[tabgroup]
[tab title=”Ajakirjad”]
1. Das Inland (1836–1863)
Ajakiri, mis kajastas Eesti- ja Liivimaa majanduselu, kultuuri- jm sündmusi, väga palju on nupukesi kohalikust elust, artikleid ajaloost, ülevaateid ja olukirjeldusi.

2. Baltische Wochenschrift (1863–1915)
Mõisaomanikele suunatud majandusajakiri, sisaldab andmeid mõisade majanduselust, tööstusettevõtetest, ilmastikust, maaharimisviisidest jms. NB! Mõis pole mitte arhitektuur, vaid majandusüksus!

3. Ühistegelised Uudised (1922–1940)
Palju materjali kohalike majandusühistute (ühispoed, -pangad jne) tegevusest, ülevaateid nende ajaloost, majandustegevuse tulemustest jms.

4. Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik (1894–1914)
Ajakiri, millest leiab väga mitmekesist genealoogilist materjali.

5. Baltische Monatsschrift (1859–1931)
Sisaldab artikleid ajaloost, kunstist, kirjandusest, loodusteadustest jms.

6. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands (1868–1936)
Sisaldab artikleid ajaloost, kunstist, kirjandusest, loodusteadustest jms.

[/tab]
[tab title=”Raamatud”]

1. Johansen P. Die Estlandsliste des Lieber Census Daniae. Kopenhagen-Reval, 1933.Eesti Ühistegevuse Aastaraamat. I. Tln., 1937.
Vanim asustusajalooline materjal Harju- ja Virumaa kohta. Iga LCD-s nimetatud küla kohta on ära toodud ka lühike ajaloo ja omanike ülevaade ning kirjanduse nimekiri.

2. Est- und Livländische Brieflade. Th. 1. Bd. I. Reval, 1856.

3. Est- und Livländische Brieflade. Th. 1. Bd. II, Reval, 1857.

4. Est- und Livländische Brieflade. Th. 2. Bd. I. Reval, 1861.

5. Est- und Livländische Brieflade. Th. 2. Bd. II. Reval, 1864.

6. Est- und Livländische Brieflade. Th. 3. St. Petersburg, 1879.

7. Est- und Livländische Brieflade. Th. 4. Reval, 1887
Brieflade esimesed kolm osa sisaldavad dokumente mõisade ja aadlisuguvõsade ajaloost, alates 13. sajandist kuni 17. sajandi lõpuni, neljandas osason esitatud suur hulk vappe, pitsersõrmuste jäljendeid ja münte Eesti keskajast.

8. Hupel A. W. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. Bd I. Riga, 1774.

9. Hupel A. W. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. Bd II. Riga, 1777.

10. Hupel A. W. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. Bd III, Riga, 1782.

11. Die gegenwärtige Verfassung der Rigaischen und der Revanchen Statthalterschaft. Riga, 1789.

12. Adressbuch der Revalischen Statthalterschaft. Reval, 1787.
Hupeli väljaanded sisaldavad asustusajaloolist infot, aga ka teavet 18. sajandi valitsusasutuste ja sealse personaalia kohta.

13. Hueck W. v. Die Herkunft der Ritterschaftlichen Geschlechter in Wierland zu schwedischer Zeit. – Beiträge zur Baltischen Geschichte. Bd. 1. Hannover-Döhren, 1973.

14. Wistinghausen H. v. Quellen zur Geschichte der Rittergüter Estlands im 18. und 19. Jahrhundert (1772–1889) – Beiträge zur Baltischen Geschichte. Bd. 3. Hannover-Dören, 1975.
Huecki ja Wistinghauseni tööd sisaldavad asutusajaloolist materjali. Hueck esitab lühiülevaated mõisade ajaloost Eestis kuni Rootsi aja lõpuni, Wistinghausen mõisade ajaloost 19. sajandil, keskendudes omandisuhtete muutumisele.

15. Karma O. Tööstuslikult revolutsioonilt sotsialistlikule revolutsioonile Eestis. Tln., 1963.
Väga hea ülevaateteos, kust leiab andmeid ka väiksemate tööstusettevõtete kohta Virumaal.

16. Eesti. Maa. Rahvas. Kultuur. Trt., 1926.
Ülevaade Eesti loodusloost, ajaloost, põllumajandusest, tööstusest jne.

17. Wirumaa. Rakwere, 1924.
Sama, mis eelmine, ainult Virumaa kohta.

18. Kröger A. W. Ehstländisches Verkehrs- und Adreßbuch für 1893/94. Riga, 1893.

19. Richter A. Baltische Adressbücher. Bd. 3. Estland. Riga, 1913.
Aadressraamatutes on esitatud andmed mõisade kohta (asukoht, omanikud, valitseja, kaugus postkontorist, telegraafist ja telefonijaamast, raudtee- või hobupostijaamast), mõisa tööstusettevõtete (sageli koos juhatajate nimede, jõumasinate olemasolu ning võimsuse jms andmetega), koolide, õpetajate,arsti ja apteegi asukohagajne kohta, Puhuti on loetletud ka päriseksostetud talude nimed). Info hulk sõltus mõisast koostajale esitatud andmete hulgast.

20. Eestimaa 1725.-1726. a. adramaarevisjon. III. Virumaa. Tallinn, 1988.
Sisaldab andmeid mõisade kohta. Loetletud on mõisadele kuuluvates külades elavad talupojad ja nende perekonnaliikmed, talude koormised ja loomade arv. Aeg-ajalt sisaldab lisaandmeid üksikute talupoegade ja mõisaametnike (kupjad, kiltrid, aednikud, kokad jne) kohta. Publitseeritud on ainult ühe revisjoni tulemused, ülejäänud leiab internetist Rahvusarhiivi kodulehelt keskkonnast Saaga

21. Brotze J. Ch. Estonica. Tln., 2006.

22. Körber E. Ph. Vaterländische Merkwürdigkeiten. Th. 1. Wendau, 1802, S. 73. EKLA, ÕES, MB 56.

23. Körber E. Ph. Vaterländische Merkwürdigkeiten. Th. 2. Wendau, 1802, S. 73. EKLA, ÕES, MB 57.

24. Körber E. Ph. Vaterländische Merkwürdigkeiten. Th. 3. Wendau, 1802, S. 73. EKLA, ÕES, MB 58.

25. Körber E. Ph. Vaterländische Merkwürdigkeiten. Th. 4. Wendau, 1806, S. 73. EKLA, ÕES, MB 59.

26. Körber E. Ph. Vaterländische Merkwürdigkeiten. Th. 5. Wendau, 1803, S. 73. EKLA, ÕES, MB 60.

27. Körber E. Ph. Vaterländische Merkwürdigkeiten. Th. 6. Wendau, 1804, S. 73. EKLA, ÕES, MB 61.
Sisaldavad koha- ja asustusajaloo ainest, vappide, pitserite, müntide kujutisi, joonistusi jms. Käsikirjad on alla laaditavad Eesti Kirjandusmuuseumi kodulehelt: kivike.kirmus.ee[/tab]
[tab title=”Internet”]

1.      Loorits O. Endis-Eesti elu-olu I. Lugemispalu kaluri ja meremehe elust.
http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/eluolu/elu1/

2.      Loorits O. Endis-Eesti elu-olu II. Lugemispalu metsaelust ja jahindusest.
http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/eluolu/elu2/
Hulgaliselt rahvapärimust…
3.      http://www.folklore.ee/radar/pealeht.php
Projekt Radar on interaktiivne õppevahend Eesti kultuuriloost. Radari peamiseks materjaliks on Eesti folkloorne kohapärimus…
4.      dea.nlib.ee
Põhiliselt eestikeelsed ajalehed kuni aastani 1946, täieneb pidevalt…
5.      digar.nlib.ee
Sisaldab rahvusraamatukogu digitaliseeritud ajalehti, ajakirju, raamatuid jm teavikuid, milles on võimalik infot otsisõnade abil otsida ning teavikuid alla laadida, täieneb pidevalt…
6.      http://dspace.utlib.ee/
Tartu Ülikooli raamatukogu digitaliseeritud materjalide andmebaas, kus samuti on võimalik infot otsisõnade abil otsida ning teavikuid alla laadida, täieneb pidevalt… Väga palju on enne I maailmasõda ilmunud saksakeelseid raamatuid, ajalehti, ajakirju jms. Ka eespool mainitud saksakeelsed ajakirjad ja raamatud on kõik sealt leitavad.
7.      http://www.ra.ee/dgs/explorer.php
Rahvusarhiivi Saaga keskkond sisaldab suurel hulgal digitaliseeritud arhiivimaterjale sh kirikuraamatuid, hingeloendeid, adramaarevisjone, vakuraamatuid, genealoogilisi materjale nii Rahvusarhiivist kui ka välisarhiividest.
8.      kivike.kirmus.ee
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuruloolise Arhiivi digitaaliseeritud materjalid (fotod, käsikirjad, kirjad jms).
9.      http://www.folklore.ee/
Eesti rahvaluule kodu.
10.  http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/index.html
Matthias Johann Eiseni raamatud.
11.  http://www.filmi.arhiiv.ee/fis/
Filmiarhiivi infosüsteem, siit on võimalik otsida dokumentaalkaadreid, mis osaliselt on ka Filmiarhiivi kodulehel vaadatavad.
12.  http://www.ra.ee/vau/
Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal koondab endasse tervet hulka andmebaase ning loob võimalusi arhiivimaterjalide otsimiseks ja vaatamiseks, mitmesuguste andmebaaside kasutamiseks jne.
13.  books.google.ee
Keskkond, kus on võimalik otsida sobivat infot märgusõnade abil trükistest.

[/tab]
[/tabgroup]