Kokkuvõte noorte kodu-uurimistöödest 2020.aastal

2020. aastal, mil möödus 50 aastat vabariiklu noorte kodu-uurimisvõistluse korraldamisest Rakveres, toimus neljas ülevirumaaline noorte kodu-uurimiskonkurss, seekord SA Virumaa Muuseumid, SA Iisaku Kihelkonna Muuseum, Väike-Maarja Muuseumi ja Viru Instituudi koostöös.

Konkursi eesmärk on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuse arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel ning tagada kodu-uurimise järjepidevus maakonna haridusasutustes, samuti tihendada koostööd kahe maakonna vahel.

Vaatamata eriolukorrale esitati  kodu-uurimiskonkursile 13  Virumaa koolist 35 õpilastööd. Osalevate koolide arv on küll mõne võrra väiksem eelmistest aastatest, kuid õpilaste arv on kasvanud tänu ühistöödele.  Tänavu oli eelmistest aastatest suurem gümnaasiumidest  osalejate arv 20 tööga, neist 2 tööd ei esitleta kogumikus. Lisandusid kaks gümnaasiumi. Meeldiva üllatuse tegi Väike-Maarja gümnaasium, kus on ligi 50 aastat tegeldud kodu-uurimistöödega, kuid vahepeal oli päris pikk paus maakondlikel konkurssidel osalemises, samas on edukalt esinetud muudel konkurssidel. Seekord on töid ka Tapa gümnaasiumiõpilastelt.  Tore on, et lisandus ka uusi juhendajaid (Kristi Põdra Väike-Maarjast,  Mikk Maasikrand Tapalt). Töid neist mõlemast koolist on esitletud küll üleriigilistel konkurssidel, kuid ei ole aastatel 2018-2020 üle-virumaaliselt konkursil osalenud.

Juba teist aastat osalevad Narva Keeltelütseumi õpilased omalaadsete töödega, taas ka filmiga, seekord drooni abil tehtuna (õpetaja Valeria Nazarova õpilane Reinhardt Müller). Teine töö on Narva subkultuuridest (õpetaja Jelena Šestaki õpilane  Nelli Gorkova).

Uusi ja  noori juhendajaid on visalt juurde tulemas, vaatamata sellele, et isegi traditsiooniliste uurimistööde kõrvale on tulnud uute teemadega ja digilahendustega  uurivaid loovtöid. Ootused on siiski suuremad, et noored enam leiaksid uusi vorme talletamaks oma kodukandi lugu. Rohkem töid ootame Ida-Viru koolidest, et saaksid noored tutvustada oma uurimistöid ka teistele väljaspool kooli, nii üle-virumaalisel kui üleriigilistel konkurssidel.

Oluliselt on laienenud tööde temaatika – töid on naljadest, oma suguvõsast, kodukoha oluliste isikute elulugudest, kodumaja, -paiga ja kooli ajaloost, aga ka muudel teemadel. näiteks gümnaasiumi-õpilastelt plakati- ja tänavareklaamid tänavapildis, puuetega inimeste toimetulek vallas, õpilaste teadlikkus vaktsineerimisest ja vaktsiinidest, vetenimed keeles ja meeles, Läsna teater, mälestused Balti ketist, missioonisõduritest, tammikus  tegutsevatest lülijalgsetest, Narva subkultuuridest, ajalehe Virumaa Teataja kujundlik sõnavara, kooli ajalehest , muusikaõpetajast jm.

Traditsiooniliselt on esitanud oma õpilaste töid Külli Heinla Haljala koolist, Liivi Heinla ja Evelin Tiiter Kadrina keskkoolist, Maie Nõmmik Tamsalu ja Vinni-Pajusti  gümnaasiumist, Heli Kirsi Rakvere gümnaasiumist, Tiina Rumm ja Eve Kangur Lasila koolist, Elle Kivisoo Tapa gümnaasiumist ja Tiina Grauberg Kohtla-Nõmme koolist.  Tänavu on  õpetaja Anneli Raua õpilaselt ja Siret Punga õpilastelt mitu tööd  Kadrina keskkoolist, õpetaja Jelena Šestaki õpilaselt uurimistöö Narva keeltelütseumist, Teist aastat osalevad ka  Rakvere eragümnaasiumi õpilased Sven Valleri juhendamisel.

Tänu algklasside õpilastele ja juhendajatele-õpetajatele on rohkesti loovtöid, mahukaim Tapa gümnaasiumis Elle Kivisoo pärandivaderitelt linna akende kohta.  Lisaks konkursile kogus instituut ka õpilastelt vanavanemate lugusid, neid huvitavaid ja omanäolisi laekus Rakvere gümnaasiumist ja Kadrina keskkoolist. Peale kodukoha ja vanavanemate lugude käsitleti  uudseid teemasid: vanaema facebook, Tapa aken, kodukandi keel ja kombed klassi slängusõnastikuna, nelja põlvkonna koolivormid, aken külast maailma ning mujalt Virumaale tulnute lugusid.

Algklasside õpilaste aktiivsus annab lootust, et ka tulevikus saab olema Virumaalt loov-ja uurimistöid, mida avalikkusele tutvustada.

Traditsiooniliselt on kõige läbimõeldumalt tehtud uurimistöid Kadrinas, kõige mahukamad ja rohkete arhiivimaterjalidega on Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpilaste tööd. Kahjuks ei ole Vinni-Pajusti gümnaasiumi tööd olnud üleriigilistel uurimistööde konkurssidel, samal ajal Kadrina, Tapa ja Väike-Maarja gümnaasium on osalenud aktiivselt.

Esiletõstmist vääriv on 2018.a tehtud Väike-Maarja gümnaasiumi 8.klassi õpilase Robin Põdra töö “Jaan Vilba perekonna lugu 1944-1946“ (juhendaja Kristi Põdra), mis omal ajal EAYS ajalooalaste uurimistööde konkursil põhikooli arvestuses esikoha sai. Üleriigilistel konkurssidel on olnud veel teisigi töid, mis olid ka sel ülevirumaalisel konkursil, et jäädvustada neid Virumaa arhiivides.

Kõik konkursil osalenud õpilased ja õpetajad saavad tänukirja. Konkursi komisjon otsustas eraldi tõsta esile  põhjaliku uurimistööd, mis oleks soovitatav ka avaldada,  lootust andvalt tulevaselt uurijalt, ajaloolaselt: Pajusti kujunemine ja areng ning seda mõjutanud sündmused 15.sajandist kuni  Eesti taasiseseisvumiseni.  Autoriks Karl Kevin Ritsoson. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 11.klassi õpilane, juhendaja Maie Nõmmik.

Komisjon hindas  kõige analüütilisemaks tööks  “Plakati- ja tänavareklaamid Rakvere tänavapildis“ (autor Maria Elisabeth Bremen, Kadrina Keskkooli 12. klassi õpilane, juhendaja  Anneli Raud). Kuid tähelepanuväärse tööna   tänapäeva õpilaste analüüsiga koolivormi täiustamiseksNelja põlvkonna koolivormid“ (autor Rosabel Klopp, Kadrina Keskkooli 8. klassi  õpilane, juhendaja Evelin Tiiter).

Väärtusliku  tööna pere ajaloo jäädvustamisel ja kasutamiseks ka suuremate uurimuste koostamiselViljandi- ja Läänemaalt Virumaale. Kolm põlvkonda jutustavad ajast, inimestest, tavadest“ (autor Marleen Laigu. Haljala Kooli 6. klassi  õpilane, juhendajad Merle Varek ja Külli Heinla).

Ühe ettevõtte ajaloo jäädvustusena  sobivaks kasutuseks nii giididele kui uurijatele Aken külast maailma“ (autorid Brit Katriin Murumägi ja Elise-Helene Pohla, Kadrina Keskkooli 8. klassi õpilased, juhendaja Evelin Tiiter).

Leidliku lahendusega  vana ja kaasaja sidumisel „Vanaema Facebook“.  Rakvere Gümnaasiumi 1.klassi õpilaste Maiko Afanasjevi, Eliis-Beth Vihko, Kairo Kruusa ja Liselle Tamme ühistöö, juhendaja Inge Korka.

Omalaadse tehnilise lahenduse poolest  “Reklaamvideo loomine drooni abil Ida-Virumaa kohta” (autor Reinhardt Müller, Narva Keeltelütseumi 11. klassi õpilane, juhendaja õpetaja Valeria Nazarova).

Kaasaja olulise teema käsitlemise eest ja sobiliku õppe- ja  teabematerjalina  “ Kadrina Keskkooli õpilaste teadlikkus vaktsineerimisest ja vaktsiinide tähtsusest“(autor Sigrit Umerov. Kadrina keskkooli 11.klassi õpilane, juhendaja Siret Pung)

Heaks  alguseks täiendavateks uuringuteks   „Aino Zimmermann ja tema kodutalu- kooli talu 20.sajandil ja 21.sajandi algul“ (autor  Kaspar Laul, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 11.klassi õpilane, juhendaja Maie Nõmmik.

Olulise teema käsitlemise eest töö„ Narva subkultuuride käsitlemine Rahvamaja mõnede rahvuskultuuriseltside näitel. Nende siseprobleemid ja edasise arengu perspektiivid“ (autor Nelli Gorkova, Narva Keeltelütseumi 12.klassi õpilane, juhendaja Jelena Šestak).

Huvitava teemaga ühistöö „ Mida aken peegeldab“ eest. Tapa Gümnaasiumi õpilased- pärandivaderid, juhendaja  Elle Kivisoo.

Seekord oli ka huvitavaid töid, mis käsitlesid kooliteemasid  „Koolielu Lasila Põhikoolis aastatel 1997-2007 kooli ajalehe artiklite põhjal“ (autor  Anette Selezen.  Lasila Kooli 8.klassi õpilane, juhendaja Tiina Rumm)  ja „Maria Wunderlich – lauluhaldjast Lasila kooli õpetaja (autor Mathis Zubarev, juhendaja Eve Kangur), „Minu vanaisa lapsepõlv, kooliaeg ja esimene töökoht koolis“ (autor Kirke Konnapere, Tamsalu Gümnaasiumi 6.klassi õpilane, juhendaja Maie Nõmmik), „Tapa gümnaasiumi õpetajad 1939-1946“ (autorid Agneliis Pilt, Marta Pajula, Laura Peri, Tapa Gümnaasiumi 11.kl. õpilased, juhendaja  Mikk Maasikrand).

Panuse eest kodukoha kultuuriloo jäädvustamisel ja sobivaks publitseerimiseks „Läsna teater – kogukonna ühendaja“(autor Rihard Laisaar, Kadrina  Keskkool, 11. klassi õpilane, juhendaja  Liivi Heinla).

Äramärgitud tööd auhinnati Lääne-Viru Omavalitsuse Liidu, SA Virumaa Muuseumid (Eesti Politseimuuseum), MTÜ Õpetaja Autähis, Vaivara Sinimägede Muuseumi, Väike-Maarja Muuseumi, Eesti Looduskaitse  Seltsi Alutaguse osakonna ja Viru Instituudi poolt meenetega.

Ülevaate konkursil osalenud töödest saab e-kogumikust tööde kokkuvõtetega,  mis avaldatakse detsembris instituudi kodulehel.

Ootame huvitavaid töid V ülevirumaalisele konkursile

Marge Lepik

Juhend

Üle-virumaaline noorte kodu-uurimise konkurss 2020

 Juhend

Üle-virumaalisest kodu-uurimise konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored, nii individuaalse kui ka kollektiivse tööga. Konkursile võetakse vastu 2018-2020. aastal valminud töid, samuti ka teistel võistlustel osalevaid töid. Oodatud on nii kirjalikud uurimistööd kui ka uurimusliku taustaga praktilised tööd (nt videod, -filmid,  fotomontaažid, mobiilirakendused).

I Konkursi eesmärgid:

  • toetada kooli õpilasi iseseisva uurimistöö koostamise ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisega;
  • väärtustada kodupaika (valda, maakonda, Virumaad) selle tundmaőppimise kaudu, jäädvustades muutused kodupaigas (küla, kool, kultuuriasutus, vabaühendus, ettevõtlus, tööd, traditsioonid, transport, riietus, toit, suhted, keel jm);
  • äratada ja süvendada huvi oma koduloo, kultuuripärandi, päritolu ning oma perekonna kommete vastu;
  • täiendada mäluasutuste kogusid uue koduloolise teabega.

 

II Temaatika

Autoril on õigus töö teema vabalt valida, seejuures arvestades, et uurimistöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukoha (piirkonna) jaoks. Näiteks võivad olla muutused Eesti ajaloos – pöördepunktid kodukohas, sellega seotud sündmused, objektid ja isikud, haridus-, kultuuri-, spordi- ja majanduselus, pärandkultuur, kultuuridevaheline suhtlemine, seltside tegevus, arheoloogiamälestised, väikeettevõtlus, kooliajalugu, perekonna ajalugu, põlvkondade vaheline side, kohalik keel jmt.

III Nõuded uurimistööde vormistamiseks ja esitamiseks

Vormistamisel kasutada õpilaste uurimistöö üldkehtivaid ja kooli erinõudeid (need peavad olema kättesaadavad). Konkursitöö on varustatud resümee ning lisadokumentidega.

Uurimistöö resümee (kokkuvõte) pikkuseks on üks lehekülg, arvestades struktuuriloogikat (uurimistöö teema valimise põhjendus ja teema aktuaalsus; uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid; uurimismetoodika; tulemused; järeldused ja ettepanekud edasiseks uurimiseks).

Lisatud peab olema juhendaja allkirjastatud arvamus.

Tiitellehel on töö pealkiri, andmed töö koostaja ja juhendaja kohta, nende kontaktandmed.

Uurimistöö pikkusele piiranguid ei ole.

Lisadeks võivad olla skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, video- või helikassetid, CD või muu infokandja. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu ning viiteid.

Kui töö sisaldab intervjuusid või isikuandmeid, siis palume lisada vabas vormis intervjueeritava nõusoleku nende andmete kasutamiseks (esitamine konverentsil, töö säilitamine ja kasutamine mäluasutustes).

Töö võib olla peale eesti ka inglise, saksa või vene keeles, kuid töö resümee kõigil eesti keeles. Samuti esinemine konverentsil peab olema eesti keeles.

Töö (kirjalik uurimistöö ja praktilise töö dokumentatsioon) esitada paberkandjal (köidetud, format A4, arvutitrükk, tähesuurus 12) ja elektrooniliselt CD plaadil või meilitsi. Video (filmi) pikkus on 7–10 min. Kui kasutatakse kellegi poolt loodud heli/muusikat, siis lisada autori luba.

Kui tegemist on kollektiivse tööga, siis peab olema arusaadavalt välja toodud kõigi töö autorite panus töö valmimisel. Kui tegemist on osaga suuremast uurimistööst, siis peab konkursile esitatav töö moodustama selgelt eristatava iseseisva osa ja töö autori(te) panus sellesse peab olema arusaadavalt välja toodud.

Konkursitöid saab esitada 19. juunini 2020. a meilitsi marge@viruinstituut.ee ja paberkandjal Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule F. R. Kreutzwaldi 5 (võib tuua VIROLi tuppa) märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“.

IV Hindamine

Töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad erinevate mäluasutuste esindajad ja õpetajad. Komisjon valib välja parimad tööd igas kooliastmes nende esitlemiseks ja autasustamiseks lõppkonverentsil. Iga tööd hindab vähemalt kaks retsensenti, seejuures lisaks oma juhendajale ka teise kooli uurimistöö juhendaja. Komisjon võtab aluseks nende hinnangud parimate valikul.

Töid hinnatakse 5-pallisüsteemis: töö teema/sisu pärimuslikkus, olulisus piirkonnale, kogukonnale või perele; vastavus õpilastöödele esitatud nõuetele (probleemiasetus, uurimuslikkus, enda panus; keeleline ja vormistuslik korrektsus erinevate valdkondade (ajalugu, keskkonnaõpetus, ühiskonnaõpetus, keel, kirjandus jm) lõimimine; digipädevuste rakendamine; kodulooliste andmebaaside oskuslik kasutamine.

Hindamisel arvestatakse ka leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel, allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal), allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust.

Individuaal- ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

V Konverentsi korraldamisest

Kodu-uurimise konverents toimub oktoobrikuus. Konverentsi toimumise täpsest ajast ja kohast teavitatakse osavõitjaid täiendavalt. Osalema kutsutakse kõik konkursil osalenud õpilased ja juhendajad.

Konverentsil saavad võimaluse esineda kõik nõuetele vastavate tööde esitajad vastavalt kooliastmele eraldi töötubades. Nende hulgast valitud parimate tööde autorid esitlevad oma töid kõigile osalejatele tunnustusüritusel.

VI Autasustamine

Kõik osalejad saavad tänukirja. Parimad tööde autoritest kolm kooliastme kohta saavad auhinna ja pääsme/kutse üleriigilisele konkursile.

VII Tööde avaldamine ja säilitamine

Virumaa pärand-, rahvakultuuri ja muude teemaliste uurimistööde konkursile esitatud uurimistööd säilitatakse muuseumide kogudes (kokkulepped mäluasutustega). Parimate uurimistöödega saab pärast konkursi tulemuste avalikkustamist tutvuda Viru Instituudis, Väike-Maarja ja Iisaku Kihelkonna Muuseumis.

Tööde üleandmiseks muuseumile ja avalikkustamiseks sõlmitakse autoriga (autori seadusliku esindajaga) kokkulepe.

VIII Info

Konkursi koordinaator on Viru Instituudi projektijuht Marge Lepik, tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee).

Nõustab Anne Nurgamaa Iisaku Kihelkonna Muuseumist, e-post: anne.nurgamaa@iisakumuuseum.ee.

Info uurimistööde konkursi ja konverentsi kohta avalikustatakse Viru Instituudi kodulehel: https://viruinstituut.ee, Iisaku Kihelkonna Muuseumi kodulehel http://www.iisakumuuseum.ee,  ning koolide listis (viru-koolid@lists.eenet.ee ja koolid-idaviru@lists.eenet.ee).   .