MTÜ Viru Instituut on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute ühendus, mis tegutseb avalikes huvides. Instituut asutati 18. juunil 2008. aastal Viru-Nigulas.

Meie tegevuse põhieesmärk on väärtustada Virumaa kultuuri ühiskondlikku tähtsust ja teadvustada, et kultuuripärandi hoidmine on ühiskonna arengu eeltingimus, mis mõjutab elanike elukvaliteeti, kultuurilist identiteeti ja majanduslikku arengut Virumaal.

Põhitegevused on Virumaa koostöö arendamine kultuurivaldkonnas, Virumaa vaimse ja ainelise pärimuskultuuri kogumine, uurimine, publitseerimine ja säilimisele kaasaaitamine jm sellega seonduv.

Traditsiooniliseks on muutunud pärimuspäevad kihelkondades. Regulaarsed koolitused vabaühendustele, koduurijatele ning Virumaa kultuuriloo õppematerjalide koostamine. Tegevustest suurim oli Virumaa koguteose väljaandmisega seonduv. Kuid paraku ei saanud koguteos rahaliste vahendite puudumisel trükki anda. 2011.–2013. a  kogutud rahvakultuuriga seonduvad artiklid koos 2016.-2017. a  uuendatud artiklitega avaldati Eesti Kirjandusmuuseumi hüperajakirjas “Mäetagused“ (tutvuda saab http://www.folklore.ee/tagused/nr66/  ja http://www.folklore.ee/tagused/nr67/ ).