Mittetulundusühing Viru Instituut
põhikiri

 

I Üldsätted
1. Mittetulundusühing Viru Instituut (edaspidi Instituut) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute ühendus, mis tegutseb avalikes huvides.
2. Instituudi nimi on Mittetulundusühing Viru Instituut, lühendatult VIRI. Inglise keeles INSTITUTE OF VIRU.
3. Instituut on tulu mittetaotlev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, UNESCO Maailma Kultuuri- ja Looduspärandi kaitse konventsioonist (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972), UNESCO Vaimse Kultuuripärandi Kaitse Konventsioonist (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003) ning käesolevast põhikirjast.
4. Instituudil on oma pangaarve, oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
5. Instituudi tegevuspiirkonnaks on ajalooline Virumaa.
6. Instituudi asukoht ja aadress on Kreutzwaldi 5, Rakvere, 44314 Lääne-Virumaa.

II Tegevuse eesmärk ja saavutamise vahendid
7. Instituudi tegevuse peaeesmärk on:
väärtustada Virumaa kultuuri ühiskondlikku tähtsust ja teadvustada, et kultuuripärandi hoidmine on ühiskonna arengu eeltingimus, mis mõjutab elanike elukvaliteeti, kultuurilist identiteeti ja majanduslikku arengut Virumaal.

8. Instituudi tegevuse eesmärgid on:

8.1. Ajalooliselt ühtse Virumaa koostöö arendamine;
8.2. Virumaa vaimse ja ainelise pärimuskultuuri kogumine, uurimine, publitseerimine ja säilimisele kaasaaitamine;
8.3. Virumaa kohaliku murdekeele kogumine, uurimine, publitseerimine ja säilitamisele kaasa aitamine;
8.4. Virumaa kohanimede ja kohapärimuse kogumine, uurimine ja publitseerimine ja
tutvustamine;
8.5. Virumaa traditsioonilise käsitöö uurimine ja edendamine;
8.6. Punktides 8.2, 8.3, 8.4 ja 8.5 nimetatud tegevuste koordineerimine, tutvustamine ja propageerimine.
8.7. Virumaa koolidele, kultuuriseltsidele, täiskasvanute koolitusasutustele ja kõigile teistele huvilistele kohaliku kultuuri ja murdekeele alaste uurimuste ning metoodiliste materjalide ja õppekirjanduse ettevalmistamine, publitseerimine või selle algatamine ja toetamine.
8.8. Pärimuspõhise uusloomingu (ilukirjandus, lavakunst, käsitöö jm) toetamine;
8.9. Virumaa elanike vaimse heaolu suurendamine, nende ajaloolise (sh kihelkondliku) enesetunnetuse ja identiteedi kinnistamine. Traditsioonilise elamisviisi väärtustamise kaudu kohaliku vaimse ja ainelise elukeskkonna parandamine ning arengupotentsiaali suurendamise võimaluste uurimine ja üldsusele tutvustamine;
8.10. Virumaale iseloomuliku talu- ja mõisaarhitektuuri säilitamise toetamine.
8.11. loodusliku mitmekesisuse säilitamise toetamine.
8.12. kultuurilise mitmekesisuse säilitamise ja arendamise toetamine.

9. Eesmärkide saavutamiseks Instituut:

9.1 teeb koostööd kõikide institutsioonide ning üksikisikutega, kes on huvitatud nende eesmärkide elluviimisest kodu- ja välismaal;
9.2. koostab ja juhib arenguprojekte piirkonna arendamiseks lähtuvalt ühistest eesmärkidest;
9.3. korraldab EL tõukefondide ja muude vahendite kaasamist oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
9.4. on Virumaa kultuuripärandi aktiivseks teabekeskuseks, vahendajaks, konsulteerijaks,
populariseerijaks;
9.5. aitab kaasa Virumaa kui ühtse turismipiirkonna tutvustamisele, sh kohaliku kohapärimusega seotud olulisemate objektide märgistamine ja lülitamine turismi marssruutidesse;
9.6. aitab kaasa kohalike murrakute, kultuuri ja ajaloo õppimisele ja õpetamisele;

9.7. koordineerib ja algatab uuringuid;
9.8. kirjastab ja levitab Virumaa kultuuriga seonduvaid trükiseid ja vahendab infot meediakanalites, kasutades kultuuripärandi tutvustamisel nii traditsioonilisi kui ka kaasaegseid võimalusi (trükiseid, fotosid, filme, CD-sid, DVD-sid, internetti jm), koostab vastavaid televisiooni- ning raadiosaateid või toetab neid;
9.9. loob ajutisi struktuurilisi allüksusi erinevate projektide ja programmide elluviimiseks;
9.10. osaleb või korraldab teabepäevi, seminare, konverentse, näitusi, kursusi,
loomingulisi konkursse jms, vahendab lektoreid, konsultante ning lähetab stipendiaate, korraldab tuluüritusi (näitusmüügid, loteriid jms.);
9.11. võtab vastu annetusi, toetusi ja kingitusi;
9.12. määrab stipendiume, auhindu ja kingitusi;
9.13. arendab muud põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

III Liikmed
10. Instituudi liikmeteks on juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad Instituudi põhikirja ja oma tegevusega aitavad kaasa põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele.
11. Juriidilisest isikust liige teostab oma liikmeõigusi esindaja kaudu.
12. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Instituudi juhatus soovija kirjaliku avalduse ja kahe
Instituudi liikme soovituse põhjal.
13. Liige võib Instituudist omal soovil välja astuda sellekohase kirjaliku avalduse alusel. Liige võib instituudist välja astuda ainult majandusaasta lõpul või sellest kirjalikult vähemalt kuus kuud ette teatades.
14. Kui liikme tegevus on vastuolus põhikirjaliste eesmärkidega või kui ta ei täida oma kohustusi Instituudi ees, võidakse ta üldkoosoleku otsusega Instituudi liikmete hulgast välja arvata.
15. Instituudi liikmel on õigus:

15.1. võtta osa liidu tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele,
15.2. tutvuda oma esindajate kaudu Instituudi juhtorganite ja komisjonide koosolekute protokollide ja muude dokumentidega;
15.3. kasutada Instituudi võimalusi vajalike koostööpartnerite leidmiseks oma projektide ja tegevuse elluviimisel;
15.4. kasutada Instituudi sümboolikat oma toodetel, väljaannetel ja nende reklaamimisel juhatuse otsuse alusel.

16. Instituudi liikmed on kohustatud:

16.1. järgima Instituudi põhikirja;
16.2. täitma juhtorganite otsuseid ja toetama Instituudi tegevust.

IV Juhtimine
17. Instituudi juhtorganid on Instituudi liikmete üldkoosolek ja Instituudi juhatus.
18. Instituudi tegevust juhib kõrgeima organina Instituudi liikmete üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek);
19. Üldkoosolek planeerib Instituudi tegevust ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.
20. Üldkoosolekul osaleb ja hääletab Instituudi liige või tema volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel.
21. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt kord poolaastas.
22. Üldkoosoleku kutsub kokku Instituudi juhatuse esimees, teatades liikmetele koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt 7 päeva enne koosolekut.
23. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku:
23.1 Juhatuse ettepanekul;
23.2 Liikmete algatusel, kui seda põhjendatult kirjalikult nõuab vähemalt 1/10 liikmetest;
23.3 Revisjonikomisjoni nõudmisel;
24. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Instituudi liikmetest.
25. Üldkoosolek otsused on vastuvõetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest liikmetest või nende esindajatest.
26. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle 9/10 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
27. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Instituudi tegevusega seonduvaid küsimusi.
28. Üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvad:

28.1. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine.
28.2. juhatuse liikmete tasu suuruse ja maksmise korra määramine
28.3. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
28.4. instituudi aastaeelarve ja tegevuskava kinnitamine ja selle täitmise kontrollimine
28.5. juhatusele nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad kinnitatud eelarve või igapäevase majandustegevuse raamidest
28.6. instituudile eraldatud vahendite kasutamise üle otsustamine
28.7. vara kasutamise korra kindlaksmääramine;
28.8. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.
28.9. põhikirja täiendamine ja muutmine;
28.10. instituudi eesmärkide muutmine;
28.11. järelevalve teostamine teiste organite tegevuse üle;
28.12. revisjonikomisjoni ja või audiitori valimine;
28.13. juhatuse ja revisjonikomisjoni tegevuse aruande ärakuulamine ja neile hinnangu andmine;
28.14. instituudi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine.
28.15. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

V Juhatus
29. Instituudi juhatus on kolme(3) kuni seitsme(7)liikmeline vastavalt üldkoosoleku otsusele. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek kolmeks aastaks.
30.Juhatuse tööd korraldab juhatuse liikmete poolt valitud Instituudi juhatuse esimees.
31.Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord kvartalis.
32. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega kui juhatuse koosolekul osaleb üle poolte juhatuse liikme. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe hääl.
33. Juhatuse liikmele makstakse üldkoosoleku poolt määratud tasu Instituudi tööülesannete eest.
34. Juhatuse ülesandeks on:

34.1. Instituudi juhtimine ja esindamine;
34.2. Instituudi eesmärkide täitmiseks tegevuskava koostamine ja selle täitmise korraldamine;
34.3. Üldkoosoleku istungite ettevalmistamine ja igal korralisel üldkoosolekul ülevaate andmine Instituudi tegevuskava täitmisest ja majanduslikust tegevusest;
34.4. Instituudi liikmete arvestuse korraldamine.

35. Juhatuse esimees:

35.1. juhib juhatuse tööd. Tagab üldkoosoleku ja juhatuse korralduste täitmise;
35.2. käsutab Instituudi valduses olevat vara ja üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvet;
35.3. korraldab asjaajamist.

36. Instituudi kolmeliikmeline revisjonikomisjon või audiitor teostab kontrolli:

36.1. Instituudi juhatuse tegevuse vastavust üldkoosoleku ja juhatuse otsustele;
36.2. tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust Instituudi eelarvele;
36.3. raamatupidamise õigsust ja vara kasutamise sihipärasust;
36.4. Instituudi poolt sõlmitud lepingute täitmist;

37. Revisjoni komisjon on kolmeliikmeline. Revisjoni komisjoni esimees valitakse komisjoni liikmete hulgast.
38. Revisjoni komisjon või audiitor koostab või audiitor kontrolli tulemuste kohta aruanded, mille esitab üldkoosolekule.

VI Vara ja asjaajamine
39. Instituudi vara moodustub:

39.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
39.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
39.3. fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest;
39.4. tuluüritustel saadud vahenditest;
39.5. tulust, mis saadakse vastavalt Instituudi põhikirjale mittetulundusühingute seaduses ettenähtud sissetuleku allikatest.

40. Instituut võib oma vara kasutada üksnes põhikirjalistel eesmärkidel.

41. Instituudi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.
42. Instituudi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
43. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
44. Instituudi dokumentatsiooni hoiab ja säilitab juhatuse poolt määratud isik.

VII Tegevuse lõpetamine
45. Instituudi tegevus lõpetatakse:

45.1. üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest;
45.2. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses või põhikirjas sätestatud suuruse.
45.3. kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

46. Instituudi tegevuse moodustab üldkoosolek likvideerimise komisjoni, kes:

46.1. korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ja korraldab instituudi tegevuse
lõpetamise vastavalt seadustele;
46.2. pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse vara üle sarnaste eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele ühegi erandita vastavalt tulumaksuseadusele.

Mittetulundusühingu Viru Instituut põhikiri kinnitatud asutamiskoosolekul 18.juunil 2008 Viru- Nigulas Lääne-Virumaal 12 asutajaliikme poolt.

viru_instituudi_liikmeks astumise_avaldus pdf-fail

Avaldus palume saata kirja teel või tuua kohale
Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere
Marge Lepik
mob 5054319
marge@viruinstituut.ee

 

1.Arengukava eesmärk: ajalooliselt ühtse Virumaa koostöö arendamine

Tegevused:

 • laiendada ja tugevdada koostööd uute partneritega, sh noored, Virumaa haridus-ja kultuuriühendused, raamatukogud, muuseumid, haridus-ja kultuuritöötajad, kogukondade esindajad, koduloo uurijad;
 • aidata kaasa noorte kodu-uurijate kasvule ja nende tegevusele koduloouurimisele Virumaal üle-virumaaliste kokkusaamiste ja konkursside abil;
 • jätkata ja mitmekesistada koostööd Rahvakultuuri Keskuse ning Virumaa rahvakultuuri spetsialistidega, Eesti Rahvaluule Arhiivi, Narva ja Rakvere kolledžiga, Rahvusarhiivi, ERM, Rahvusraamatukogu, Virumaa, Narva, Väike-Maarja, Iisaku, Vaivara ja Jõhvi  muuseumiga;
 • Ida-Viru ja Lääne-Viru ühisürituste ettevalmistamisel ja korraldamisel osalemine ja toetamine;
 • jätkata andmete koondamist ja info levitamist andmebaasidest erinevates mäluasutustes asuvate pärimuskultuuri kogudest Virumaal.

 

Tulemused:

 1. on koondatud Virumaa kihelkondade, kodukohtade kohta kogutud materjalid ja tehtud kättesaadavaks instituudi infolisti ning kodulehe kaudu
 2. kasvanud on ajakirjanduses atiklite ja info hulk Virumaa koostöö kohta.
 3. koostööpartnerite kasv, sealhulgas kaasatud noored, kogukondade esindajad ja kodu-uurijad
 4. erinevate partneritega ühistegevuste kasvav trend
 5. on kujunenud välja traditsioonilised ühisüritused
 6. on tagatud regulaarne infovahetus koostööpartnerite vahel

 

 1. Arengukava eesmärk: Virumaa vaimse ja ainelise pärimuskultuuri kogumine, uurimine, publitseerimine ja säilitamisele

Tegevused:

 • Virumaa kalendripärimuse kogumiku väljaandmine (toimetamine, kujundamine, küljendamine, trükkimine);
 • vaimse kultuuripärandi nimistu täiendamisele kaasa-aitamine;
 • Virumaa kihelkondade ja kohapärimuse uurijate ringi täpsustamine, maakondlike koostöövõrgustiku toimimisele kaasa-aitamine;
 • kohaliku keele uuringutele kaasa-aitamine ja osalemine projektides. Viru keele päeva korraldamine. Koostöö ülikoolide ja muuseumidega kohaliku keele uuringute korraldamiseks, kohalike koolitamine uuringute läbiviimiseks;;
 • jätkata ettevalmistustöödega Virumaa muinasjuttude kogumiku väljaandmiseks lähiaastatel;
 • kohapärimuse alane elektrooniline andmebaasi täiendamine kultuuri-ja haridusasutustele, andmebaaside regulaarne tutvustamine infopäevadel;
 • pärimuspäevad „ Virumaa on virulaste hoida“ erinevates kihelkondades ( üks Ida-Virus ja teine Lääne-Virus);
 • „Viru regi 2“ laulukonkursi 2. vooru korraldamine ja CD väljaandmine EV 100.sünnipäevaks (laulude kogumine, kontserdi ja salvestuse korraldus);
 • noortele kultuuriloo tutvustamine: Virumaa kultuuriloo viktoriin, venekeelsete õpilaste konkurss Virumaa kultuurloost, regilaulude konkurss;
 • arendada edasi koostööd TLÜ Rakvere kolledžiga ning keskkonnaharidusega seotud asutuste ja ühendustega kultuurilooliste õpperadade koostamiseks lasteaia –ja koolilastele..

 

Tulemused:

 • on mitmekesistatud traditsioone ja töövorme pärimuskultuuri tutvustamisel ja kaasajaga seostamisel
 • on valminud Virumaa rahvakalendri kogumik.
 • vaimse kultuuripärandi nimistu täiendamisele on osutatud omalt poolt abi, kaasatud koostööpartnereid selleks.
 • on algatud uusi projekte ja üritusi noortele ja noortega pärimuskultuuri tutvustamisel ja kaasajaga seostamisel.
 • on tehtud ettevalmistustööd EV 100. sünnipäeva tähistamiseks erinevates vormides (viktoriinid, konkursid).

 

 1. Arengukava eesmärk: Virumaa koolidele, kultuuriseltsidele, täiskasvanute koolitusasutustele ja kõigile teistele huvilistele kohaliku kultuuri ja murdekeele alaste uurimuste ning metoodiliste materjalide publitseerimine, algatamine jne

Tegevused: 

 • Virumaa pärimuskultuuri õpetamisele ja õppimisele nii üldhariduskoolides, lasteaedades kui vabahariduses tähelepanu suurendamine uutes vormides;
 • Viru keelte uuringutele kaasaaitamine;
 • õpetajatele ja kultuuritöötajatele regulaarse täiendkoolituse korraldamine;
 • Virumaa kultuuriloo õpetamise propageerimine nii lastele kui täiskasvanutele:
 • jätkata õpetajatele ja õpilastele õppematerjalide koostamist. Koostada metoodilised soovitused ja töölehed algklassidele Virumaa kultuuriloo õpetamiseks. Vene koolidele Virumaa kultuuriloo õpetamiseks täiendava õppematerjali koostamine;
 • jätkata Virumaa lugemiku jaoks materjalide kogumist, piirkonniti kodulooliste lugemike (töövihikute) koostamisele kaasa-aitamine;
 • Virumaa kultuuriloo kohta koostatud bibliograafia täiendamine;
 • pärimusel põhinevate audiovisuaalsete teoste ettevalmistamine ja väljaandmine (viru keeled, regilaul) EV 100. aastapäevaks.

 

Tulemused:

1. on kasvanud Virumaa haridusasutuste arv, kus on asutud õppima Virumaa, oma kodukoha kultuurilugu.

2.on koostatud töölehtede kogumiku (töövihik) käsikiri algklasside jaoks.

3.on täiendatud õppematerjale kultuuriloo õpetamiseks ja õppimiseks haridus-ja kultuuriasutustele.

4.on loodud uued traditsioonid ja töövormid pärimuskultuuri propageerimiseks.

 

4.  Arengukava eesmärk: Virumaa elanike vaimse heaolu suurendamine, nende ajaloolise (sh kihelkondliku) enesetunnetuse ja identiteedi kinnistamine. Traditsioonilise elamisviisi väärtus-tamise kaudu kohaliku vaimse ja ainelise elukeskkonna parandamine ning arengupotentsiaali suurendamise võimaluste uurimine ja üldsusele tutvustamine;

 

Tegevused:

 • kogukonna pärimusalase tegevuse elavnemisele kaasa-aitamine (Viru toidu ja käsitöö tutvustamine, traditsioonilste haridus-, spordi-ja kultuuriühisürituste seostamine Virumaa kultuurilooga):
 • pärimuspõhise uusloomingu toetamine, sh noorte kaasamine läbi erinevate konkursside (nt Viru keeltes/murrakus laulude ja luule võistlused, videode ja filmide konkurss);
 • jätkata uute projektide algatamist laste ja noorte pärimusalase tegevuse edendamiseks, selleks kaasata noori kogumisesse, uurimisesse ja esitlusse (konkurss koostöös J. Kunderi seltsiga, noorte kodu-uurimise konkurss ja konverents);
 • pärimuskultuuri tegijate tunnustussüsteemi edasiarendamine (Kultuuri vedur ja Kultuuri pidur);
 • kodukoha ja kihelkondade kultuuri, ajaloo, pärimuse tutvustamine ja kinnistamine läbi tänapäevaste tegevuste /ürituste (pärimuspäevad erinevates kihelkondades, Vaivara, Viru-Jaagupi, kihelkondade esindajate ümarlaud);
 • alustada tegevustega „nutikas pärimuskultuur“ äppide väljatöötamiseks ja rakendamiseks;
 • aidata kaasa projektide algatamisele, suurendamaks kultuurist osasaamise ja kultuuris osalemise võimalusi piirkondades, kus kultuurisündmuste valik on piiratum, ning sihtgruppides, kellel ligipääs kultuurile on raskendatud, kuid pärimuskultuuris on olnud suur panus (nt kirjandustuurid, pärimuspäevad).

 

Tulemused:

 • on kaasatud erinevaid sihtgruppe uute töövormidega, projektidega ja üritustega kogukonna pärimusalasesse tegevusse.
 • on suurendatud võimalusi virulase enesetunnetuse kinnistamiseks ning tutvustanud üldsusele Virumaa kultuuripärandit erinevates vormides (sh õppepäevad, ümarlaud, foorum, kohtumised arvamusliidritega kultuuri valdkonnas),  seostamist kaasajaga.
 • on täiendatud instituudi tunnustusüsteemi Virumaa pärimuskultuuri tegijate esiletoomiseks..

 

5.Arengukava eesmärk: Instituudi tegevuste koordineerimine, tutvustamine ja propageerimine

Tegevused :

 • erinevate rahvakultuuri valdkondade võtmeisikute kaasamine instituudi tegevustega;
 • instituudi koosolekud ja mõttekojad koostööpartneritega;
 • tuntud virulastest nõukoja moodustamine;
 • instituudi ja selle tegevuse regulaarne tutvustamine üldsusele erinevates meediakanalites;
 • kodulehe edasiarendamine ( interaktiivsemaks ja mahukamaks);
 • instituudi sümboolika täiendamine (flaier, videoklipp,Viru märk, meened);
 • osalemine linnade, külade ja kihelkondade päevadel;
 • sündmuste kalendri koostamine ja avalikustamine erinevates meediakanalites;
 • rahvusvaheliste projektide algatamine ja elluviimine;:
 • teiste kultuuriinstituutide kogemuste tundmaõpimine ja üleriigiliste ühenduste tegevustega liitumine.

 

Tulemused: Instituut on

1.teadvustanud oma tegevusi koostööpartneritele ja üldsusele

2.tõstnud oma võimekust erinevate kultuuriühenduste seas.

3.rikastanud oma sümboolikat uutes vormides.

4.arvestatav tegija ja koostööpartner Virumaa kultuuripärandi tutvustamisel ja propageerimisel.

 

6.Arengukava eesmärk:instituudi kui organisatsiooni tugevdamine

 • liikmeskonna tugevdamine rahvakultuuriga tegelevate vabaühenduste esindajatega;
 • eesmärkide täitmiseks optimaalsete ressursside tagamine ( sotsiaalse ettevõtluse arendamine, tasuliste koolituste läbiviimine, uute rahastajate leidmine);
 • arengudokumentide uuendamine;

 

Tulemused:

1.instituudi liikmeskond on tugevnenud uute ja kompetentsete liikmetega

2.on suurenenud finantsvõimekus uute tuluallikate abil

3.on korraldatud tasulisi koolitusi.

4.korrastatud dokumentatsioon

Tegevuskava kinnitati 28.novembril 2016.a. instituudi üldkoosolekul.

 

 

1.Arengukava eesmärk: ajalooliselt ühtse Virumaa koostöö arendamine

Tegevused:

 • täpsustada instituudi poolt koostöö koordineerimist vajavad tegevussuunad kultuuriloo jäädvustamisel. Täpsustada Eesti Rahvaluule Arhiiviga lähiaastate ühised tegevused ja uurimisteemad.
 • laiendada ja tugevdada koostööd uute partneritega, sh noored, teised Virumaa kultuuriühendused, raamatukogud, lasteaedade õpetajad, venekeelsete koolide õpetajad, kogukondade esindajad, koduloo uurijad;
 • aidata kaasa noorte kodu-uurijate kasvule ja nende tegevusele koduloouurimisele Virumaal;
 • jätkata ja mitmekesistada koostööd Rahvakultuuri Keskuse ning Virumaa rahvakultuuri spetsialistidega, Eesti Rahvaluule Arhiivi, Narva ja Rakvere kolledžiga, Rahvusarhiivi, Rahvusraamatukogu, Virumaa muuseumi, Narva muuseumi ja ERMga;
 • Ida-Viru ja Lääne-Viru ühisürituste ettevalmistamisel ja korraldamisel osalemine ja toetamine;
 • koostöö Vikipeediaga Virumaa kultuuriloo tutvustamiseks;
 • jätkata andmete koondamist ja info levitamist andmebaasidest erinevates mäluasutustes asuvate pärimuskultuuri kogudest Virumaal.

Tulemused:

 1. on koondatud Virumaa kihelkondade, kodukohtade kohta kogutud materjalid ja tehtud kättesaadavaks instituudi infolisti ning kodulehe kaudu
 2. koostööpartnerite kasv, sealhulgas kaasatud noored, kogukondade esindajad ja kodu-uurijad
 3. erinevate partneritega ühistegevuste kasvav trend
 4. on kujunenud välja traditsioonilised ühisüritused
 5. on tagatud regulaarne infovahetus koostööpartnerite vahel

 

 1. Arengukava eesmärk: Virumaa vaimse ja ainelise pärimuskultuuri kogumine, uurimine, publitseerimine ja säilitamisele

Tegevused:

 • Virumaa pärimuskultuuri kogumiku väljaandmine (küljendamine, trükkimine);
 • vaimse kultuuripärandi nimistu täiendamisele kaasaitamine;
 • Virumaa kihelkondade ja kohapärimuse uurijate ringi täpsustamine, maakondliku koostöövõrgustiku toimimisele kaasaaitamine;
 • Kogukonnaportaali täiendamiseks toetada ERAd Virumaa kihelkondade materjaliga ;
 • kihelkondade kohta täiendava bibliograafia koostamine Vikipeedia jaoks;
 • kohaliku keele uuringutele kaasaaitamine ja osalemine projektides. Viru keele päeva korraldamine. Koostöö ülikoolide ja muuseumidega kohaliku keele uuringute korraldamiseks, kohalike koolitamine uuringute läbiviimiseks;
 • Viru Säru 30.aastapäeva puhul esemete, foto- ja filmide näituse korraldamine kogutud materjalide põhjal;
 • ettevalmistustööd Virumaa rahvakalendri ainestiku kogumiseks tulevase trükise jaoks;
 • jätkata ettevalmistustöödega Virumaa muinasjuttude kogumiku väljaandmiseks lähiaastatel;
 • kohapärimuse alane elektrooniline andmebaasi täiendamine kultuuri-ja haridusasutustele, andmebaaside regulaarne tutvustamine infopäevadel ;
 • Pärimuspäev „ Virumaa on virulaste hoida“ Jõhvis;
 • „Viru regi 2“ laulukonkursi korraldamine, kontserdi korraldamine ja ettevalmistustegevused CD väljaandmiseks EV 100.sünnipäevaks (laulude valik, konkursi juhendi koostamine, kontserdi korraldus);
 • noortele kultuuriloo tutvustamine: mälumäng Virumaa kultuuriloost, Eisma folk, venekeelsete õpilasste konkurss Virumaa kultuurloost, regilaulude konkurss;
 • koostöö keskkonnaharidusega seotud asutuste ja ühendustega.
 • Sagadi looduskooliga koostöös pärandkultuuri teemalise Virumaa pusle koostamine kultuuriloo õpetamiseks lasteaedades ja algklassides.

Tulemused:

 • on mitmekesistatud traditsioone ja töövormid pärimuskultuuri tutvustamisel ja kaasajaga seostamisel
 • On välja antud Virumaa rahvakultuuri kogumik.
 • vaimse kultuuripärandi nimistu täiendamisele on osutatud omalt poolt abi, kaasatud koostööpartnereid selleks.
 • on algatud uusi üritusi noortele ja noortega pärimuskultuuri tutvustamisel ja kaasajaga seostamisel.
 • on tehtud ettevalmistustööd 2016-2017.a. trükiste avaldamiseks  ning EV 100.sünnipäevaks.

 

 1. Arengukava eesmärk: Virumaa koolidele, kultuuriseltsidele, täiskasvanute koolitusasutustele ja kõigile teistele huvilistele kohaliku kultuuri ja murdekeele alaste uurimuste ning metoodiliste materjalide publitseerimine, algatamine jne

Tegevused: 

 • Virumaa pärimuskultuuri õpetamisele ja õppimisele, Viru keelte uuringutele kaasaaitamine. Õpetajatele ja kultuuritöötajatele regulaarse täiendkoolituse korraldamine;
 • Virumaa kultuuriloo õpetamise propageerimine nii lastele kui täiskasvanutele:
 • jätkata õpetajatele ja õpilastele õppematerjalide koostamist. Anda välja töövihik lasteaedadele Virumaa kultuuriloo õpetamiseks. Vene koolidele Virumaa kultuuriloo õpetamiseks täiendava õppematerjali koostamine;
 • jätkata Virumaa koguteose koostamist ( 2.osa Haridus, kultuur materjali kogumine);
 • Viru Säru kohta kogutud materjalide avalikkusel tutvustamine näitustel ja brošüürina;
 • Virumaa lugemiku koostamise ettevalmistus, kodulooliste lugemike (töövihikute) koostamisele kaasa-aitamine;
 • Virumaa kohta koostatud bibliograafia täiendamine;
 • pärimusel põhinevate audiovisuaalsete teoste ettevalmistamine ja väljaandmine ( Viru keel, regilaul).

Tulemused:

1.on kasvanud Virumaa haridusasutuste arv, kus on asutud õppima Virumaa, oma kodukoha kultuurilugu

2.lasteaedadele on koostatud töölehtede kogumik (töövihik).

 1. on täiendatud õppematerjale kultuuriloo õpetamiseks ja õppimiseks haridus-ja kultuuriasutustele.
 2. on loodud uued traditsioonid ja töövormid pärimuskultuuri propageerimiseks.
 3. on koondatud Viru Säru materjal, avalikustatud näitustel ja antud arhiivi säilitamiseks.

 

 1. Arengukava eesmärk: Virumaa elanike vaimse heaolu suurendamine, nende ajaloolise (sh kihelkondliku) enesetunnetuse ja identiteedi kinnistamine. Traditsioonilise elamisviisi väärtus-tamise kaudu kohaliku vaimse ja ainelise elukeskkonna parandamine ning arengupotentsiaali suurendamise võimaluste uurimine ja üldsusele tutvustamine;

Tegevused:

 • kogukonna pärimusalase tegevuse elavnemisele kaasa-aitamine(rannakultuuri propageerimine, Viru toidu tutvustamine):
 • pärimuspõhise uusloomingu toetamine, sh noorte kaasamine läbi erinevate konkursside (nt Viru keeltes/murrakus laulude ja luule võistlused);
 • jätkata uute projektide algatamist laste ja noorte pärimusalase tegevuse edendamiseks, selleks kaasata noori kogumisesse, uurimisesse ja esitlusse (konkurss koostöös J.Kunderi seltsiga);
 • pärimuskultuuri tegijate tunnustussüsteemi edasiarendamine;
 • kodukoha ja kihelkondade kultuuri, ajaloo, pärimuse tutvustamine ja kinnistamine läbi tänapäevaste tegevuste /ürituste ( õppepäevad erinevates kihelkondades, Viru-Nigula, Kadrina, Jõhvi);
 • emakeele päeval ka kohaliku keele tutvustamine;
 • aidata kaasa projektide algatamisele, mis suurendavad kultuurist osasaamise ja kultuuris osalemise võimalusi piirkondades, kus kultuurisündmuste valik on piiratum, ning sihtgruppides, kellel ligipääs kultuurile on raskendatud, kuid pärimuskultuuris on olnud suur panus.

Tulemused:

 • on kaasatud erinevaid sihtgruppe uute töövormidega, projektidega ja üritustega kogukonna pärimusalasesse tegevusse.
 • on suurendatud võimalusi virulase enesetunnetuse kinnistamiseks ning tutvustanud üldsusele Virumaa kultuuripärandit erinevates vormides (sh õppepäevad),  seostamist kaasajaga.
 • on täiendatud instituudi tunnustusüsteemi Virumaa pärimuskultuuri tegijate esiletoomiseks..

 

5.Arengukava eesmärk: Instituudi tegevuste koordineerimine, tutvustamine ja propageerimine

Tegevused :

 • instituudi koosolekud ja mõttekojad koostööpartneritega;
 • instituudi ja selle tegevuse regulaarne tutvustamine üldsusele;
 • kodulehe edasiarendamine;
 • instituudi sümboolika täiendamine;
 • uurimis-ja koolitusüksuse arendamine:
 • teiste kultuuriinstituutide kogemuste tundmaõpimine ja üleriigiliste ühenduste tegevusse lülitumine

Tulemused: Instituut on

1.teadvustanud oma tegevusi koostööpartneritele ja üldsusele

 1. tõstnud oma võimekust erinevate kultuuriühenduste seas.

3.arvestatav tegija ja koostööpartner Virumaa kultuuripärandi tutvustamisel ja propageerimisel.

 

Tegevuskava kinnitati 26. novembril 2015. a instituudi üldkoosolekul.

 

 1. Arengukava eesmärk: ajalooliselt ühtse Virumaa koostöö arendamine

Tegevused:

 • selgitada välja instituudi poolt koostöö koordineerimist vajavad tegevussuunad, sh uurimisteemad. Vastavalt sellele erinevate pärimuskultuuriga tegelevate ühenduste tegevuse koordineemine, selleks vastavate töörühmade moodustamine ja regulaarsete koostöökoosolekute korraldamine, koostöö-võrgustike loomine ja arendamine;
 • uute partnerite kaasamine, sh noored, teised Virumaa kultuuriühendused, lasteaedade õpetajad, venekeelsete koolide õpetajad, koduloo uurijad;
 • jätkata ja mitmekesistada koostööd Rahvakultuuri Keskuse ning Virumaa rahvakultuuri spetsialistidega, Eesti Rahvaluule Arhiivi, Narva ja Rakvere kolledžiga, Virumaa muuseumi, Narva muuseumi ja ERMga;
 • Ida-Viru ja Lääne-Viru ühisürituste ettevalmistamisel ja korraldamisel osalemine ja toetamine;
 • arendada koostööd Vikipeediaga Virumaa kultuuriloo tutvustamiseks;
 • koondada andmed ja levitada infot andmebaasidest erinevates mälusasutustes asuvate pärimuskultuuri kogudest Virumaal.

Tulemused:

1. on kaardistatud koostööks vajalikud tegevussuunad ning ühendused

 1. koostööpartnerite kasv, sealhulgas kaasatud noored ja kodu-uurijad
 2. erinevate partneritega ühistegevuste kasvav trend
 3. on kujunenud välja traditsioonilised ühisüritused
 4. on tagatud regulaarne infovahetus koostööpartnerite vahel
 5. on koondatud Virumaa kihelkondade, kodukohtade kohta kogutud materjalid ja tehtud kättesaadavaks instituudi infolisti ning kodulehe kaudu.

 

 1. Arengukava eesmärk: Virumaa vaimse ja ainelise pärimuskultuuri kogumine, uurimine, publitseerimine ja säilitamisele

Tegevused:

 • Virumaa vanade vaimujuttude kogumiku väljaandmine (trükkimine);
 • vaimse kultuuripärandi nimistu täiendamisele kaasaitamine;
 • Virumaa kihelkondade ja kohapärimuse uurijate ringi kaardistamine, maakondliku koostöövõrgustiku loomisele kaasaaitamine;
 • Virumaa kultuuriloo alase näituse ettevalmistamine ja korraldamine;
 • noortele suvekooli, pärimislaagri korraldamine Eisma Folgina (kultuurilugu –toit, pillid,käsitöö, laulud jm läbi õpikodade);
 • kihelkondade kohta bibliograafia koostamine Vikipeedia jaoks;
 • kohaliku keele uuringutele kaasaaitamine ja osalemine projektides. Viru keele päeva korraldamine. Koostöö ülikoolide ja muuseumidega kohaliku keele uuringute korraldamiseks, kohalike koolitamine uuringute läbiviimiseks;
 • materjali kogumine ja käsikirja koostamine Viru Säru kohta, et 2016.a tähistada Viru Säru 30.aastapäeva väärilise materjaliga;
 • alustada ettevalmistusega Virumaa muinasjuttude kogumiku väljaandmiseks 2016.a;
 • Reet Hiiemäe raamatu “Krahvid, kuradid ja kodukäijad. Rahvajutte Lüganuse kihelkonnast” tutvustamine kultuuritöötajatele;
 • kohapärimuse alane elektrooniline andmebaasi koostamine kultuuri-ja haridusasutustele, selle tutvustamine infopäeval ;
 • kohapärimuse konkursi ettevalmistus koostöös J.Kunderi seltsiga.;
 • Pärimuspäev „ Virumaa on virulaste hoida“ Väike- Maarjas, Pandivere lood;
 • „Viru laulud“ CD koostamise ettevalmistus EV 100.sünnipäevaks (laulude valik, konkursi juhendi koostamine);
 • noortele kultuuriloo tutvustamine: mälumäng Virumaa kultuuriloost, regilaulude konkurss;
 • keskkonnahariduse toetamine läbi Virumaa vaimse pärandiga seotud loodusalade uurimise, ürituste (nt Loodus rahvapärimuses) korralduse ja tulemuste avalikkustamine. Koostöö keskkonnaharidusega seotud asutuste ja ühendustega.

Tulemused:

 1. on mitmekesistatud traditsioone ja töövormid pärimuskultuuri tutvustamisel ja kaasajaga seostamisel
 2. On välja antud Virumaa vanade vaimujuttude kogumik.
 3. vaimse kultuuripärandi nimistu täiendamisele on osutatud omalt poolt abi, kaasatud koostööpartnereid selleks.
 4. on algatud uusi üritusi noortele ja noortega pärimuskultuuri tutvustamisel ja kaasajaga seostamisel.
 5. on tehtud ettevalmistuööd on 2016.a. trükiste avaldamiseks ning EV 100.sünnipäevaks.

 

 1. Arengukava eesmärk: Virumaa koolidele, kultuuriseltsidele, täiskasvanute koolitusasutustele ja kõigile teistele huvilistele kohaliku kultuuri ja murdekeele alaste uurimuste ning metoodiliste materjalide publitseerimine, algatamine jne

Tegevused:

 • Virumaa pärimuskultuuri õpetamisele ja õppimisele, Viru keelte uuringutele kaasaaitamine. Õpetajatele ja kultuuritöötajatele regulaarse täiendkoolituse korraldamine;
 • Virumaa kultuuriloo õpetamise propageerimine:
 • selgitada välja, milliseid uuringuid oleks vaja teha Virumaa kultuuri, keele, ajaloo kohta;
 • jätkata õpetaja ja õpilaste õppematerjalide koostamist. Alustada lasteaedade õppekava ja bibliograafia jaoks materjali kogumist. Vene koolidele Virumaa kultuuriloo õppekava ja õppematerjali koostamine;
 • jätkata Virumaa koguteose koostamist (1.osa Rahvakultuur trükiks, 2.osa Haridus, kultuur materjali kogumine);
 • alustada Viru Säru materjali kogumist ja uurimist;
 • Virumaa lugemiku koostamise ettevalmistus, kodulooliste lugemike (töövihikute) koostamisele kaasaaitamine;
 • Virumaa kohta koostatud bibliograafia täiendamine;
 • pärimusel põhinevate audiovisuaalsete teoste ettevalmistamine ja väljaandmine ( Viru laul, regilaul).

Tulemused:

1.Virumaa haridusasutustes on asutud õppima Virumaa, oma kodukoha kultuurilugu

2.lasteaedadele on koostatud soovituslik kultuuriloo teemade valik koos metoodiliste soovituste ja kirjanduse valikuga.

 1. on täiendatud õppematerjale kultuuriloo õpetamiseks ja õppimiseks haridus-ja kultuuriasutustele.
 2. on loodud uued traditsioonid ja töövormid pärimuskultuuri propageerimiseks.
 3. on koondatud Viru Säru materjal ja antud üle käsikirja koostamiseks.

 

 1. Arengukava eesmärk: Virumaa elanike vaimse heaolu suurendamine, nende ajaloolise (sh kihelkondliku) enesetunnetuse ja identiteedi kinnistamine. Traditsioonilise elamisviisi väärtus-tamise kaudu kohaliku vaimse ja ainelise elukeskkonna parandamine ning arengupotentsiaali suurendamise võimaluste uurimine ja üldsusele tutvustamine;

Tegevused:

 • kogukonna pärimusalase tegevuse elavnemine. Rannakultuuri propageerimine merepäevadel ERM abiga, Viru toidu tutvustamisele kaasa aitamine:
 • pärimuspõhise uusloomingu toetamine, sh noorte kaasamine läbi erinevate konkursside (nt Viru keeltes/murrakus laulude ja luule võistlused);
 • algatada projekte laste ja noorte pärimusalase tegevuse edendamiseks, selleks kaasata noori kogumisesse, uurimisesse ja esitlusse (konkurss koostöös J.Kunderi seltsiga);
 • pärimuskultuuri tegijate tunnustussüsteemi väljaarendamine;
 • kodukoha ja kihelkondade kultuuri, ajaloo, pärimuse tutvustamine ja kinnistamine läbi tänapäevaste tegevuste /ürituste ( õppepäevad erinevates kihelkondades, Pandiveres, Viru-Jaagupi, Haljala, Jõhvi);
 • emakeele päeval ka kohaliku keele tutvustamine;
 • algatada projekte, mis suurendavad kultuurist osasaamise ja kultuuris osalemise võimalusi piirkondades, kus kultuurisündmuste valik on piiratum, ning sihtgruppides, kellel ligipääs kultuurile on raskendatud, kuid pärimuskultuuris on olnud suur panus.

Tulemused:

 1. on kaasatud erinevaid sihtgruppe uute töövormidega, projektidega ja üritustega kogukonna pärimusalasesse tegevusse.
 2. on suurendatud võimalusi virulase enesetunnetuse kinnistamiseks ning tutvustanud üldsusele Virumaa kultuuripärandit erinevates vormides ( sh õppepäevad),  seostamist kaasajaga.
 3. on arendatud välja omapoolne tunnustusüsteem Virumaa pärimuskultuuri tegijatele, et mitmekesistada olemasolevaid tunnustamisi.

 

5.Arengukava eesmärk: Instituudi tegevuste koordineerimine, tutvustamine ja propageerimine

Tegevused :

 • tegevjuhi töölerakendamine;
 • instituudi koosolekud ja mõttekojad koostööpartneritega;
 • kodulehe uuendamine;
 • instituudi sümboolika väljaarendamine;
 • uurimis-ja koolitusüksuse väljaarendamine:
 • instituudi info Facebooki;
 • teiste kultuuriinstituutide kogemuste tundmaõpimine (Võru)

Tulemused: Instituut on

1. teadvustanud oma tegevusi koostööpartneritele ja üldsusele
2. tõstnud oma võimekust erinevate kultuuriühenduste seas.
3. arvestatav tegija ja koostööpartner Virumaa kultuuripärandi tutvustamisel ja propageerimisel.

 

Tegevuskava kinnitati 9.jaanuaril 2015.a. instituudi üldkoosolekul.