Esimesed töölehed ja mängud on juba saabunud

Instituut kutsus aastavahetusel algklasside ja lasteaedade õpetajaid täiendama Virumaa kultuuriloo töölehtede kogumikke aastatel 2017-2019 loodud kodukoha- ja selle kultuuri
teemaliste töölehtede ja mängudega. Tänaseks on juba laekunud  Narva lasteaiast Põngerjas, Kohtla-Järve lasteaiast Tareke ja Kunda lasteaiast Kellukest omanäolisi huvitavaid töölehti ja mänge.
Kuna aega on veel piisavalt esitamistähtajani, siis jõuavad ka teised veel esitada.
Varasemate töödega saab tutvuda instituudi kodulehel  http://viruinstituut.ee/toolehed-lasteaedadele/  ja  http://viruinstituut.ee/virumaal-on-vahva/ .

Juhendid töölehtede ja mängude vormistuseks on lisatud allpool.

Palume saata tööd elektrooniliselt hiljemalt 31.maiks 2019 meilile marge@viruinstituut.ee   (pdf ja word dokumendina) märksõnaga “Töölehed ja mängud“ või saata CD (üleandmine leppida eraldi kokku).

Info: Marge Lepik, tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee
Kokkuvõtteid töödest tehakse tunnustusüritusel septembris, seejärel avaldatakse töölehed juba instituudi kodulehel.

Häid ideid ja omapäraseid töid!


Nõuded töölehtedele ja mängudele 2019

 

Viru Instituut on seadnud eesmärgiks enam propageerida ja tutvustada Virumaa kultuurilugu. Selleks, et tuua Virumaa teemad lastele ja õpilastele lähemale, jätkab instituut praktiliste õppematerjalide saamiseks töölehtede ja mängude kogumist ka 2019.a.

Sihtrühm: koolieelikud ja põhikooliõpilased nii eesti kui vene õppekeelega koolides.

Oodatud on õpetajate, kultuuritöötajate ja teiste asjahuviliste töölehed ja mängud, mis aitavad nii viru keelte ja kultuuriloo õpetust kui ka teiste õppeainete lõimimist. Alusmaterjale võib autor ise omavahel kombineerida.

Nõuded töödele.

Teemarühmad:

I kodulooline (Virumaa, maakond, vald, kodukoht, sümbolid, ajalooliselt olulised ehitised, loodusobjektid);

II rahvakultuur (rahvakalender, muusika, tantsud, jutud, mängud, tavad, rahvariided, vöö-ja kindakirjad, keel, toit, tööriistad,jmt)

III Virumaaga seotud isikud, tegelased, kangelased (nt Kalevipoeg, kirjanikud, kunstnikud, muusikud, luuletajad, teadlased, sportlased jt).

Konkursile esitatavate tööde arv pole piiratud, vabalt võib valida ka teemarühmi. Autor võib olla üksikisik, kuid ka kollektiiv.

Tööleht peaks koosnema vähemasti kolmest erinevast ülesandest, mis kõik lähtuvad põhiteemast.

Tööde esitamise tähtaeg on 31. mai 2019.

Töid hindab vähemalt neljaliikmeline žürii, kusjuures iga vanuseastme eraldi. Tööde puhul  hinnatakse ideed ja vormistust, lahendatavust, metoodilist terviklikkust ja lõimingut õppekavaga.

Töödest tehakse kokkuvõte septembris avalikul üritusel. Parimaid autoreid tunnustatakse preemiate ja auhindadega.

Nõuetekohased ja hindajate heakskiidu saanud töölehed avaldatakse Viru Instituudi kodulehel www.viruinstituut.ee ja neid jagatakse muul moel kõigile huvitatud õpetajatele ja kultuuritöötajatele.

Töö esitamisel tuleb arvestada, et autor on nõus töölehtede tasuta avaldamisega ja annab avaldajale tasuta kasutamise õiguse, kusjuures ta  võib vajadusel teksti keelt toimetada ja viia sisse muudatusi ideesse.Kui ei ole autor nõus selle avaldamisega, siis teatada sellest töö esitamisel.

 

Vormilised ja sisulised tingimused töölehtedele:

  • Tööleht tuleb esitada A4-formaadis (harjutused koos eeldatavate (kirjutatud) vastustega peavad mahtuma ühele-kolmele lehele). Vajadusel on avaldajal õigus teksti kärpida. .
  • Tööd  saata elektroonselt eraldi tekstifailina, kusjuures iga tööleht tuleb esitada eraldi tekstifailina.
  • Illustreeriva materjali kasutamisel märkida teksti sisse viide, lisades viidatud materjal eraldi failina. Töölehe esitaja vastutab kasutatud illustreeriva materjali autoriõiguste eest.
  • Eraldi kaaskirjana tuleb lisada töö esitaja andmed (nimi, telefon, e-posti aadress). Iga esituse juurde tuleb märkida, millisele vanuserühmale on töö mõeldud ja millises teemarühmas see kandideerib.
  • Lisada eraldi ka töölehtede koostamisel kasutatud allikate loetelu.

 

Mängu vormistamise nõuded

TEEMA: (millise konkursi teemavaldkonna juurde mäng kuulub)

MÄNGU PEALKIRI: (vajalik kogumiku koostamise sisukorra loomiseks)

MÄNGU KOOSTAJA/VALMISTAJA: (sellega annab mängu looja nõusoleku mängu avaldamiseks)

MÄNGU EESMÄRGID: (neist on näha seotus õppevaldkondadega)

VAHENDID: (vajalikud mängu korraldamiseks leida ja ette valmistada; mõnel juhul pole mängu korraldamiseks vahendeid vaja)

MÄNGIJATE ARV: (oluline mängu korraldamiseks, mängupaiga leidmiseks, vajalike vahendite leidmiseks)

MÄNGU KÄIK: (võimalikult lühike, arusaadav kirjeldus mängu mängimiseks)

SOOVITUSED/MÄRKUSED: (vajadusel, kui on midagi veel lisada mängu arendamiseks, nt. mängimiseks leida avar ruum; õuemäng; vms.)

LISA: (nt. lauamängu mängualus/ed; pildid; fotod; vajadusel sõnavara või sõnaseletused vms)

 

Konkursitööd saata e-posti aadressile marge@viruinstituut.ee  märksõnagaTöölehed ja mängud.

Info Marge Lepikult, telefonil 5054319 või e-posti aadressil marge@viruinstituut.ee