lisatud peab olema juhendaja allkirjastatud arvamus.

Tiitellehel on töö pealkiri, andmed töö koostaja ja juhendaja kohta, nende kontaktandmed.

Uurimistöö pikkusele piiranguid ei ole.

Lisadeks võivad olla skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, video- või helikassetid, CD või muu infokandja. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu ning viiteid.

Kui töö sisaldab intervjuusid või isikuandmeid, siis palume lisada vabas vormis intervjueeritava nõusoleku nende andmete kasutamiseks (esitamine konverentsil, töö säilitamine ja kasutamine mäluasutustes).

Töö võib olla peale eesti ka inglise, saksa või vene keeles, kuid töö resümee kõigil eesti keeles. Samuti esinemine konverentsil peab olema eesti keeles.

Töö (kirjalik uurimistöö ja praktilise töö dokumentatsioon) esitada paberkandjal (köidetud, format A4, arvutitrükk, tähesuurus 12) ja elektrooniliselt CD plaadil või meilitsi. Video (filmi) pikkus on 7–10 min. Kui kasutatakse kellegi poolt loodud heli/muusikat, siis lisada autori luba.

Konkursitööd esitada 21. juunini 2021. a  meilitsi marge@viruinstituut.ee ja paberkandjal Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere (võib tuua VIROLi tuppa) märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“.

IV Hindamine

Töid hindab komisjon, mille koosseisus erinevate mäluasutuste esindajad ja õpetajad. Komisjon valib välja  tööd igas kooliastmes nende esitlemiseks ja autasustamiseks lõppkonverentsil.  Töid hindavad üldjuhul kaks retsensenti. Komisjon võtab aluseks nende hinnangud.

Töid hinnatakse 5- pallisüsteemis: töö teema/sisu pärimuslikkus, olulisus piirkonnale, kogukonnale või perele; vastavus õpilastöödele esitatud nõuetele (probleemiasetus, uurimuslikkus, enda panus; keeleline ja vormistuslik korrektsus erinevate valdkondade (ajalugu, keskkonnaõpetus, ühiskonnaõpetus, keel, kirjandus jm) lõimimine; digipädevuste rakendamine; kodulooliste andmebaaside oskuslik kasutamine.

Hindamisel arvestatakse ka leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel, allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal), allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust.

Individuaal- ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

V Konverentsi korraldamisest ja autasustamisest

Kodu-uurimise konverents toimub oktoobrikuus. Konverentsi toimumise täpsest ajast ja kohast teavitatakse osavõitjaid täiendavalt septembris. Osalema kutsutakse kõik konkursil osalenud õpilased ja juhendajad. Esineda saavad kõik nõuetele vastavate tööde esitajad vastavalt kooliastmele eraldi töötubades. Esinemise aeg on 7 minutit õpilase kohta.

Nende hulgast valitud parimate tööde autorid esitlevad oma töid kõigile osalejatele tunnustusüritusel.

Kõik konkursil osalenud saavad tänukirja. Komisjoni ja publiku poolt esiletõstetud tööde autorid saavad lisaks auhinnad koostööpartneritelt.

VI Tööde avaldamine ja säilitamine

Konkursile esitatud uurimistööd säilitatakse muuseumide kogudes (kokkulepped mäluasutustega). Parimate uurimistööde kokkuvõtetega saab pärast konkursi tulemuste avalikkustamist tutvuda Viru Instituudi kodulehel.

Tööde üleandmiseks muuseumile ja avalikkustamiseks sõlmitakse autoriga (autori seadusliku esindajaga) kokkulepe.

VII Info

Konkursi koordinaator on Viru Instituudi projektijuht Marge Lepik , tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee).

Info uurimistööde konkursi ja konverentsi kohta avalikustatakse Viru Instituudi kodulehel: http://viruinstituut.ee ning koolide listis (viru-koolid@lists.eenet.ee  ja  koolid-idaviru@lists.eenet.ee).   .