Esimesed töölehed ja mängud on juba saabunud

Instituut kutsus aastavahetusel algklasside ja lasteaedade õpetajaid täiendama Virumaa kultuuriloo töölehtede kogumikke aastatel 2017-2019 loodud kodukoha- ja selle kultuuri
teemaliste töölehtede ja mängudega. Tänaseks on juba laekunud  Narva lasteaiast Põngerjas, Kohtla-Järve lasteaiast Tareke ja Kunda lasteaiast Kellukest omanäolisi huvitavaid töölehti ja mänge.
Kuna aega on veel piisavalt esitamistähtajani, siis jõuavad ka teised veel esitada.
Varasemate töödega saab tutvuda instituudi kodulehel  http://viruinstituut.ee/toolehed-lasteaedadele/  ja  http://viruinstituut.ee/virumaal-on-vahva/ .

Juhendid töölehtede ja mängude vormistuseks on lisatud allpool.

Palume saata tööd elektrooniliselt hiljemalt 31.maiks 2019 meilile marge@viruinstituut.ee   (pdf ja word dokumendina) märksõnaga “Töölehed ja mängud“ või saata CD (üleandmine leppida eraldi kokku).

Info: Marge Lepik, tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee
Kokkuvõtteid töödest tehakse tunnustusüritusel septembris, seejärel avaldatakse töölehed juba instituudi kodulehel.

Häid ideid ja omapäraseid töid!


Nõuded töölehtedele ja mängudele 2019

 

Viru Instituut on seadnud eesmärgiks enam propageerida ja tutvustada Virumaa kultuurilugu. Selleks, et tuua Virumaa teemad lastele ja õpilastele lähemale, jätkab instituut praktiliste õppematerjalide saamiseks töölehtede ja mängude kogumist ka 2019.a.

Sihtrühm: koolieelikud ja põhikooliõpilased nii eesti kui vene õppekeelega koolides.

Oodatud on õpetajate, kultuuritöötajate ja teiste asjahuviliste töölehed ja mängud, mis aitavad nii viru keelte ja kultuuriloo õpetust kui ka teiste õppeainete lõimimist. Alusmaterjale võib autor ise omavahel kombineerida.

Nõuded töödele.

Teemarühmad:

I kodulooline (Virumaa, maakond, vald, kodukoht, sümbolid, ajalooliselt olulised ehitised, loodusobjektid);

II rahvakultuur (rahvakalender, muusika, tantsud, jutud, mängud, tavad, rahvariided, vöö-ja kindakirjad, keel, toit, tööriistad,jmt)

III Virumaaga seotud isikud, tegelased, kangelased (nt Kalevipoeg, kirjanikud, kunstnikud, muusikud, luuletajad, teadlased, sportlased jt).

Konkursile esitatavate tööde arv pole piiratud, vabalt võib valida ka teemarühmi. Autor võib olla üksikisik, kuid ka kollektiiv.

Tööleht peaks koosnema vähemasti kolmest erinevast ülesandest, mis kõik lähtuvad põhiteemast.

Tööde esitamise tähtaeg on 31. mai 2019.

Töid hindab vähemalt neljaliikmeline žürii, kusjuures iga vanuseastme eraldi. Tööde puhul  hinnatakse ideed ja vormistust, lahendatavust, metoodilist terviklikkust ja lõimingut õppekavaga.

Töödest tehakse kokkuvõte septembris avalikul üritusel. Parimaid autoreid tunnustatakse preemiate ja auhindadega.

Nõuetekohased ja hindajate heakskiidu saanud töölehed avaldatakse Viru Instituudi kodulehel www.viruinstituut.ee ja neid jagatakse muul moel kõigile huvitatud õpetajatele ja kultuuritöötajatele.

Töö esitamisel tuleb arvestada, et autor on nõus töölehtede tasuta avaldamisega ja annab avaldajale tasuta kasutamise õiguse, kusjuures ta  võib vajadusel teksti keelt toimetada ja viia sisse muudatusi ideesse.Kui ei ole autor nõus selle avaldamisega, siis teatada sellest töö esitamisel.

 

Vormilised ja sisulised tingimused töölehtedele:

  • Tööleht tuleb esitada A4-formaadis (harjutused koos eeldatavate (kirjutatud) vastustega peavad mahtuma ühele-kolmele lehele). Vajadusel on avaldajal õigus teksti kärpida. .
  • Tööd  saata elektroonselt eraldi tekstifailina, kusjuures iga tööleht tuleb esitada eraldi tekstifailina.
  • Illustreeriva materjali kasutamisel märkida teksti sisse viide, lisades viidatud materjal eraldi failina. Töölehe esitaja vastutab kasutatud illustreeriva materjali autoriõiguste eest.
  • Eraldi kaaskirjana tuleb lisada töö esitaja andmed (nimi, telefon, e-posti aadress). Iga esituse juurde tuleb märkida, millisele vanuserühmale on töö mõeldud ja millises teemarühmas see kandideerib.
  • Lisada eraldi ka töölehtede koostamisel kasutatud allikate loetelu.

 

Mängu vormistamise nõuded

TEEMA: (millise konkursi teemavaldkonna juurde mäng kuulub)

MÄNGU PEALKIRI: (vajalik kogumiku koostamise sisukorra loomiseks)

MÄNGU KOOSTAJA/VALMISTAJA: (sellega annab mängu looja nõusoleku mängu avaldamiseks)

MÄNGU EESMÄRGID: (neist on näha seotus õppevaldkondadega)

VAHENDID: (vajalikud mängu korraldamiseks leida ja ette valmistada; mõnel juhul pole mängu korraldamiseks vahendeid vaja)

MÄNGIJATE ARV: (oluline mängu korraldamiseks, mängupaiga leidmiseks, vajalike vahendite leidmiseks)

MÄNGU KÄIK: (võimalikult lühike, arusaadav kirjeldus mängu mängimiseks)

SOOVITUSED/MÄRKUSED: (vajadusel, kui on midagi veel lisada mängu arendamiseks, nt. mängimiseks leida avar ruum; õuemäng; vms.)

LISA: (nt. lauamängu mängualus/ed; pildid; fotod; vajadusel sõnavara või sõnaseletused vms)

 

Konkursitööd saata e-posti aadressile marge@viruinstituut.ee  märksõnagaTöölehed ja mängud.

Info Marge Lepikult, telefonil 5054319 või e-posti aadressil marge@viruinstituut.ee

 

 

Sisukas päev Toilas

Instituut koos Toila raamatukoguga korraldasid pärimuspäeva, kus tutvustati nii kohalikku kodulugu kui ka Virumaa rahvapärimust. Folklorist Mall Hiiemäe rääkis metsloomadest ja lindudest Virumaa rahvapärimuses ja Reet Hiiemäe rääkis kaitsemaagiast Virumaal. Muusikalisi vahepalusid pakkus pillimees Heino Jäger.

Toila valla Hariduse- ja Kultuuriseltsi esimees Bruno Uustal tutvustas seltsi ajalugu ja tegemisi, rääkis seltsi poolt välja antud raamatutest ja filmidest.  Seltsi juhatuse liige Lea Rand tutvustas Toila topoteeki, mis oleks heaks abimeheks paljudele küladele oma koduloo jäädvustamiseks.  Päeva lõpus tutvustas Lea Rand Toila kultuuriloolisi kohti.

Oli sisukas  päev.

Fotodega saab tutvuda   https://www.facebook.com/toilaraamatukogu/

Kohtla-Järvel arutleti koduloo teemadel

Instituudi abiga korraldati Kohtla-Järvel õpetajatele koolituspäev koduloo õpetamise ja uurimise teemal. 

Anu-Merike Eenmäe jagas näpunäiteid õpilaste praktiliste ja uurimistööde läbiviimiseks, vormistamiseks ning konkurssidele esitamiseks.  Arutleti teemade üle, mis sobiksid Kohtla-Järve noortele, vaatamata vene õppekeelele ja senisele vähesele kogemusele oma kodu ja linnaga seotud teemade käsitlemisel. Julgustati õpetajaid, et instituut ootab oma konkurssidele noorte uurimistöid ka venekeelsetest koolidest kodukoha, kooli ja perede, nende traditsioonide ning nende elukorraldusega seotuna. Lisaks ka töölehti Virumaa kultuuriloo teemadel nii lasteaedade kui koolide õpetajatelt.  Marge Lepik andis soovitusi instituudi konkurssidel osalemiseks ning koduloo õpetamise osas üldhariduskoolis õppekava ja huvitegevuse kaudu. Kohtla-Järve koolides on õpetajaid, kes on huvitatud koduloost ja innustavad ka õpilasi, näiteks 2018.a saatsid instituudi konkursile  linna seitsmest koolist Maleva põhikool ja Järve gümnaasium. Paar aastat tagasi olid väga huvitavad projektid Kalevipoja teemadel, mis sobivad ka mujal esitlemiseks.

Koolituspäev näitas, et ka tulevikus tuleb enam kohtuda,  turgutamaks huvi  koduloolise uurimistöö vastu  nii õpetajates kui õpilastes.

100 meetrit luulet

Üle saja Virumaa noore luuletaja kogunes 22.märtsil Haljala kooli poolt korraldatud 21. ülevirumaalise luulekonkursi pidulikule lõpetamisele Haljala rahvamajja.

Selle aasta teema „Sportides tuleb pikkus, laiseldes laius“ autoriks oli Haljala Kooli 8. klassi õpilane Elis Heinmaa. Noored võisid kirjutada kõigest, mis seotud spordiga (spordipäev, spordialad, kehalise kasvatuse tund, trennid, tugitoolisport, nutisport jms).

Konkursitöid laekus 4.-9.klassi õpilastelt kokku kolmsada kolmkümmend  Virumaa 23 koolist, lisaks veel 2.klassi õpilastelt Rakverest ja Väike-Maarjast. Noori luuletama innustanud õpetajaid oli 46.

Paremaid luuletuste kirjutajaid ja nende õpetajaid Kadrinast, Kundast, Rakverest ja Tapalt, Sõmerult ja Simunast, Kohtla-Järvelt ja Jõhvist, Vastalt, Sondast, Lehtsest, Tudulinnast ja Sillamäelt, Haljalast, Uhtnast, Rakkest ja Väike-Maarjast autasustati luulevalikuga 43  paremast luuletustest. Harrastusnäitlejad esitasid noorte paremaid luuletusi, lisaks lavastati Rakvere Gümnaasiumi 4.klassi õpilase Elise Bobõlski luuletus “Bruno spordipäev“.  Kogumiku illustratsioonid tegid Haljala kooli õpilased.

Juba rahvamaja fuajees võtsid saabujaid vastu luuletused, mis oli kujundatud näituseks „100 meetrit luulet“, kutsudes omapära tõttu uudistama ja lugema.
Õpilastele, õpetajatele ning külalistele esines spordimees Ott Kiivikas. Sportlikke ja muusikalisi vahepalu pakkusid Haljala kooli spordipoisid ja laululapsed.

Suur tänu Haljala kooli korraldusmeeskonnale meeleoluka ja ladusa luulepäeva eest.

Emakeelepäeva puhul

12. märtsil tähistas Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark päeva koos instituudi esindajatega. Kristen Suokass kõneles emakeelest ja viru keelest,  esitades ka oma luuletusi kogumikust “Tagassi inglite juure“ . Hilje Pakkanen ja Marge Lepik tutvustasid instituudi tegemisi.

13. märtsil esines Kristen Suokass  Jõhvi keskraamatukogus ja andis virukeelse intervjuu ajalehele“Põhjarannik“. https://pohjarannik.postimees.ee/6546410/murdeuurija-suokass-on-okunuomsemb-et-riigis-on-vaid-uks-uhiskiel

 

Foto Jaan Velström

Instituut rannakeele tunnis Leesis

Instituudi liikmed külastasid Juminda poolsaarel Leesi rahvamaja, kus toimus MTÜ Juminda Poolsaare Seltsi kamba “Rannakiele üäks”  keeletund, mis on toimunud igakuiselt juba mitmendat aastat.Tavaks on kujunenud, et kellegi poolt tehtud jutukest või kahekõne loetakse ühiselt  ja analüüsitakse. Samuti arutletakse koos päevateemadel. Tunni alguses tegeletigi kodutööde ettekandmisega ja tutvuti osalejatega. Instituudi poolt Kaja Toikka ja Kristen Suokass kõnelesid viru keelte teemadel. Teine tund oli Soome külalislektori dr Santeri Junttilaga, kes tutvustab oma tööd keele arengu loost ja selles arenguloos rannakeele kohast.

Instituut oli meeldivalt üllatunud, millise lustiga igaüks vabal tahtel õpib ja räägib rannakeelt. Virulastel oli päris palju uudistada ja võtta kaasa häid ideid kodus katsetamiseks kohaliku keele õppimiseks ja tutvustamiseks, aga ka oma kodukoha kohta materjalide kogumiseks.

Loodame, et meie koostöö nende tragide keelehuvilistega jätkub.

Foto Jaan Velström Foto Jaan Velström

Virukeelsed teatriteemalised mõtisklused Rakvere teatri kodulehel

Rakvere Teater ja Viru Instituut alustasid viru keele teemal koostööd lavastusega “Tagassi inglite juure” (tekst Suokass ja lavastaja Tiina Mälberg).

Nüüd jätkub see uues huvitavas vormis, tähistamaks eesti keele aastat viru moodi. Viru keele entusiast Suokass käib teatris  vaatamas lavastusi ning kirjutab nende kohta oma muljeid, mis ilmutatakse Kuulutajas eesti keeles, aga teatri kodulehel lavastuste all edela-viru keeles.

Esimene on loetav siit:  https://www.rakvereteater.ee/motiskluisi-lavastuse-tiemadel

Uvitavaid elamuisi!

Virumaa on virulaste hoida. Toila lood

Toila vallaraamatukogu ja Viru Instituut
kutsuvad pärandkultuuripäevale “Virumaa on virulaste hoida. Toila lood“

30. märtsil kell 12.00 Toila seltsimajas

Päevakavas on tutvumine Toila ja selle kultuuripärandiga.
Esinevad folkloristid Mall Hiiemäega (metsloomadest ja lindudest Virumaa rahvapärimuses) ning Reet Hiiemäe (kaitsemaagiast Virumaal).

Päev on osalejatele tasuta.
Korraldamist toetavad Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.
Transpordivajaduse korral Rakverest Toila palume registreerida hiljemalt 25. märtsil marge@viruinstituut.ee

2018. a ülevirumaalise kodu-uurimiskonkursi tööde kogumik

Valmis 2018.a ülevirumaalise kodu-uurimiskonkursi tööde kokkuvõtetest kogumik, millega saab tutvuda http://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss

Õpilaste töödega saab tutvuda instituudi kaudu või siis Virumaa Muuseumides, kus on senini säilitatud kõiki õpilaste uurimistöid

Info marge@viruinstituut.ee.

Kutsume taas koostama Virumaa kultuuriloo töölehti

Head õpetajad!

Kutsume taas koostama Virumaa kultuuriloo töölehti

Aastatel 2016-2017 kogus instituut töölehti lasteaedadelt ja koolidelt Virumaa kultuuriloo kohta. Laekus üle 80 väga eriilmelise ja erineva mahuga tööd, nendega saab tutvuda  instituudi kodulehel  http://viruinstituut.ee/toolehed-lasteaedadele/  ja  http://viruinstituut.ee/virumaal-on-vahva/ .

Kõikidest töödest saadi midagi Virumaa kultuuriloo töövihikute jaoks – alates nimetusest, joonistest ja rääkimata ülesannetest. Mitmed töölehed olid väga nutikalt seotud kodukoha rahvakultuuriga , sealhulgas rahvariiete tutvustamiseks. Tööd on pakkunud nüüdseks ka avalikku tähelepanu, on küsitud ka uusi töid.

Instituut kutsub algklasside ja lasteaedade õpetajaid täiendama meie kogumikke aastatel 2017-2019 loodud kodukoha- ja selle kultuuri teemaliste töölehtedega. Teretulnud on neil teemadel ka mängud.

Palume saata tööd elektrooniliselt hiljemalt 31. maiks 2019 meilile marge@viruinstituut.ee   (pdf ja word dokumendina) või saata CD (üleandmine leppida eraldi kokku).

Info: Marge Lepik, tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee

Kokkuvõtteid töödest tehakse tunnustusüritusel septembris, seejärel avaldatakse töölehed juba instituudi kodulehel.

Häid ideid ja omapäraseid töid!