Entries by Virukas

Sissejuhatus muinasaega

14. ja 15. märtsil 2020. a Lüganuse Rahvamajas kell 11.00 – 17.00 Projekti “Piirkonnaspetsiifiliste ühismarsruutide ja eksperimentaalajaloo õppeprogrammide käivitamine Purtse jõe alamjooksul” raames toimub koolitusprogramm. Sihtrühm: VIKO piirkonna giidid, retkejuhid, õppe- ja külastusprogrammide läbiviijad. Samuti on oodatud kõik huvilised, keda teema kõnetab. 14. märtsil – sissejuhatus muinasaega. Rituaalid: matmisrituaalid, kohtumõistmine ja jumalatelt nõu küsimine, viljakusrituaalid. […]

RAHVAKULTUURI KESKUSE TOETUSMEETMETE INFOPÄEV

Hea kultuurielu korraldaja! Kui oled huvitatud Rahvakultuuri Keskuse poolt hallatavatest kultuuri toetusmeetmetest, mis jagavad pärimusega seotud projektidele riigieelarvelist toetust, siis on see infopäev just Sulle! Toetusprogrammide ülesanne on eri kultuuritoetusmeetmete rakendamise kaudu kaasa aidata rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja hoidmisele. Selleks, et Sul oleks ülevaade toetuste jagamise põhimõtetest, vajalikest dokumentidest ning nõuetest dokumentide täitmisel, […]

Olete oodatud uurijatundi

 26. märtsil kell 14.00  Rahvusarhiivi Rakvere majja (Näituse tn 23) Rahvusarhiivi arhiivipedagoog Tiina Männapsoo tutvustab suguvõsauurimise ja kodulooga seotud Rahvusarhiivi  andmebaase. Kestvus 1,5 tundi. Päev on osalejatele tasuta. Huvilistel registreerida eelnevalt hiljemalt  23.märtsil  marge@viruinstituut.ee Lähem teave: Tiina Aso,  tiina.aso@ra.ee, tel 323 2165 või Marge Lepik marge@viruinstituut.ee, tel 5054319.    

Tapa muuseumipäev

Olete oodatud muuseumipäevale 12. märtsil    kell 12.00 Tapa muuseumi (1. Mai pst 34) Tutvumine muuseumiga.   Kell 13 Tapa Kultuurikojas (Kesk tn 4): Digitaliseerimine ja museaalide säilitamine Tapa muusemis. Tiina Paas Koduloouurimine, sh mälestiste kaardistamine Tapa vallas. Indrek Jurtšenko Jäneda muuseumi tegevusest. Georgi Särekanno Kodukoha lugude jäädvustamisest Saksi raamatukogus. Sirje Võsa Pärandkultuuri toimetused Tapa […]

Kodu-uurimise päev

Hea kodu-uurija, muuseumi esindaja ja huviline Olete oodatud kodu-uurimise päevale 20. veebruaril kell 11.00 Lääne-Virumaa Keskraamatukogu saali Päevakavas: Kodulooinfo raamatukogudes. Leigi Kütt-Gistvall Topoteek Uhtna ja lähikülade dokumentidest ja fotodest. Maaraamatukogu tegevused koduloo jäädvustamisel ja tutvustamisel. Inge Pikkoja. Sündmused Rakveres  Vabadussõja päivil. Uno Trumm Rakvere linnakodaniku maja külastus.   Päev on osalejatele tasuta. Päeva korraldamist toetavad  […]

LOENGUSARI RAKVERE JA VIRUMAA VANEMAST AJALOOST REHBINDERI MAJAS!

Loengutsükkel Rakvere linna ja Virumaa ajaloost Rehbinderi majas SA Virumaa Muuseumid alustab kesknädalal 29. jaanuaril 2020 Rehbinderi majas, Tallinna tänav 5, loengusarja Rakvere ja Virumaa vanemast ajaloost, kus huvitavaid ajalooseiku tutvustab ja tõlgendab ajaloolane Uno Trumm. Teemad: 29. jaanuar Dietrich von Kyvel – Rakvere kivilinnuse rajaja ja Virumaa asevalitseja 13. sajandi keskel? Dietrich von Kyvelil […]

Kutse koguma taas lühilugusid kohalikust keelest ja virulastest

Viru Instituut jätkab viru lugude kogumist. Lugusid võib esitada kirjalikult või helisalvestusena, kuid need peavad sisaldama näiteid kohaliku keele kohta, olgu need siis üksikud sõnad, fraasid, kõnekäänud, lühijutud, naljad või muu. Lisaks on oodatud ka lood keele, riietuse, koolielu, toidu, kodutööde, pidude, mängude, lemmikraamatute või muusika või muude tegevuste (samuti erinevuste) kohta vanavanemate, vanemate ja […]

Esimene Virumaa noorte käsitöönäitus andis innustust

Näitus oli tunduvalt suuremas mahus kui kavandatud, töid laekus kokku 24 (neist 2 esinesid ainult virtuaalnäitusel) koolist 260 õpilastelt kokku 500 tööd. Esimene näitus avati 4. novembril Jõhvi keskraamatukogus ja teine näitus 4.detsembril Rakveres Lääne-Virumaa keskraamatukogus. Külastajate arvuga võib rahule jääda, tagasiside neilt oli väga positiivne. Õnnestus ka virtuaalnäitus, mida instituut kasutas alles esimest korda […]

Instituut aitab kaasa Lüganuse murdesõnastiku koostamisele

2018. a toimus Lüganusel sissejuhatav üritus selleks, et alustada Lüganuse murdesõnastiku koostamist. Eestvedajaks oli instituudi liige Kaja Toikka, kelle ideed toetasid folklorist Ingrid Rüütel ja keeleteadlane Jüri Viikberg. Kaja Toikka on lõpetanud Tallinna ülikooli magistritööga kirderannikumurdest, tegelnud Lüganuse murdega ning suudab seda ka rääkida. 2019.a alustati juba ettevalmistustega tänu Virumaa pärimuskultuuri-programmile. Intervjueeriti keeleoskajaid, süstematiseeriti materjal, […]